Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 1/2022

07-01-2022
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP – OKOR Topoľčany

Morenie jarných obilnín

Opisu chorôb jarných obilnín sme sa venovali minulý rok. Teraz si rozoberieme moridlá určené proti jednotlivým chorobám a druhom jarných obilnín.

Bariton Super je moridlo, ktoré obsahuje dve systémovo pôsobiace účinné látky prothioconazole a tebuconazole ktoré vhodne dopĺňa kontaktný fludioxonil. Prothioconazole je účinná látka, patriaca do chemickej skupiny účinných látok triazolinthionov, ktorá je svojím spôsobom účinku zaradená medzi zástupcov inhibítorov demethylácie ergosterolov (skupina DMI). Tebuconazole je účinná látka zo skupiny triazolov, pôsobí ako inhibítor demethylácie (DMI) v rámci biosyntézy sterolov hubových patogénov. K zvýšeniu spoľahlivosti fungicídneho účinku a minimalizácii rizika vzniku rezistencie prispieva to, že oproti bežným azolom zasahuje do tvorby ergosterolu na viacerých miestach. Čistý tebuconazole obsahuje Gizmo 60 FS, Tebseme a Raxil 060 FS proti prašnej sneti jačmennej v jarnom jačmeni. Fludioxonil zo skupiny fenylpyrolov je širokospektrálna kontaktná účinná látka s reziduálnym účinkom. Príjem semenami a translokácia do klíčiacich rastlín je obmedzená. Potláča klíčenie spór a rast mycélia hospodársky významných citlivých patogénnych húb.Je autorizovaný v pšenici jarnej proti fuzariózam a mazľavej sneti pšeničnej. V jarnom jačmeni je povolený na fuzariózy, prúžkovitosť jačmeňa, hnedú škvrnitosť jačmeňa a prašnú sneť jačmennú. Čistý fludioxonil je v moridle Prepper. Čistý prothioconazole je v moridle Redigo 100 FS.

Prothioconazole a tebuconazole obsahujú moridlá Lamardor 400 FS a Redigo Pro.

Celest Extra Formula M a Difend Extra sú fungicídne moridlá obsahujúce dve účinné látky: difenoconazole a fludioxonil. Fludioxonil sme zmienili vyššie. Difenoconazole je širokospektrálna systémovo pôsobiaca triazolová fungicídna účinná látka. Mechanizmus účinku spočíva v demetylácii C14 v rámci biosyntézy ergosterolov (DMI). Inhibuje rast patogénu tým, že ovplyvňuje tvorbu sterolov v bunkových membránach patogénu. Výsledkom je rozvrat funkčnosti membrán, únik obsahu cytoplazmy a odumretie hýf. Je prijímaný osivom a následne translokovaný do klíčiacich rastlín. účinkuje proti fuzariózam (Fusarium spp.), ktoré spôsobujú odumieranie klíčiacich a vzchádzajúcich rastlín. Ak je moridlo aplikované na osivo ozimných obilnín, tlmí výskyt fuzarióz, ktoré sa spolupodieľajú na chorobách báz stebiel v jarnom období po prezimovaní (Fusarium graminearum, F. culmorum, F. avenaceum a. i.). Môže byť súbežne aplikovaný s CETM, pomocným prípravkom na morenie osív, pomocou technológie 100% aplikačný proces, podľa pokynov na použitie pomocného prípravku. Účinnosť morenia na septoriózu plevovú je obmedzená na počiatočné rastové fázy plodiny. Autorizovaný je do jarnej pšenice na fuzariózy a mazľavé sneti. Čistý difenoconazole obsahuje Dividend 030 FS.

Celest Trio Formula M je fungicídne moridlo obsahujúce tri účinné látky: difenoconazole, fludioxonil a tebuconazole. Autorizované je proti mazľavým snetiam, septorióze plevovej, prašnej sneti pšeničnej a fuzariózam v pšenici jarnej a prašnej sneti jačmennej, tvrdej sneti jačmennej, hnedej škvrnitosti jačmeňa, prúžkovitosti jačmeňa a fuzariózam. V ovsi je povolený proti prašnej sneti ovsenej. Fludioxonil a tebuconazole obsahuje moridlo Seedron povolené vo všetkých jarných obilninách proti snetiam, fuzariózam, prúžkovitostiť jačmeňa, hnedej škvrnitosti jačmeňa a plesni snežnej.

Fungicídne moridlá ConimaRancona i-Mix obsahujú účinné látky ipconazole a imazalil, ktoré patria do skupiny DMI fungicídov, inhibujúcich biosyntézu sterolov, SBI: trieda 1. Pôsobia ako systemický fungicíd inhibujúci klíčenie spór a blokujúci rast mycélia hubových patogénov. Povolené sú v jarnej pšenici proti mazľavej sneti pšeničnej, fuzariózam a plesni snežnej. Čistý ipconazole je v moridle Rancona 15 ME.

Kinto Plus je moridlo vo forme stabilnej suspenzie (FS) pre aplikáciu priamo na osivo bez použitia akýchkoľvek adhezívnych látok. Obsahuje tri účinné látky. Povolené je v pšenici jarnej, jarnom jačmeni a jarnej raži proti snetiam a fuzariózam. Účinná látka fluxapyroxad patrí do skupiny inhibítorov sukcinát dehydrogenázy (SDHI). Inhibíciou komplexu II v reťazci transportu elektrónu narušuje rast huby bránením produkcie energie a elimináciou dostupnosti chemických látok pre syntézu nevyhnutných častí bunky. Má preventívne a kuratívne účinky. Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie, rast mycélia a sporuláciu (tj. všetky dôležité rastové a reprodukčné štádiá huby potrebné pre rozvoj choroby). Čistý je v moridle Systiva. Triticonazole patrí do skupiny DMI-fugicídov, do chemickej skupiny triazolov, ktoré ovplyvňujú biosyntézu sterolu v membránach. Účinkuje ako inhibítor demethylácie - blokuje syntézu C-14-demethylazy a tým tvorbu bunkových membrán patogéna. Obmedzuje rast mycélia a sporuláciu húb. Čistý je v moridlách Tresser 050 FSTriter 050 FS. Fludioxonil sme už opísali.

Orius Universal je dvojzložkové moridlo so systémovo a lokálne systémovo pôsobiacimi účinnými látkami tebuconazole a prochloraz vo forme emulzie na morenie osiva. Účinná látka tebuconazole patrí do chemickej skupiny triazolov a prochloraz do chemickej skupiny imidazolov. Obe účinné látky inhibujú enzým C14 demethylázu v biosyntéze sterolov hubových patogénov. Účinné látky sú prijímané osivom a následne translokované smerom do klíčiacej rastliny. Osivo obilnín je chránené až 3 týždne po vyklíčení. Účinkuje na pleseň snežnú, prašnú sneť jačmennú, prúžkovitosť jačmeňa, hnedú škvrnitosť jačmeńa v jarnom jačmeni.

Raxil Star je kombinované moridlo obsahujúce tri účinné látky: fluopyram, prothioconazole a tebuconazole. Povolené je v jarnom jačmeni na prašnú sneť jačmennú, prúžkovitosť jačmeňa a, hnedú škvrnitosť jačmeňa. Fluopyram je traslaminárne pôsobiaca účinná látka, ktorá preniká do vnútorných pletív, zabraňuje klíčeniu spór a rastu mycélia hubových chorôb. Spôsobom účinku je zaradená medzi zástupcov inhibítorov respirácie (komplex II - SDH inhibitor). Bráni prenosu elektrónov v respiračnom reťazci enzýmu sukcinát dehydrogenázy (SDH). Zaraďuje sa do chemickej skupiny pyridinyl-etyl-benzamidov.

Scenic 080 FS je kombinované moridlo obsahujúce tri účinné látky. Systémovo pôsobiace látky prothioconazole a tebuconazole sú triazolové deriváty zo skupiny inhibítorov biosyntézy ergosterolu. Bránia klíčeniu spór a blokujú rast mycélia hubových patogénov. Vzájomne sa dopĺňajú v spektre fungicídneho účinku. Ich účinok podporuje fluoxastrobín, strobilurínová látka s odlišným mechanizmom účinku, ktorý vhodne dopĺňa pôsobenie oboch azolov. Zabraňuje rastu patogéna ako i tvorbe haustórií na povrchových častiach pletív rastlín. Biochemicky možno spôsob účinku vysvetliť tak, že dochádza k inhibícii respirácie, keď je znemožnený prenos elektrónov v mitochondriách v bunkách huby. Autorizované je do pšenice proti mazľavým snetiam a plesni snežnej.

Vibrance DuoVibrance Duo FS sú fungicídne moridlá obsahujúce dve účinné látky: sedaxane a fludioxonil. Účinkujú proti hospodársky významným škodlivým organizmom. Povolené je vo všetkých jarných obilninách proti všetkým chorobám prenosným osivom a pôdou. Obohatené o difenoconazole sú v moridle Vibrance Gold. S triticonazole sú v moridlách Vibrance StarVibrance Star 70 FS. Sedaxane patrí do skupiny inhibítorov enzýmu sukcinát-dehydrogenáza, ktorý pôsobí v mitochondriálnom dýchacom reťazci húb. Zablokovaním činnosti sukcinát-dehydrogenázy dochádza k deštrukcii bunky, ktorá nie je energeticky zásobovaná. Sedaxane sa v rastline šíri transpiračným vodným prúdom v xyléme.