Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Olejniny

Nová odroda maku siateho - Mikulas a jej výsledky v štátnych odrodových skúškach ÚKSÚP

03-05-2023
Ing. Janka Majdanová | [email protected]
ÚKSÚP v Bratislave

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave (ďalej len „ÚKSÚP“), odbor odrodového skúšobníctva, schválil na odrodovej komisii vo februári 2023 registráciu novej odrody maku siateho ( Papaver somniferum L.) Mikulas. Táto novinka v sortimente registrovaných odrôd bude prínosom k dopestovaniu kvalitného semena maku pre spotrebiteľov. Odroda Mikulas je odroda s dobrou úrodou semena a veľmi nízkym obsahom morfínu v makovine určená na potravinárske účely.

Štátne odrodové skúšky na účely registrácie odrody sa vykonali na skúšobných staniciach ÚKSÚP v repnej a zemiakovej výrobnej oblasti. Pokusy sa hodnotili na základe metodiky ÚKSÚP pre mak siaty. Hnojenie dusíkom bolo uskutočnené dvakrát, 50 kg.ha-1 N pred sejbou a 20 kg.ha -1 N po vyjednotení na konečnú vzdialenosť. Chemická ochrana pozostávala z ochrany insekticídmi proti živočíšnym škodcom, fungicídy ani herbicídy sa nepoužívali. Kontrolnými odrodami boli odrody Major a Opal.

Výsledky odrody Mikulas

Odroda Mikulas bola v štátnych odrodových skúškach v Slovenskej republike skúšaná v rokoch 2020 až 2022.

Tabuľka č. 1: Úroda semena (t.ha -1 a % na priemer kontrolných odrôd)

Tabuľka č. 1

Z tabuľky č. 1 vyplýva, že úroda semena odrody Mikulas bola v priemere za tri roky a celú Slovenskú republiku nižšia v porovnaní s kontrolnými odrodami. Nadpriemerné a vyrovnané úrody 106,0 % na priemer kontrolných odrôd dosiahla v extrémne suchom ročníku 2022. V priemere za roky 2021 a 2022 dosiahla úrodu 101,7 %. Obidva tieto ročníky sa vyznačovali chladom a značným suchom v jarnom období, neskôr vysokými teplotami a nedostatkom zrážok. V týchto nepriaznivých podmienkach dosiahla odroda Mikulas dobré výsledky. Kontrolné odrody Major a Opal sú výborné odrody potravinárskeho maku určené predovšetkým na produkciu semena pre potravinársky priemysel a makoviny pre farmaceutický priemysel. V makovine akumulujú stredný obsah morfínu. Odroda Mikulas produkuje makovinu s veľmi nízkym obsahom morfínu a je prednostne určená na potravinárske využitie semena.

Počas štátnych odrodových skúšok bol pri odrode sledovaný celý rad hospodárskych znakov (tabuľka č. 2).

Tabuľka č. 2: Výsledky štátnych odrodových skúšok z rokov 2020 - 2022 odroda Mikulas

Tabuľka č. 2

Popis novej odrody maku siateho

Odrodu Mikulas možno charakterizovať ako stredne skorú až skorú modrosemennú odrodu maku siateho s fialovou farbou korunného lupienka a veľmi nízkym obsahom morfínu. Vegetačnú dobu má o tri dni kratšiu ako odroda Major. Je stredne vysoká s dobrou odolnosťou proti poliehaniu a vyvráteniu rastlín, stredne odolná proti nežiadúcemu otváraniu toboliek po dozretí. Odroda má dobrý zdravotný stav. Hmotnosť tisíc semien je nižšia ako pri odrode Major a rovnaká ako má odroda Opal. Semeno je tmavo modrej farby s dobrou stabilitou a farebnou vyrovnanosťou vhodné na spracovanie v potravinárstve. Obsah oleja v semene je stredný 44,5 %, čo je o 0,6 % viac ako má odroda Major a rovnaký ako u odrody Opal. Obsah morfínu v sušine toboliek je veľmi nízky – 0,34 %, čo je o 0,18 % menej v porovnaní s odrodou Major a o 0,36 % menej ako má odroda Opal. Hospodárskymi vlastnosťami sa zaraďuje do skupiny odrôd s možnosťou pestovania z jarného aj jesenného výsevu. Odroda je vysoko odolná proti mrazom a nízkym teplotám, toleruje chladné počasie do -17,0 oC, preto je možná veľmi skorá sejba od januára. Má silnú stonku s veľkou listovou plochou a pevným koreňovým systémom, čo zaisťuje príjem živín aj v aridnejších podmienkach.

Prednosťou odrody je veľmi skorý výsev, tolerancia k chladnému počasiu, odolnosť voči suchu, dobrá skladovateľnosť semena a nízky obsah alkaloidov v makovine, čo je výhoda pri predaji maku na konzum. Registráciou tejto odrody sa k pestovateľom maku dostáva nová odroda vhodná do meniacich sa klimatických podmienok Slovenska, ktorá dokáže eliminovať negatívny vplyv sucha počas vegetačného obdobia.

Obr.

Obr.: Pohľad na pokusy s makom siatym

Udržiavateľom odrody a jej zástupcom na Slovensku je spoločnosť KSZ-Fortis, spol. s r.o., Nová Ves, Dunajská Streda.