Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Efektívne využívanie trávnych porastov pasením zvyšuje kvalitu pôdy

24-04-2018
(zdroj: https://www.sciencedaily.com, Rothamsted Research)

Ochrana a zachovanie pôdy v dobrom stave a racionálne navrhnutý plán pasenia je kľúčom k optimálnemu rastu hospodárskych zvierat a ich pohody, čo dokazuje nový výskum, ktorý spája kvalitu pôdy, kŕmnu hodnotu trávneho porastu a trvalo udržateľnú produkciu.

Jednotlivé pasienky nachádzajúceho sa pri farmách zaoberajúcich sa chovom dobytka prinášajú prekvapivo rozdielne výsledky pre celkový poľnohospodársky príjem farmy a tieto rozdiely sa s najväčšou pravdepodobnosťou môžu pripísať rôznym úrovniam zdravia a kvality pôdy, na ktorej sa pasú hospodárske zvieratá. Výskumný tím odhalil možnosť využívať parametre kvality pôdy ako ukazovateľov úžitkovosti zvierat a produktivity poľnohospodárstva.
 
Štúdia, ktorú vypracoval interdisciplinárny tím vedeckých pracovníkov z Rothamsted Research, hodnotí, ako sa efektívne dajú využívať živiny v chove dobytka a spájajú stav pôdy s rastom zvierat. Tím vyvinul metódu stanovenia prínosu jednotlivých pasienkov vo vzťahu s rastom zvierat a v priebehu procesu objavili možnosť čerpania informácií o parametroch pôdy ako ukazovateľov úžitkovosti zvierat a poľnohospodárskej produkcie. Zistenia sa objavujú v časopise Animal.
 
Vyhliadky na zlepšenie produktivity komerčných chovateľov dobytka sa dajú dosiahnuť jednoduchou rotáciou pasienkov. Na rozdiel od mnohých alternatívnych technológií to nevyžaduje žiadne kapitálové investície. Väčšina chovov hospodárskych zvierat realizuje rotačné pasenie, ktoré zahŕňa presun zvierat z jedného pasienka do druhého. Zatiaľ čo táto možnosť prináša zvieratám viac čerstvého krmiva počas celej pastevnej sezóny, je náročnejšie  monitorovať a optimalizovať poľnohospodárske systémy.

Obr. 1:Rotačné pasenie

Obr. 1 Rotačné pasenie (zdroj: https://www.premier1supplies.com/sheep-guide/2012/07/a-look-at-the-advantages-of-rotational-grazing/)

Rotačné pasenie je intenzívna forma využívania a spočíva v rozdelení pasienkovej plochy na viac oplôtkov, ktoré sa spásajú postupne niekoľkokrát za pasienkovú sezónu (v pasienkových cykloch). Problém spočíval v ťažkosti spojiť úžitkovosť zvieraťa s parametrami pôdy, ako je napríklad kvalita pôdy, pretože zvieratá trávia len zlomok času v každej oblasti, ktorá sa tiež využíva na výrobu siláže na zimu. Zhromažďovanie požadovaných informácií bolo takmer nemožné. Najnovšia metóda poskytuje skratku.
 
Tím zistil, že úžitkovosť zvierat na jednotlivých pasienkoch bola pozitívne spojená s obsahom organického uhlíka v pôde, čo je ukazovateľ kvality pôdy pre trvalo udržateľné poľnohospodárstvo. Tím tiež zistil, že intenzívne využívané plochy na pasenie mali lepšiu kvalitu pôdy a boli menej náchylné na straty vody a živín. Bez jedinečného experimentálneho dizajnu na oddelenie hydrologických tokov od jednotlivých pasienkov nebolo možné presne vyčísliť žiadne straty živín, pretože väčšina by sa rozpustila vo vode.
 
Novou štúdiou dochádza k zvyšovaniu úsilia prispieť k vytvoreniu dobre navrhnutého potravinového reťazca, a to prostredníctvom zlepšenia funkcií ekosystému, ako aj zníženia vplyvov na životné prostredie. Korelácia medzi kvalitou pôdy a úžitkovosťou zvierat je hlavným zistením, ktoré potvrdzuje obrovské množstvo dôkazov spájajúcich parametre pôdy s prírastkom živej hmotnosti.

Táto štúdia ilustruje mnohostranné interakcie medzi kvalitou pôdy, životným prostredím a pasúcimi sa zvieratami, ktoré sú tak často prehliadané v prospech dosahovania produkcie.

Zdroj: T. Takahashi, P. Harris, M. S. A. Blackwell, L. M. Cardenas, A. L. Collins, J. A. J. Dungait, J. M. B. Hawkins, T. H. Misselbrook, G. A. McAuliffe, J. N. McFadzean, P. J. Murray, R. J. Orr, M. J. Rivero, L. Wu, M. R. F. Lee. Roles of instrumented farm-scale trials in trade-off assessments of pasture-based ruminant production systems. In Animal, 2018; DOI: 10.1017/S1751731118000502

Spracoval: Ing. A. Lehotayová, PhD.