Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Ovocie

Práce v ovocných sadov v mesiaci august a september

04-11-2020
Ing. Jakub Mankovecký | [email protected]
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Sady a vinice 4/2020, str. 14-15)

Ovocné výsadby boli v doterajšom priebehu vegetácie výrazne skúšané negatívnym vplyvom meniacej sa klímy. Okrem poškodenia mrazmi boli určité ovocné druhy, predovšetkým čerešne, poškodené nadmerným množstvom zrážok v období dozrievania, čo spôsobilo praskanie plodov. V súčasnom období v našich sadoch v plnom prúde prebieha v závislosti od ovocného druhu zber dozrievajúceho ovocia, predovšetkým letných odrôd jabloní, neskorých odrôd marhúľ, broskýň a sliviek.

Obr. 1

Obr. 1: Staršia výsadba marhúľ po reze v druhej polovici vegetačného obdobia

Rez

Predovšetkým v prípade kôstkovín je vhodné využiť tzv. pozberový rez. Tento rez sa vykonáva v predovšetkým pri čerešniach v priebehu mesiaca august a u broskýň a marhúľ v septembri. Rez by mal byť ukončený najneskôr do polovice októbra, v opačnom prípade by sa rezná rana nemusela zaceliť a eventuálne by mohla byť vstupnou bránou pre drevokazné huby. U broskýň a marhúľ sa skorší rez v priebehu mesiaca august neodporúča. V prípade dostatku zásobných látok a priaznivého počasia by rez mohol naštartovať tretiu rastovú vlnu, ktorá by mohla výrazne zahustiť korunu. Mladé letorasty by však nedokázali vyzrieť a cez zimu by vymrzli. Rastlina by okrem stresu mohla byť napadnutá patogénmi cez poškodené miesta. Cieľom pozberového rezu je presvetliť korunu, odstrániť nepotrebné, odrodené konáre a predovšetkým poškodené časti konárov, ktoré vznikli počas zberu, poprípade iným mechanickým poškodením. Predovšetkým u marhúľ a broskýň sa dá na niektorých lokalitách pozorovať prejav zanedbanej prebierky plodov, čo dokáže okrem výrazného oslabenia rastliny narušiť aj jej tvar. Môžeme pozorovať nalomené, poprípade úplne odlomené konáre. Pri mladých výsadbách sa stretávame predovšetkým s ohnutím, poprípade so zlomením stredníka. Veľmi dôležitý úkon, predovšetkým v prípade mladých výsadieb pestovaných na slabo rastúcich podpníkoch, je pravidelná kontrola a priväzovanie stromov k opornej konštrukcii.

Potreba pravidelnej závlahy je aj v druhej polovici pestovateľského ročníka dôležitá. V prípade výskytu suchej prerody je vhodné využiť závlahové systémy aj v prípade ovocných druhov, ktorých plody sme už pozberali. Viaceré ovocné druhy, predovšetkým kôstkoviny, si začínajú v mesiaci september ukladať zásobné látky a pripravovať sa na záver vegetácie. Pravidelná závlaha je dôležitá predovšetkým v prípade mladých výsadieb, ktorých koreňový systém ešte nie je dostatočne vyvinutý. Potreba závlahy v tejto fáze je predovšetkým u intenzívnych výsadieb jabloní a hrušiek.

Ak lokalitu, na ktorej sa nachádza ovocná výsadba zasiahne výrazná prietrž mračien, môže nastať popraskanie plodov, najmä u broskýň. V takomto prípade je vhodná okamžitá aplikácia prípravkov pôsobiacich proti moníliovej hnilobe plodov. Ideálne je, ak sa aplikácia vykoná do 12 hodín. Podobným spôsobom je vhodné postupovať aj v prípade, ak je ovocný sad zasiahnutý iným abiotickým činiteľom, napríklad krupobitím.

Ochrana ovocných výsadieb

Obr. 2

Obr. 2: Okrem ochrany a zberových prác je potrebné pravidelné udržiavanie príkmenných pásov a medziradí

Ochranné opatrenia v tejto vegetačnej fáze sa snažíme obmedzovať z dôvodu zberových prác pri väčšine kôstkovín, neplatí to však o všetkých odrodách a samozrejme ovocných druhoch. Ide predovšetkým o výsadby jabloní a hrušiek kde je potrebné sledovať priebeh počasia a v prípade dlhšie trvajúceho zrážkového obdobia aplikovať prípravky určené na ochranu rastlín, najmä proti chrastavitosti jabloní (Venturia inaequalis), ktorá okrem poškodenia listov môže spôsobiť tzv. skladovú chrastavitosť. Plody sú infikované už v ovocnom sade, ale negatívny dopad sa prejaví až v procese skladovania. V závislosti od dátumu predpokladaného zberu je vhodné koncom septembra aplikovať prípravky pôsobiace proti skladovým chorobám jabĺk. V prípade veľmi neskorých odrôd je vhodné tento postrek aplikovať až koncom septembra, poprípade začiatkom októbra. Okrem hubových ochorení je potrebné sledovať aj prejavy škodlivých organizmov, predovšetkým vošiek, ktoré sa vyskytujú na väčšine kultúrne pestovaných ovocných druhov. V prípade výskytu kolónií vošiek je potrebná aplikácia insekticídov. V jabloňových sadoch je potrebné sledovať nálet dospelcov obaľovača jablčného (Cydia pomonella), jeho druhej generácie. V prípade najteplejších lokalít je možné pozorovať aj tretiu generáciu obaľovača. V boji proti obaľovačom je možné využiť konvenčné insekticídy, či už larvicídneho alebo ovicídneho účinku. Je možnosť použiť aj ekologickú formu, či už vo forme technológie mätenia samcov poprípade aplikácie granulovirus (CpGv).

Obr. 3

Obr. 3: Kolónie vošiek na letorastoch čerešne

U všetkých ovocných druhoch, ktorých plody sme ešte nepozberali a plánujeme aplikáciu ochranných látok je vhodná ostražitosť a kontrola ochrannej doby u konkrétnej účinnej látky a samotného prípravku. Ochranná doba je uvádzaná v dňoch a vyjadruje minimálny časový interval medzi posledným ošetrením plodiny a jej zberom. Počas tejto doby dochádza k degradácii účinnej látky. Na konci tejto doby sú prípadné rezíduá pod určeným limitom a je možné ovocie bez akýchkoľvek obáv konzumovať a uvádzať na trh.

Vo výsadbách jabloní je vhodné v prípade jesenných a zimných odrôd aplikovať hnojivá na báze Ca. Táto aplikácia sa vykonáva na list (foliárne) a je možné použiť tank mix s prípravkami na ochranu rastlín. Ošetrenie obmedzuje prejavy horkej škvrnitosti plodov a taktiež znižuje riziko vzniku viacerých skladových chorôb, ktoré by mohli poškodiť úrodu uskladnenú v skladových priestoroch.

Obr. 4

Obr. 4: Na viacerých lokalitách je ovocie poškodené krupobitím

Obr. 5

Obr. 5: V priebehu mesiaca august a september sú zberové práce v naších sadoch v plnom prúde

V prípade jahôd v závislosti od lokality a odrody je vhodné v mesiaci august pristúpiť k tzv. pokoseniu porastov. Pokosenie je potrebné vykonávať opatrne, aby nedošlo k poškodeniu srdiečok. Následne je potrebné zabezpečenie pravidelnej závlahy a aplikácie hnojív na báze dusíka, s cieľom dopestovať zdravú a života schopnú nadzemnú časť. U dusíkatých hnojív je vhodná aplikácia závlahovým systémom (fertigáciou). Taktiež dôležitá je ochrana proti červenej hnilobe koreňov (Phytophthora fragariae) a fialovej škvrnitosti (Diplocarpon earlianum).

Mesiac august je vhodným obdobím na nepriame vegetatívne rozmnožovanie ovocných drevín očkovaním. Tento spôsob sa medzi škôlkarmi označuje ako očkovanie na spiace očko. Očkovanie sa realizuje približne 20 cm nad povrchom pôdy v závislosti od použitého podpníka a ovocného druhu. V prípade, že chceme aby bol vplyv podpníka zvýraznený, očkovanie realizujeme vo vyšších častiach. Očká sa odoberajú z letorastov, bezprostredne pred očkovaním a je potrebné vybrať zdravé, stredne silné letorasty. Očká je vhodné vyberať zo strednej časti letorastu. Je dôležité vyhýbať sa veľmi slabým letorastom, ktorých očká by v jarnom období nemuseli začať rásť a očkovanie by bolo potrebné opakovať. V prípade jesenného očkovanie je vhodné použiť tzv. Forkertov spôsob očkovania. Očkovať v tomto období je vhodné predovšetkým kôstkoviny.