Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Okopaniny

Vplyv herbicídu a biostimulantov na produkciu a ekonomické výsledky jedlých zemiakov

14-06-2022
(zdroj: www.mdpi.com)

V modernom poľnohospodárstve sa popri pesticídoch používajú aj prípravky označované ako biostimulanty. Ovplyvňujú vývoj rastlín a umožňujú dosiahnuť výnosy. Dôležitou vlastnosťou týchto prípravkov je, že sú bezpečné pre životné prostredie. Možno ich považovať za náhradu prípravkov na ochranu rastlín, čo je dôležité najmä v období implementácie európskej Zelenej dohody, ktorá nariaďuje znižovanie chemizácie poľnohospodárstva.

Cieľom štúdie bolo porovnať produkčné a hospodárske výsledky piatich spôsobov starostlivosti o porasty pri pestovaní Solanum tuberosum: v prvom prípade (kontrolný) sa použila mechanická kultivácia, v druhom herbicíd Avatar 293 ZC (1,5 dm3 . ha-1), v treťom herbicíd Avatar 293 ZC (1,5 dm3.ha-1) a biostimulátor PlonoStart (2,0 dm3. ha-1), vo štvrtom herbicíd Avatar 293 ZC (1,5 dm3 . ha-1) a biostimulátor Aminoplant (1,5 dm3.ha-1) a v piatom herbicíd Avatar 293 ZC (1,5 dm3.ha-1) a biostimulátor Agro-Sorb Folium (4,0 dm3.ha-1).

Výskum sa uskutočnil v rokoch 2018 až 2020 na Poľnohospodárskej experimentálnej stanici v Zawadoch v stredovýchodnom Poľsku. Výsledky boli analyzované v priemere pre dve poľské odrody konzumných zemiakov (Malaga a Oberon).

Aplikácia herbicídov s biostimulátormi mala pozitívny vplyv na výsledky produkcie konzumných zemiakov. Zistilo sa, že celková úroda sa zvýšila z 31,2 t na 40,7 t.ha-1 a podiel predajného výnosu na celkovej úrode sa zvýšil zo 78,3 % na 89,6 %.  V priemere sa predajný výnos zvýšil o 33,2 %. Hrubá marža sa zvýšila v priemere o 49,3 %. Náklady na ochranu konzumných zemiakov v závislosti od spôsobu aplikácie herbicídov s biostimulátormi sa líšili. Najvyššie náklady boli vynaložené v prípade č. 5, kde bol aplikovaný Avatar 293 ZC s biostimulátorom Agro-Sorb Folium. Vypočítaná hrubá marža naznačila, že aplikácia herbicídu Avatar 293 ZC s biostimulátormi bola nákladovo efektívna a kombinácia s prípravkom Agro-Sorb Folium bola najhospodárnejšia.

Spolu s fungicídmi, herbicídmi a insekticídmi by mali byť biostimulátory trvalou súčasťou technológie pestovania poľnohospodárskych plodín a možno ich považovať za prostriedok zvyšujúci úrodu. Vo výsadbe konzumných zemiakov by sa mala odporúčať ich kombinácia s reguláciou burín.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

Ginter, A.; Zarzecka, K.; Gugała, M. Effect of Herbicide and Biostimulants on Production and Economic Results of Edible Potato. Agronomy 2022, 12, 1409. https://doi.org/10.3390/agronomy12061409

https://www.mdpi.com/2073-4395/12/6/1409