Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Ovocné výsadby počas vegetačného pokoja

14-05-2021
Ing. Jakub Mankovecký | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Obdobie zimných mesiacov je predovšetkým v znamení dormancie, kedy rastliny vykazujú minimálnu aktivitu a sú v tzv. pokojovej fáze. Celé obdobie vegetačného pokoja je vhodným obdobím na realizáciu zimných rezov, predovšetkým v prípade jabloní, hrušiek, drobného ovocia ale aj slivkovín.

Obr. 1

Obr. 1: Moderná výsadba nektariniek počas obdobia dormancie

Na začiatku vegetácie je vhodné realizovať druhú fázu rezov predovšetkým v prípade marhúľ, broskýň a nektáriniek. V tomto prípade sa prvá fázu rezov realizovala v závere predošlého vegetačného obdobia. Tzv. dvojfázový rez sa realizuje z dôvodu citlivosti kvetných základov k pôsobeniu zimných mrazov. Rez v prvotných fázach vegetácie nám dáva možnosť realizovať čiastočnú prebierku a ponechať iba potrebné množstvo rodivých prírastkov. V niektorých ovocinárskych podnikoch sa druhá fáza rezu v prípade kôstkovín realizuje v priebehu kvitnutia prípadne bezprostredne pre ním.

Obr. 2

Obr. 2: Cieľom rezu je zbezpečiť vzdušnú a dostatočne presvetlenú korunku aj v prípade stromčekových tvarov ríbezlí a egrešov

 Čo je vlastne cieľom rezu a prečo je potrebné každoročne rez realizovať?

  1. Vytvarovanie pevnej kostry koruny stromu s rovnomerným rozložením konárov v priestore. Tento cieľ je dôležitý predovšetkým v období výchovného rezu a zakladaní koruny v období juvenilnej fázy.
  2. Vytvorenie optimálnych podmienok pre skorý nástup do rodivosti. Dôležitosť predovšetkým v prípade intenzívnych výsadieb.
  3. Udržanie koruny v optimálnych rozmeroch, ktoré zodpovedajú schéme výsadby, cieľom pestovateľa a zabezpečujú vhodné využitie priestoru, čím sa docieli najvyšší ekonomický potenciál výsadby.
  4. Zabezpečenie dobrých svetelných pomerov vo všetkých častiach koruny. Iba dobré svetelné pomery pozitívne vplývajú na rastlinu. V opačnom prípade je možné pozorovať predovšetkým u kôstkovín vyhoľovanie určitých častí koruny. Rodivý obrast sa presúva do okrajových častí koruny a znižuje sa tým efektivita pestovania.  
  5. Udržanie fyziologickej rovnováhy medzi rastom a rodivosťou. Ak sa nám podarí zabezpečiť rovnováhu medzi generatívnou a vegetatívnou fázou stromu, môžeme hovoriť o tzv. "tichom strome". Takýto strom prináša potrebné množstvo kvalitných plodov a zároveň podporuje rast nových letorastov potrebnej dĺžky.
  6. Dosahovanie optimálnych úrod ovocia v požadovanej akosti, atraktívnosti, vlastností a parametrov ovocného druhu.
  7. Nepriama ochrana v boji proti hubovým ochoreniam a škodcom. Veľmi dôležitý proces, ktorým je možné predísť viacerým predovšetkým hubovým ochorenia v prípade správnej realizácie rezu. Veľmi dôležitá je taktiež likvidácia mumifikovaných plodov, tzv. múmií, ktoré sú zdrojom šírenia ochorení počas vegetácie a v prípade kontaktu s kôrou ovocného stromu vyvolávajú glejotok.

V prípade poškodenia kmeňov mechanicky, prípadne zverou je vhodné poškodené miesta okamžite zatrieť dezinfekčným prípravkom.

Nástup prvých vegetačných fáz

Oddialenie nástupu pučania a predovšetkým fenologickej fázy kvitnutia naberá za posledné roky dôležitosť predovšetkým v prípade marhúľ, čerešní, broskýň alebo mandlí. V tomto prípade môžeme hovoriť o nepriamej úmere, kedy sa so zvyšujúcim stupňom vegetačnej fázy znižuje odolnosť kvetných základov voči negatívnemu pôsobeniu neskorých jarných mrazov. Oddialenie nástupu fenologickej fázy pučania je možné napríklad výberom stanovišťa, predovšetkým v prípade marhúľ a broskýň je potrebné sa vyvarovať južným svahom, na ktoré sa slnko oprie a výrazne ich ohrieva počas celého dňa. Piesočnatá pôda je taktiež v tomto kontexte negatívna, keďže sa rýchlejšie prehrieva, čo má za následok urýchlenie fenologickej fázy pučania a taktiež aj kvitnutia. Ľahkým a ekonomicky prijateľným riešením je natieranie kmeňov bielym vápnovým mliekom, ktoré vďaka svojej farbe odráža veľkú časť slnečného žiarenia (albedo) a tým pádom zabraňuje prehrievaniu kmeňa.

V priebehu minulého roka boli lokality, na ktorých bol zaznamenaný pokles teplôt pod 0 °C v počiatočnej fáze vegetácie viac ako 25 krát. Predovšetkým v prípade marhúľ a jahôd bolo potrebné realizovať protimrazové ochranné opatrenia, ktoré sú ekonomicky, ale aj manažérsky náročné a zdĺhavé.

Ochrana rastlín

V prípade väčšiny ovocných výsadieb je potrebné realizovať v predjarnom období bezprostredne pred začiatkom vegetácie tzv. predjarný postrek. Postrek slúži na čiastočnú likvidáciu vošiek, roztočov a roztočcov, štítničiek, puklíc, piadiviek, ale aj kvetopasov. Ide o prednostnú likvidáciu lariev a prezimujúcich vajíčok, nie o likvidáciu dospelcov. Postrek obsahuje insekticídnu zložku spolu s metylesterom repkového oleja. Je potrebné ošetrovaný ovocný druh dokonale umyť, aby sa postreková kvapalina dostala do škár, puklín a všetkých miest, kde by sa mohli nachádzať zárodky prezimujúcich škodcov. V prípade aplikácie je vhodné, aby v čase postreku bola teplota na úrovni minimálne 15 °C. V boji s hubovými ochoreniami je vhodné realizovať dezinfekciu sadu ešte pred nástupom vegetácie a taktiež v predjarnom období. Je možné využiť prípravky na báze medi, ktorých je v súčasnosti na trhu dostatočné množstvo, či už vo forme hydroxidu prípadne oxychloridu. Tento zásah je dôležitý predovšetkým v prípade broskýň a nektáriniek a ochrany voči negatívnemu pôsobeniu kučeravosti broskýň (Taphrina deformans). V čase nalievania púčikov je dôležité zabezpečiť dokonalé umytie celej koruny stromu postrekovou látkou. Ak by sa prvé jarné ošetrenie vykonalo neskôr, nemuselo by priniesť želaný efekt. V prípade vhodných podmienok na šírenie ochorenia je potrebné po 10 dňoch vykonať druhé ošetrenie. Pri tomto ošetrení môžeme využiť prípravky s účinnými látkami dodine, mancozeb, ale aj thiram.

Obr. 3

Obr. 3: Mnohí ovocinári začínajú s prvým ošetrením proti kučeravosti broskýň až po vypučaní čo je však neskoro. Aplikáciu ochranných prípravkov je potrebné realizovať ešte v období nalievania púčikov

Hnojenie a starostlivosť o pôdu a rastlín určených na pôdny pokryv

V prípade rodiacich ovocných výsadieb je potrebné pravidelne pristupovať k hnojeniu, či už v podobe aplikácie priemyselných hnojív, prípadne hospodárskych hnojív. Predjarnú aplikáciu, tzv. na široko, je vhodné využiť predovšetkým v prípade dusíkatých hnojív. Presné stanovenie aplikačnej dávky je možné vypočítať iba na základe agrochemického skúšania pôdy a listovej analýzy. Existujú však aj tabuľky na základe, ktorých je možné postupovať, treba však povedať, že tieto tabuľky sú orientačné a ich hodnoty nemusia korešpondovať s konkrétnou lokalitou a samotnou výsadbou. V rámci ekologických sadov je v prípade vhodného počasia možné začať s obrábaním príkmenných pásov plytkým kyprením. Oproti tomu v konvenčných sadoch je predjarné obdobie vhodné na prvú aplikáciu herbicídov. Pre udržateľné ovocinárstvo je samozrejme prvá voľba určite lepšou alternatívou. V prípade pravidelného kyprenia pôdy s využitím čiastočného podrastu v príkmenných pásoch a minimalizovanie použitých herbicídov sa v pôdnom komplexe zvyšuje mikrocenóza (pôdny život), znižuje sa utuženie pôdy, zvyšuje sa obsah humusu, pôda lepšie púta živiny a dochádza k výmene plynov.

Rozmnožovanie ovocných drevín

Zimné a predjarné obdobie je vhodné na odber množiteľského materiálu (vrúbľov) určeného na vrúbľovanie v ruke, poprípade prevrúbľovanie priamo na stanovišti. Podmienkou je, aby boli vrúble odoberané v období vegetačného pokoja, kedy sú pozastavené biologické pochody v rastline. Dobrý zdravotný stav a vyzretie majú výrazný vplyv na dosiahnutie dobrej ujateľnosti a kvality budúcich ovocných výpestkov. Odobrané vrúble je potrebné následne skladovať až do obdobia vrúbľovania vo vlhkom, tmavom a studenom mieste. Samotné vrúbľovanie je vhodné v závislosti od podmienok realizovať v priebehu mesiaca február a marec. Vrúbľovať je možné viacerými spôsobmi, najpoužívanejším a najbežnejším spôsobom pre vrúbľovanie v ruke je anglická kopulácia (plátkovanie s protijazýčkom). Značná časť menších ovocinárov pravidelne obnovuje odrodovú skladbu vo svojich ovocných výsadbách formou prevrúbľovania ovocných stromov.

V predjarnom období je taktiež možné realizovať výsadbu nových sadov. Je však potrebné zabezpečiť dostatočný prísun závlahovej vody v procese výsadby a taktiež aj bezprostredne po nej, predovšetkým v prípade broskýň a marhúľ, ktoré sú náročné na vlhkosť pôdy, kedy rastliny musia v čo najskoršom termíne vytvárať koreňové vlásky. V prípade, že by v procese výsadby a bezprostredne po nej nastala vlahová depresia, by mohol nastať úhyn mladých rastlín, v lepšom prípade iba čiastočné pozastavenie rastu.

Obr. 4

Obr. 4: Obdobie mesiaca marec je vhodné na realizáciu nových výsadieb

Obr. 5

Obr. 5: V prípade starších výsadieb je vhodné radikálnym rezom obnoviť korunu a zapestovať nový tvar. Aj takýmto spôsobom je možné zachrániť staré a možnou už neperspektívne výsadby

Priemerný odber čistých živín za rok/ha pri jabloni domácej vyjadrený v (kg)

Živina Odber plodmi  Odber listami a drevnou hmotou
N 75 65
K 70 50
P 10 12
Ca 9 80
Mg 5 13