Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Kŕmne bielkoviny: prehľad výroby v EÚ a možnosti diverzifikácie zdrojov

28-05-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Európska komisia uverejnila svoje najnovšie prognózy týkajúce sa výroby, obchodu a domáceho využívania širokej škály zdrojov kŕmnych bielkovín v EÚ. Vzhľadom na to, že v prípade určitých kŕmnych bielkovín je EÚ stále závislá od dovozu, Komisia uverejnila aj štúdiu o možnostiach a obmedzeniach diverzifikácie zdrojov bielkovín. Zdá sa, že výber kŕmnych bielkovín pre živočíšnu výrobu naďalej závisí od viacerých faktorov, pričom hlavnou je konkurencieschopnosť. Ziskovosť a silné hodnotové reťazce sú naďalej kľúčové pre rozvoj produkcie bielkovín v EÚ. Zníženie závislosti od dovozu krmív môže prispieť k strategickej autonómii EÚ a zabezpečiť odolnejší a autonómnejší potravinový systém EÚ a zároveň zlepšiť udržateľnosť.

Na základe dostupných údajov za obdobie 2023/24 sa predpokladá, že dopyt po krmivách zostane v porovnaní s predchádzajúcim hospodárskym rokom stabilný na úrovni 71 miliónov ton surových bielkovín. Očakáva sa, že sebestačnosť EÚ v prípade všetkých zdrojov bielkovín bude na úrovni 75 %. EÚ si naďalej v plnej miere vystačí, pokiaľ ide o objemové krmivá, ktoré sú stále hlavným zdrojom kŕmnej bielkoviny, ktorá predstavuje 41 % celkovej spotreby krmív v EÚ. Podiel všetkých múčok z olejnatých semien predstavuje 27 % celkového používania kŕmnych bielkovín v EÚ a podiel obilnín predstavuje 21 %. Pokiaľ však ide o múčky z olejnatých semien, EÚ produkuje len 27 % z celkovej potreby v odvetví chovu hospodárskych zvierat.

Závislosť EÚ od dovozu bielkovinových produktov súvisí najmä s pôdno-klimatickými a štrukturálnymi dôvodmi, ako je priemerná veľkosť podnikov, dostupná pôda na kontinente, konkurencieschopnosť rôznych plodín a celkovo menej priaznivá pôda a podnebie pre plodiny, ako je sója. Komisia už uviedla svoj zámer podporiť produkciu rastlinných bielkovín vo svojom  oznámení o zaistení potravinovej bezpečnosti a posilnení odolnosti potravinových systémov uverejnenom v marci 2022.

Určitý pokrok možno pozorovať. Predpokladá sa, že produkcia plodín bohatých na bielkoviny (olejnatých semien a suchých strukovín) v EÚ bude v roku 2023/24 na úrovni 7,2 milióna ton surových bielkovín, čo predstavuje výrazný nárast o 28 % za posledných 15 rokov.

Odporúčania uvedené v správe Komisie z  roku 2018 o rozvoji rastlinných bielkovín v EÚ viedli ku konkrétnym podporným opatreniam zavedeným v rámci súčasnej spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Viazaná podpora príjmu na strukoviny a bielkovinové plodiny je zahrnutá v 20 strategických plánoch  SPP. Očakáva sa, že podporovaná plocha vzrastie zo 4,2 milióna hektárov v roku 2022 na 6,4 milióna hektárov v roku 2023 a potom na takmer 7,1 milióna hektárov v roku 2027. Produkciu strukovín okrem toho nepriamo podporujú aj ekologické režimy stanovené v 20 strategických plánoch SPP.

Diverzifikácia zdrojov bielkovinových krmív

Štúdia, ktorú uverejnila Komisia a ktorú vypracovalo externé výskumné konzorcium, poskytuje komplexnú analýzu faktorov, ktorými sa riadia rozhodnutia poľnohospodárov a iných aktérov v reťazci, a možností, ktoré by mohli podporiť produkciu bielkovinových krmív v EÚ. Stratégie kŕmenia odrážajú rozmanitosť odvetví rastlinnej a živočíšnej výroby v EÚ. V celej EÚ sú ovplyvňované najmä hospodárskymi dôvodmi, ako je cena plodín vyprodukovaných v EÚ v porovnaní s dovážanými plodinami. Poľnohospodári sú ovplyvnení aj zmluvami, prítomnosťou silných dodávateľských reťazcov, legislatívnymi požiadavkami týkajúcimi sa konkrétnych druhov poľnohospodárstva, ako je ekologické poľnohospodárstvo, a dlhodobými postupmi, ktoré poznajú. 

Je tu aj otázka dostupnosti, pretože zvýšenie diverzifikácie výroby v EÚ si vyžaduje dostupnú poľnohospodársku pôdu vhodnú pre potrebné plodiny. Zo štúdie vyplýva, že nahradenie 50 % dovozu ekvivalentu sójových bôbov by znamenalo výmenu 6,6 milióna hektárov iných plodín. 

Zo strednodobého hľadiska teda reálne  možnosti zníženia závislosti od dovozu môžu byť len kombináciou rôznych alternatív, ktoré musia byť konkurencieschopné, dostupné počas dlhšieho obdobia, spĺňať výživové potreby zvierat a musia byť za rozumnú cenu. Spomedzi rôznych navrhovaných opatrení sa v štúdii uvádza najmä zvýšenie podielu bielkovín získaných z trávy v strave prežúvavcov, podpora verejného a súkromného výskumu s cieľom vybrať účinnejšie odrody na zlepšenie výnosov a lepšie využívanie výživovej hodnoty surovín a financovanie odbornej prípravy pre poľnohospodárov. 

Na úrovni politiky EÚ sa v štúdii odporúča dočasné zvýšenie viazanej podpory príjmu v rámci SPP na pestovanie bielkovinových plodín v súlade s pravidlami WTO. Uvádza sa v nej aj to, že operačné programy SPP a fondy rozvoja vidieka by mohli ďalej podporovať poľnohospodárov a hodnotové reťazce pri investovaní do alternatív.  Na dokončenie tohto procesu na úrovni EÚ sú potrebné opatrenia na vnútroštátnej úrovni. Podľa štúdie by členské štáty mohli systematicky začleňovať opatrenia na podporu pestovania bielkovinových plodín do svojich strategických plánov SPP, ale aj vypracovať národné proteínové plány.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/feed-protein-overview-eu-production-and-options-diversify-sources-2024-05-24_en?prefLang=sk&etrans=sk