Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Charakteristika nových odrôd ďatelinovín a tráv

21-07-2022
Ing. Monika Rochová | [email protected]
ÚKSÚP – skúšobná stanica Spišské Vlachy

Ďatelinoviny patria do čeľade bôbovitých (Fabaceae). Predstavujú rozsiahlu agrobotanickú skupinu, z ktorej viaceré druhy sa využívajú ako kultúrne plodiny pre zabezpečenie krmovinovej základne hospodárskych zvierat. Z agrotechnického hľadiska plnia významnú funkciu pri biologickej fixácii vzdušného dusíka koreňmi pomocou hrčkotvorných baktérii.

Trávy patria do čeľade lipnicovité (Poaceae). Počas vegetačného obdobia sú schopné produkovať značné množstvo nadzemnej hmoty, čo má význam z hľadiska plynulého zásobovania hospodárskych zvierat objemovým krmivom. Pre zlepšenie štruktúry a úrodnosti pôdy sú významným zdrojom organickej hmoty.

Za obdobie rokov 2019-2021 v slovenskej Listine registrovaných odrôd pribudlo 20 nových odrôd, z toho 17 odrôd tráv a 3 odrody ďatelín. Štátne odrodové  skúšky (ďalej len ŠOS) pozostávali zo skúšok na odlišnosť, vyrovnanosť a stálosť  a u kŕmnych odrôd aj zo skúšok hospodárskej hodnoty, kde sa odrody skúšali  pre trojkosné využitie.

ŠOS prebiehali na skúšobných staniciach ÚKSÚP v rámci Slovenskej republiky. Nové skúšané odrody pochádzali zo slovenského šľachtenia, Českej republiky, Dánska, Holandska, Francúzska a Nemecka.

Popisy odrôd kostravy červenej

Seroa (2019) trávniková, krátkovýbežkatá odroda  dánskej firmy DLF Seeds A/S. Je to odroda s nízkou až  strednou prirodzenou výškou a stredným habitusom. Vytvára krátky až stredne dlhý a úzky list, strednezelenej až tmavozelenej farby s chýbajúcim osrienením. Rastliny tvoria stredné rizómy. Klasí skoro až stredne skoro, s nízkou prirodzenou výškou. Vlajkový list má krátky,  úzky až stredne úzky. Na krátkom až stredne dlhom najdlhšom steble tvorí  stredne dlhé až dlhé vrchné internódium,  s krátkym súkvetím a stredným antokyánovým sfarbením metliny.

Benji (2019) trávniková, dlhovýbežkatá odroda dánskej  firmy DLF Seeds A/S. Dosahuje strednú až vysokú prirodzenú výšku, so stredným habitusom. Vytvára dlhý  a stredne až široký list, strednezelenej až tmavozelenej farby s chýbajúcim  osrienením. Rastliny tvoria silné rizómy. Klasí skoro až stredne skoro, so  strednou prirodzenou výškou. Vlajkový list má stredne dlhý a  stredne úzky. Na stredne dlhom až dlhom najdlhšom steble tvorí  dlhé vrchné internódium, so stredne dlhým súkvetím a stredným antokyánovým sfarbením metliny. Na základe prevedených mechanických rozborov tvorí rastliny s bohatým olistením.

Runa (2019) trávniková, dlhovýbežkatá odroda dánskej firmy DLF Seeds A/S. Je typická strednou až vysokou prirodzenou výškou a stredným až polorozložitým habitusom. Vytvára dlhý  a stredne úzky list, strednezelenej až tmavozelenej farby s chýbajúcim  osrienením . Rastliny tvoria silné rizómy. Klasí stredne skoro až neskoro, s nízkou až strednou prirodzenou výškou. Vlajkový list má stredne dlhý a  stredne úzky. Na stredne dlhom najdlhšom steble tvorí stredne dlhé až dlhé vrchné internódium, s krátkym až stredne dlhým súkvetím a stredným antokyánovým sfarbením metliny.

Brittany (2019) trávniková, trsnatá odroda dánskej firmy DLF Seeds A/S. Tvorí nízku až strednú prirodzenú výšku, so stredným habitusom. Vytvára krátky až stredne dlhý a úzky list, strednezelenej až tmavozelenej farby s chýbajúcim  osrienením . Rastlinám chýbajú alebo tvoria len veľmi slabé rizómy. Klasí  skoro až stredne skoro, s nízkou prirodzenou výškou. Vlajkový list má krátky  a úzky. Na krátkom až stredne dlhom najdlhšom steble tvorí  stredne dlhé vrchné internódium, s krátkym až  stredne dlhým súkvetím a stredným antokyánovým sfarbením metliny.

Hiphop (2020) trávniková, trsnatá odroda francúzskej firmy RAGT. Je charakteristická nízkou prirodzenou výškou a stredným až polorozložitým habitusom. Vytvára krátky až stredne dlhý   a úzky list,  tmavozelenej farby, s chýbajúcim  osrienením . Rastlinám chýbajú alebo tvoria len veľmi slabé rizómy. Klasí stredne skoro, s nízkou  prirodzenou výškou. Vlajkový list má krátky a úzky až stredne úzky. Na stredne dlhom najdlhšom steble tvorí stredne dlhé vrchné internódium, s krátkym až stredne dlhým súkvetím a stredným antokyánovým sfarbením metliny.

Barberini (2021) trávniková, krátkovýbežkatá odroda holandskej firmy Barenbrug. Dosahuje nízku prirodzenú výšku, so stredným až polorozložitým habitusom. Vytvára krátky a úzky list  tmavozelenej farby s vyskytujúcim sa osrienením. Rastliny tvoria stredné rizómy. Klasí skoro až stredne skoro, s nízkou  prirodzenou výškou. Vlajkový list má krátky a úzky. Na krátkom až stredne dlhom najdlhšom steble tvorí stredne dlhé až dlhé vrchné internódium, s krátkym súkvetím a stredne silným  antokyánovým sfarbením metliny.

Barniblick (2021) trávniková, trsnatá odroda holandskej firmy Barenbrug. Je to odroda s nízkou prirodzenou výškou a stredným až polorozložitým habitusom v zásevnom roku. Vytvára krátky a úzky list,  strednezelenej farby s chýbajúcim osrienením. Rastlinám chýbajú alebo tvoria len veľmi slabé rizómy. Klasí stredne skoro až neskoro s nízkou  prirodzenou výškou. Vlajkový list má krátky až stredne dlhý a veľmi úzky až úzky. Na krátkom až stredne dlhom najdlhšom steble tvorí stredne dlhé až dlhé vrchné internódium, s krátkym súkvetím a slabým až stredne silným  antokyánovým sfarbením metliny.

Barnoustie (2021) trávniková, krátkovýbežkatá odroda holandskej firmy Barenbrug. Tvorí nízku prirodzenú výšku a stredne rozložitý habitus. Vytvára krátky a úzky list,  strednezelenej až tmavozelenej farby s chýbajúcim osrienením. Rastliny tvoria stredné rizómy. Klasí stredne skoro  s nízkou  prirodzenou výškou. Vlajkový list má krátky a úzky. Na krátkom až stredne dlhom najdlhšom steble tvorí stredne dlhé vrchné internódium, s veľmi krátkym až krátkym súkvetím a slabým až stredne silným  antokyánovým sfarbením metliny.

Barpatria (2021) trávniková, trsnatá odroda holandskej firmy Barenbrug. Charakterizuje ju nízka prirodzená výška a stredný až polorozložitý habitus. Vytvára krátky až stredne dlhý a veľmi úzky až úzky list,  strednezelenej farby s vyskytujúcim sa  osrienením. Rastlinám  chýbajú alebo tvoria len veľmi slabé rizómy. Klasí stredne skoro s nízkou až strednou  prirodzenou výškou. Vlajkový list má krátky až stredne dlhý a úzky. Na stredne dlhom najdlhšom steble tvorí stredne dlhé až dlhé vrchné internódium, s krátkym až stredne dlhým súkvetím a stredne silným  antokyánovým sfarbením metliny.

Lindyhop(2021) trávniková, dlhovýbežkatá odroda francúzskej  firmy RAGT. Tvorí strednú až vysokú  prirodzenú výšku, so stredným až polorozložitým habitusom. Vytvára dlhý  a stredný až široký  list strednezelenej až tmavozelenej farby s vyskytujúcim sa osrienením. Rastliny  tvoria silné rizómy. Klasí skoro s nízkou až strednou prirodzenou výškou. Vlajkový list má stredne dlhý a úzky až stredný. Na stredne dlhom najdlhšom steble tvorí stredne dlhé až dlhé vrchné internódium, s krátkym až stredne dlhým súkvetím a stredne silným  antokyánovým sfarbením metliny.

Nightclub(2021) trávniková, trsnatá odroda francúzskej  firmy RAGT. Má nízku až strednú prirodzenú výšku a stredný  až polorozložitý habitus. Vytvára krátky až stredne dlhý a úzky list, strednezelenej až tmavozelenej farby  s vyskytujúcim sa osrienením. Rastlinám chýbajú alebo tvoria len veľmi slabé rizómy. Klasí  stredne skoro až neskoro,  s nízkou až strednou  prirodzenou výškou. Vlajkový list má krátky až stredne dlhý  a úzky až stredne úzky. Na stredne dlhom najdlhšom steble tvorí stredné až  dlhé vrchné internódium, s krátkym až stredne dlhým súkvetím a slabým až stredne silným  antokyánovým sfarbením metliny.

Popis odrody ovsíka obyčajného

Legan (2019) slovenská kŕmna odroda, vyšľachtená firmou Graminex Levoča. Počas skúšania dosiahol veľmi dobré úrodové výsledky, najmä v zelenej hmote, kde prevýšil obe kontroly o 2%, slabší bol v produkcii suchej hmoty. Najlepšie sa prejavil  v zemiakarskej pestovateľskej oblasti. Ide o odrodu s dobrou hustotou porastu na jar, ale s pomalším jarným rastom. Klasí na úrovni Medianu a Rožnovského. Zdravotný stav má dobrý, odoláva výskytu listových škvrnitostí, v porovnaní s kontrolami je menej citlivý na hrdzu.

Popis odrody kostravovca (x Festulolium)

Naos (2020) česká kŕmna odroda kríženia mätonohu mnohokvetého a kostravy trsteníkovitej zo šľachtiteľskej stanice DLF-Trifolium Hladké Životice. V skúškach hospodárskej hodnoty dosiahla dobré úrodové výsledky, keď v celkovom súhrne prevýšila kontrolné odrody o 4% v zelenej a 1% v suchej hmote. Môžeme ju charakterizovať ako odrodu s veľmi dobrou hustotou a dobrou rýchlosťou jarného rastu, s nižším nárastom do 1.kosby. Začiatok klasenia je zaznamenané o 2-3 dní neskôr ako Felina. Vyznačuje sa slabšou intenzitou tvorby klasov. Rýchlosť obrastania po kosbách je dobrá. Vytvára hustejší porast. Je menej citlivá na výskyt listových škvrnitostí a hrdze, odolnosť voči plesni snežnej dosahuje úroveň kontrolných odrôd.

Popisy odrôd reznačky laločnatej

Inavale (2020) kŕmna, tetraploidná odroda dánskej firmy DLF Seeds A/S. V skúškach hospodárskej hodnoty dosiahla veľmi dobré úrodové výsledky, keď dominovala najmä v neskorších kosbách. V prvých kosbách zaostala za kontrolami o 2-3%. V celkovom súhrne však prevýšila kontrolné odrody o 5% v zelenej aj suchej hmote. Môžeme ju charakterizovať ako odrodu so slabšou hustotou porastu, ale s rýchlym rastom na jar a do úvodnej kosby. Klasí s nízkou intenzitou, na úrovni Baridany a Zory. Po kosbách veľmi rýchlo obrastala, s dobrou hustotou. Vyznačuje sa dobrou odolnosťou voči listovým škvrnitostiam a hrdzi.

Olathe  (2020) kŕmna, tetraploidná odroda dánskej firmy DLF Seeds A/S. V skúškach hospodárskej hodnoty dosiahla veľmi dobré úrodové výsledky, keď dominovala vo všetkých úrodových ukazovateľoch zelenej aj suchej hmoty. Výrazne lepšie výnosy dosahovala v 2.úžitkovom roku v suchej hmote. Môžeme ju charakterizovať ako odrodu s veľmi rýchlym jarným rastom, dobrou hustotou porastu a  vysokým nárastom do 1.kosby. Klasí skoro a veľmi intenzívne. Po kosbách veľmi rýchlo obrastá, s dobrou hustotou. Zdravotný stav má dobrý, odoláva výskytu listových škvrnitostí, ale je citlivejšia na prítomnosť hrdzí.

Popisy odrôd stoklasu bezosťového

Nadoli (2021) kŕmna odroda českej firmy DLF Seeds Hladké Životice s.r.o. V skúškach hospodárskej hodnoty prekonala úroveň kontrolných odrôd o 9%  v zelenej aj v suchej hmote. Najlepšie výsledky dosahovala v 1.  kosbách a v 1. úžitkových rokoch. Patrí medzi odrody s rýchlejším jarným rastom a dobrou až veľmi dobrou hustotou na začiatku vegetácie. Má rýchlejší nárast do 1. kosby, s dobrou intenzitou klasenia. Klasí na úrovni kontrol. Po kosbách rýchlo obrastá, s dobrou hustotou. Z hľadiska zdravotného  stavu dobre odoláva hrdzi, citlivejšie reaguje na výskyt listových škvrnitostí. Patrí medzi vytrvalé odrody vhodné na lúčne využívanie.

Arladi  (2021) kŕmna odroda českej firmy DLF Seeds Hladké Životice s.r.o. V skúškach hospodárskej hodnoty prekonala úroveň kontroly v zelenej hmote  o 3% a v sene o 2%. Najlepšie výsledky dosiahla vo výnosoch zelenej hmoty v 1.kosbách a v 1. úžitkových rokoch. Ide o odrodu s rýchlym jarným rastom a dobrou hustotou porastu. Klasí na úrovni kontrol, so strednou až silnou intenzitou klasenia.  Po kosbách rýchlo obrastá, s dobrou hustotou. Z hľadiska zdravotného stavu dobre odoláva výskytu hrdze, výskyt listových škvrnitostí je na úrovni kontrol.Patrí medzi vytrvalé odrody vhodné na lúčne využívanie.

Popisy odrôd  ďateliny lúčnej

Kallichore (2020) kŕmna, diploidná odroda českej firmy DLF Seeds, Hladké Životice s.r.o. V skúškach hospodárskej hodnoty prevýšila priemer kontrolných odrôd v zelenej hmote až o 21% a v sene o 19%. Dominovala vo všetkých úrodových ukazovateľoch úžitkových rokov, čo bolo ovplyvnené hlavne veľmi dobrou odolnosťou voči fuzariózam a kompletnosťou porastu. Môžeme ju charakterizovať ako odrodu s veľmi rýchlym jarným rastom a dobrým nárastom do kosieb. V začiatku kvitnutia je o 1 deň neskoršia ako Start. Po kosbách rýchlo obrastá. V porovnaní s kontrolnými odrodami je viac odolná voči listovým škvrnitostiam a vírusovým chorobám. Z hľadiska vytrvalosti si po 3 rokoch pestovania zachováva kompletný a zdravý porast.

Pasima (2020) kŕmna, diploidná odroda českej firmy DLF Seeds Hladké Životice s.r.o. V skúškach hospodárskej hodnoty dosiahla veľmi dobré úrodové výsledky, keď prekonala priemer kontrolných odrôd v zelenej aj suchej hmote o 11%.  Ovplyvnila to hlavne veľmi dobrá odolnosť voči fuzariózam a kompletnosť porastu. Patrí medzi odrody so stredne rýchlym jarným rastom a dobrým nárastom do kosieb. V začiatku kvitnutia je na úrovni odrody Start. Po kosbách slabšie obrastá. Citlivosť k výskytu listových chorôb je na úrovni kontrolných odrôd. Z hľadiska vytrvalosti si po 3 rokoch pestovania zachováva kompletný a zdravý porast.

Obr. 1

Obr. 1: Ďatelina lúčna

Popis odrody ďateliny purpurovej

Zorro (2021) kŕmna odroda nemeckej  firmy Deutsche Saatveredelung AG. V skúškach hospodárskej hodnoty poskytla dobré až veľmi dobré úrodové výsledky, v suchej hmote prevýšila kontrolu až o 13%. Je charakteristická veľmi rýchlym jarným rastom a veľmi dobrým nárastom do 1. kosby. Kvitne až o 7 dní skôr ako Kardinál. Počas skúšania sa prejavila slabou citlivosťou na vírusové ochorenia a výskyt listových škvrnitostí. Je náchylná na výskyt múčnatky. Poskytuje len jednu hospodársky významnú kosbu.

Obr. 2

Obr. 2: Ďatelina purpurová