Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Signalizácia / Signalizačné správy

Signalizácia v ochrane rastlín – 38/2021

08-09-2021
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Morenie osiva ozimných obilnín

Predpokladám, že osivo ozimných obilnín je už namorené a pripravené na sejbu. Výber moridiel proti bežným chorobám obilnín, ktoré sa prenášajú pôdou alebo osivom je naozaj dostačujúci a záleží od chorôb ktoré v danej oblasti prevažujú.

Prašná sneť pšeničná (Ustilago tritici) je v poraste jasne viditeľná už pred klasením žltohnedým sfarbením zástavového listu, ale najviditeľnejšia je hneď po vyklasení. Choré rastliny klasia skôr a celý klas okrem vretienka je premenený na čierne chlamydospóry, ktoré praskajú a uvoľňujú spóry do okolia. Infikujú otvorené kvietky, klíčia a prenikajú do zrna. V štádiu mycélia pretrvajú v zrne až do ďalšej sejby. Po sejbe do vlhkej pôdy mycélium prerastá k vegetačnému vrcholu a do jednotlivých kláskov, ktoré mení na masu chlamydospór. Cyklus pokračuje. Významným bojom proti šíreniu prašnej sneti je uznávacie pokračovanie s dodržaním izolačnej vzdialenosti od produkčných plôch a zamietnutie napadnutých porastov. Napáda pšenicu a v malej miere raž.  Morenie osiva drží výskyt patogéna pod 10%. Konkrétne proti prašnej sneti pšeničnej je autorizovaný trojzložkový prípravok s obsahom difenoconazole+fludioxonil+tebuconazole Celest Trio Formula M - účinkuje aj proti septoriózam a fuzariózam, dvojzložkový prípravok s obsahom účinných látok prochloraz+tebuconazole Orius Universal alebo prothioconazole+tebuconazole v prípravku Redigo Pro a účinná látka difenoconazole v prípravku Dividend 030 FS a kombinácia fludioxonil+tebuconazole v prípravku Seedron alebo účinná látka sedaxane v kombinácii s fludioxonil v moridle Vibrance Duo a Vibrance Duo 50 FS a fludioxonil+sedaxane+triticonazole Vibrance Star Vibrance Star 70 FS alebo difenoconazole+fludioxonil+sedaxane v moridle Vibrance Gold.    Kombinácia účinných látok prochloraz+triticonazol je v moridle Kinto Duo. Účinné látky triticonazole a prochloraz patria do skupiny DMI-fugicídov, ktoré ovplyvňujú biosyntézu sterolu v membránach. Účinkujú ako inhibítor demethylácie - blokuje syntézu C- 14-demethylázy a tým tvorbu bunkových membrán patogénu. Obmedzuje rast mycélia a sporuláciu húb.

Mazľavá sneť pšeničná  (Tilletia caries) je viditeľná až v štádiu mliečnej zrelosti. Napadnuté rastliny sú sýtozelené, majú viac odnoží, klas je skrátený a jednotlivé klásky priliehajú k vretenu pod väčším uhlom, čo spôsobuje rozčechraný vzhľad klasu. Zrná sú guľaté, ich obsah tvoria chlamydospóry zo začiatku mazľavej konzistencie a páchnuce po rybách, neskôr stvrdnú a pri mlátení sa rozprašujú na zdravé zrná. Práve takto napadnuté osivo je najväčším zdrojom infekcie. V pôde si chlamydospóry uchovávajú klíčivosť 2-3 roky. Okrem pšenice napáda mazľavá sneť pšeničná aj raž a niektoré trávy, napr. pýr. Ako som spomenula, najúčinnejší boj proti nej je morenie osiva. Autorizované sú v pšenici ozimnej, raži a tritikale moridlá na báze difenoconazole Dividend 030 FS, Difend 30 FS, Interest difenoconazole+fludioxonil v prípravku  Difend Extra a Celest Extra Formula M,  prochloraz+ tebuconazole v prípravku Orius Universal ( tiež proti fuzariózam). Trojzložkové prípravky sú na báze difenoconazole+fludioxonil+tebuconazole Celest Trio Formula M ( tiež proti fuzariózam)  a fluoxastrobin+prothioconazole+tebuconazole Scenic 080 FS alebo fludioxonil+prothioconazole +tebuconazole Bariton Super. Účinkujú aj azolové prípravky s obsahom  ipconazole Rancona 15 ME, prothioconazole Redigo 100 FS, tebuconazole Gizmo 60 FS, Raxil 060 FS, Tebseme, triticonazole Tresser 050 FS, Triter 050 FS a prothioconazole+tebuconazole Lamardor 400 FS alebo Redigo Pro (aj proti fuzariózam) a kombinácia fludioxonil+tebuconazole v prípravku Seedron alebo účinná látka sedaxane v kombinácii s fludioxonil v moridle Vibrance Duo a Vibrance Duo 50 FS a fludioxonil+sedaxane+triticonazole Vibrance Star Vibrance Star 70 FS alebo difenoconazole+fludioxonil+sedaxane v moridle Vibrance Gold. Čistý fludioxonil je v moridlách Trigor 50 FS, Fluarto 50 FS, Prepper, ktoré pôsobia kontaktne a majú reziduálny účinok. Účinná látka fludioxonil patrí do skupiny fenylpyrrolov. Je čiastočne prijímaný semenami a obmedzene translokovaný do klíčiacich rastlín. Mechanizmus účinku spočíva v blokovaní proteínu kináza, ktorý katalyzuje fosforyláciu v rámci syntézy glycerolu. Tento mechanizmus účinku je špecifický pre fenylpyrroly, z ktorých jediný dostupný je fludioxonil. Inhibuje klíčenie spór a rast mycélia a bráni jeho prieniku do rastliny. Fludioxonil nie je systémový fungicíd, aj keď vykazuje čiastočný prienik do kutikuly. Fludioxonil je širokospektrálna fungicídna účinná látka s reziduálnym účinkom. Je prijímaná osivom a je obmedzene translokovaná do klíčiacich rastlín. Aj tu účinkuje kombinácia účinných látok prochloraz+triticonazol v moridle Kinto Duo. O fludioxonil je obohatený Kinto Plus. Fungicídne moridlo Conima obsahuje účinné látky ipconazole+imazalil, ktoré patria do skupiny DMI fungicídov, inhibujúcich biosyntézu sterolov, SBI: trieda 1. Pôsobí ako systemický fungicíd inhibujúci klíčenie spór a blokujúci rast mycélia hubových patogénov.

Niektoré uvedené moridlá sú autorizované konkrétne aj na mazľavú sneť hladkú (Tilletia foetida). V poraste sa však rozdiely nedajú rozoznať, iba pod mikroskopom vidieť, že chlamydospóry tejto sneti sú oválne a na povrchu hladké. Napáda všetky druhy rodu Triticum.  

Za najnebezpečnejšiu sa považuje mazľavá sneť zakrpatená (Tilletia controversa). Prvým príznakom napadnutia v poraste je silné odnožovanie rastlín a rozstrapatené klasy. Odnože sú kratšie, klasy tiež. Pre túto sneť sú charakteristické guľovité šedo hnedé spóry s výrazným sieťovaním a lištovaním. Zapáchajú tiež po rybách. Najdôležitejším rozdielom oproti predchádzajúcim snetiam je to, že zdrojom infekcie je pôda, kam sa dostávajú spóry pri zbere a prenášajú sa technikou z pozemku na pozemok. Klíčia na povrchu pôdy a rastliny infikujú najmä v zime. Na klíčenie spór stačí 2-5°C. V pôde si uchovávajú životnosť 3-10 rokov, často aj viac. Prežívajú aj pri prechode tráviacim traktom zvierat, pričom vyvolávajú črevné ťažkosti. U ľudí sú aj príčinou alergií. Mazľavá sneť takmer výlučne napáda pšenicu ozimnú. Tým sa základný spôsob boja zameriava na striedanie plodín a odporúča sa vysievať pšenicu najskôr po 5 rokoch na zamorený pozemok. V oblastiach so silným výskytom sa pestovatelia rozhodujú vynechať pšenicu aj na desiatky rokov. Je potrebné siať hlbšie, aby neboli zrná infikované z povrchu pôdy. Morenie je v ohrozených oblastiach samozrejmosťou, k autorizovaným moridlám patria  cyproconazole+fludioxonil  Difend Extra do pšenice, raže a tritikale a difenoconazole v prípravku  Dividend 030 FSDifend 30 FS do pšenice aj raže. Dvojzložkový difenoconazole+fludioxonil v moridle Celest Extra Formula M a trojzložkový difenoconazole+fludioxonil+tebuconazole Celest Trio Formula M je autorizovaný tiež v pšenici, raži aj tritikale alebo difenoconazole+fludioxonil+sedaxane v moridle Vibrance Gold.

Chorobou, ktorá je ničiteľná len morením je pleseň snežná (Monographella nivalis syn. Fusarium nivale). Napáda všetky ozimné obilniny a trávy. Prvé príznaky je možné pozorovať už na jeseň na prevlhčených miestach, kde celkom vypadnú rastliny. Najtypickejšie príznaky sú na jar. Rastliny sú pokryté belavým alebo ružovkastým povlakom mycélia, ktoré sa tvorí pod vysokou a dlhotrvajúcou snehovou pokrývkou na nezamrznutej pôde. Rozvoj choroby podporuje prehustený porast a nedostatok svetla. Vyskytuje sa vo vyšších polohách, kde môže byť príčinou vyzimovania porastov. Rastliny, ktoré prežijú, bývajú silno retardované. Okrem výberu stanovišťa a správnej agrotechniky, je nutné morenie. Do pšenice ozimnej, raže a tritikale sú povolené fluoxastrobin+prothioconazole+tebuconazole Scenic 080 FS, prothioconazole Redigo 100 FS, prothioconazole+tebuconazole Lamardor 400 FS alebo Redigo Pro a  difenoconazole+fludioxonil+tebuconazole Celest Trio Formula M, difenoconazole+fludioxonil v prípravkoch Celest Extra Formula M (len pšenica ozimná) alebo  Difend Extra, fluxapyroxad Systiva (len pšenica ozimná) a prochloraz+tebuconazole Orius Universal (len pšenica a tritikale) a kombinácia fludioxonil+tebuconazole v prípravku Seedron (aj na fuzariózy), fludioxonil v morodlách Trigor 50 FS, Fluarto 50 FS, Prepper alebo účinná látka sedaxane v kombinácii s fludioxonil v moridle Vibrance Duo, Vibrance Duo 50 FS a fludioxonil+sedaxane+triticonazole Vibrance Star Vibrance Star 70 FS a difenoconazole+fludioxonil+sedaxane v moridle Vibrance Gold alebo fludioxonil+prothioconazole+tebuconazole Bariton Super.  Čistý tebuconazole je povolený len do pšenice ozimnej v moridle Tebseme a čistý triticonazole v Tresser 050 FS, Triter 050 FS aj do raže a tritikale. Aj tu účinkuje najnovšia kombinácia účinných látok prochloraz+triticonazole v moridle Kinto Duo alebo fludioxonil+ fluxapyroxad+ triticonazole v Kinto Plus. Moridlo Siltra X Pro obsahuje bixafen+prothioconazole. Bixafen patrí do chemickej skupiny karboxamidov. Pôsobí ako inhibítor enzýmu sukcinát dehydrogenázy v komplexe dýchacieho reťazca húb (SDH-inhibítor). Má lokálne systémové pôsobenie s preventívnym a kuratívnym účinkom. Pôsobí proti širokému spektru hubových chorôb. Prothioconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka z chemickej skupiny triazolinthionov. Inhibuje biosyntézu sterolov a tým narušuje membránovú štruktúru. Po aplikácii rýchlo preniká do vodivých pletív, kde je akropetálne transportovaný aj do tých častí rastlín, ktoré aplikačnou kvapalinou neboli priamo zasiahnuté. Vyznačuje sa preventívnym a kuratívnym účinkom proti širokému spektru hubových chorôb a dlhou dobou trvania účinku. Moridlo Conima obsahuje účinné látky ipconazole+imazalil. Raxil Star je kombinované moridlo obsahujúce tri účinné látky – fluopyram+prothioconazole+tebuconazole. Fluopyram je traslaminárne pôsobiaca účinná látka, ktorá preniká do vnútorných pletív, zabraňuje klíčeniu spór a rastu mycélia hubových chorôb. Spôsobom účinku je zaradená medzi zástupcov inhibítorov respirácie (komplex II - SDH inhibitor). Bráni prenosu elektrónov v respiračnom reťazci enzýmu sukcinát dehydrogenázy (SDH). Zaraďuje sa do chemickej skupiny pyridinyl-etyl-benzamidov. Protioconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka so širokým spektrom účinnosti proti pôvodcom hubových chorôb zo skupín Ascomycetes, Basidiomyctes a Deuteromycetes. Zaraďuje sa do chemickej  skupiny účinných látok triazolintionov. Spôsobom účinku patrí medzi inhibítory demetylácie ergosterolov.(DMI), t. zn. inhibuje demetyláciu lanosterolu na pozíciách 14 alebo 24 metylén dihydrolanosterolu. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hube záverečné produkty biosyntézy sterolov, ktoré sú potrebné na výstavbu bunkových membrán. Huba sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera. Tebuconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka so širokým spektrom účinku proti pôvodcom hubových chorôb zo skupín Ascomycetes, Basidiomyctes a Deuteromycetes. Spôsobom účinku je zaradená medzi inhibítory demetylácie ergosterolov (DMI). Inhibuje klíčenie spór a blokuje rast mycélia hubových patogénov.

Proti černaniu báz stebiel je autorizované fungicídne moridlo Latitude XL zo skupiny tzv. hindered silyl amidov určené na ošetrovanie osiva ozimnej pšenice, ozimného ječmeňa, tritikale a pšenice špaldovej proti černaniu báz stebiel (Gaeumannomyces graminis var. Tritici). Obsahuje účinnú látku silthiofam. V bunkách patogéna sú pôsobením účinnej látky blokované energetické procesy, čo vedie k zamedzeniu rastu mycélia v pôde a jeho prerastaniu ku koreňom rastliny. alebo účinná látka sedaxane v kombinácii s fludioxonil v moridle Vibrance Duo 50 FS (Rizoctonia, Fusarium)   aj do raži a tritikale.  Boogie Xpro obsahuje bixafen+prothioconazole+spiroxamine.

V pšenici ozimnej je na suché morenie osiva autorizovaný aj mikrobiologický prípravok Polyversum s obsahom spór huby Pythium oligandrum Drechsler ako spúšťač indukovanej rezistencie voči hubovým chorobám. Parazituje na fytopatogénnych hubách z rodov Botrytis, Fusarium, Peronospora, Phoma, Pythium, Phytophtora, Rizoctonia, Verticilium a ďalších. Stimuluje rast rastlín. Je povolený aj v integrovanej produkcii a v ekologickom poľnohospodárstve. Polydresser obsahuje spóry huby Pythium oligandrum M1, účinkuje tiež ako spúšťač indukovanej rezistencie voči hubovým chorobám.