Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Kvalita odrôd pšenice ozimnej v roku 2021

12-04-2022
Ing. Soňa Gavurníková, PhD. | [email protected]
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Súčasný sortiment listiny registrovaných odrôd pšenice letnej v SR zahŕňa 178 odrôd rôznej úrovne kvality, avšak našim pestovateľom sa núka možnosť pestovať  viac ako 2 500 odrôd pšenice letnej, ktoré ponúka Európska únia v spoločnom katalógu odrôd. Správna voľba odrody často rozhoduje o rentabilite pestovanej pšenice.

Technologická kvalita potravinárskej pšenice je určená predovšetkým genetickým potenciálom danej odrody dosahovať kvalitu požadovanú spracovateľským priemyslom. Vplyvy ročníka (počasie, agrotechnické postupy) majú aditívny účinok na technologickú kvalitu potravinárskej pšenice a môžu potlačiť alebo naopak zosilniť geneticky determinovaný potenciál pekárenských odrôd pšenice.

Vďaka projektu ÚOP MPRV SR: „Monitoring kvalitatívnych parametrov pšenice letnej dopestovanej v Slovenskej republike“, môžeme každoročne sledovať technologickú kvalitu pšenice. V roku 2021 v rámci celej SR bolo analyzovaných 207 vzoriek pšenice z 88 odberových miest (získané od Poľnohospodárskych a Roľníckych družstiev a zo skúšobných staníc ÚKSUPu).

U sledovaných vzoriek boli stanovované parametre technologickej kvality podľa STN 46 1100-2: Zrno potravinárskej pšenice letnej (2018), triedy kvality A, čo zodpovedá minimálnym požiadavkám kvality pre pekárske účely, a konkrétne objemová hmotnosť (min. hodnota 77,0 kg.hl-1), obsah dusíkatých látok N x 5,7 (min. 12,0 %), obsah mokrého lepku v sušine (min.  26 %), sedimentačný index, Zelenyho test  (min. 30 ml), číslo poklesu (min. 220 s) a  súčasťou STN je už aj hodnotenie kvality lepku na základe hodnoty gluten indexu pre triedu kvality E (min. 65 ). STN 46 1100-2: Zrno potravinárskej pšenice letnej delí pšenicu na 4 triedy kvality: E – elitná, A -  štandardná, B -  základná, P – pečivárenská.

Úroda pšenice v roku 2021 dosiahla priemerne triedu kvality A (tabuľka 1), rovnako ako aj v predchádzajúcom roku.

Tabuľka 1:  Minimálne, maximálne a priemerné hodnoty kvalitatívnych parametrov pšenice v roku 2021

Tabuľka 1

V rámci monitoringu technologickej kvality pšenice sme hodnotili aj kvalitu jednotlivých odrôd, ktoré mali najvyššie zastúpenie. Odrodové spektrum pestovaných pekárenských pšeníc bolo tak ako aj za minulé roky pomerne široké. Z 207 hodnotených vzoriek sme zaznamenali pestovanie 81 rôznych odrôd, z čoho najčastejšie pestovanými pšenicami v SR v roku 2021 boli odrody Aurelius, Genius, Lukullus, Airbus, RGT Rebell, IS Conditor, Apexus, IS Laudis, Albertus, Avenue, Viriato, Julie, Bernstein. Ďalej nasledovali odrody Altigo, Beatus, Butterfly, RGT Reform, Yetti, Expo, IS Agilis. Naopak k odrodám sporadicky sa vyskytujúcim môžeme zaradiť napr. Viki, Atraktion, Balitus, IS Rubicon, Lyskamm, RGT Sunnyboy a ďalšie. 

Obrázky č. 1 až č. 6 znázorňujú priemerné hodnoty kvalitatívnych parametrov najčastejšie pestovaných odrôd pšenice v SR z roku 2021.

Priemerne najvyššie hodnoty objemovej hmotnosti dosahovali odrody Albertus, Aurelius, Bernstein, Airbus, IS Laudis, Lukullus a Viriato, ktoré zodpovedajú triete kvality E (obrázok 1). Naopak priemerne najnižšími hodnotami objemovej hmotnosti sa vyznačovali odrody IS Conditor (72,8 kg.hl-1) a RGT Rebell (73,3 kg.hl-1), ktoré v tomto parametri nesplnili požiadavky pre žiadnu z tried kvality. Minimálna hodnota objemovej hmotnosti pre triedy P a B podľa STN 46 1100-2 je 75,0 kg.hl-1. Minimálnu hodnotu objemovej hmotnosti 77,0 kg.hl-1, triedu kvality A, dosiahli odrody Apexus (77,1 kg.hl-1)  a Julie (77,3 kg.hl-1). Boli na úrovni celoslovenského priemeru. Celkovo objemová hmotnosť v roku 2021 za celú SR dosahovala priemerne hodnotu 77,3 kg.hl-1.

Obr. 1

Priemerná hodnota obsahu dusíkatých látok za celú SR bola na úrovni 12,9 %, čo zodpovedá triede kvality A. Z najčastejšie pestovaných odrôd najnižšie hodnoty dusíkatých látok a zároveň aj triedu kvality A (minimálne 12,0 %), dosiahli odrody Albertus, IS Laudis a Julie. Ostatné odrody v tomto parametri dosiahli v roku 2021 triedu kvality E, teda priemerný obsah dusíkatých látok mali minimálne 13,0 %. Odrody Apexus, Lukullus a Bernstein prekročili priemernú hodnotu dusíkatých látok 14,0 % (obrázok 2).

Obr. 2

Priemerne najnižšími hodnotami obsahu mokrého lepku sa vyznačovali odrody Viriato, Julie a Albertus, kedy nedosiahli obsah mokrého lepku minimálne 26 %, čo zodpovedá triede kvality A (obrázok 3). Naopak najvyššiu priemernú hodnotu mokrého lepku dosiahli odrody Apexus, Aurelius, Lukullus, IS Conditor a Bernstein. Tieto odrody dosiahli hodnotu mokrého lepku min. 28 %, čo zodpovedá triede kvality E. Priemerná hodnota obsahu mokrého lepku za celú SR bola na úrovni 26,9 %.  

Obr. 3

Kvalita lepku meraná hodnotou gluten indexu bola v rámci celej SR v roku 2021 vyššia (88) v porovnaní s rokom predchádzajúcim (79) , čomu zodpovedajú aj hodnoty gluten indexu jednotlivých odrôd. Minimálna odporúčaná hodnota gluten indexu pre pekárske využitie je 65. Túto hodnotu dosiahli všetky najčastejšie pestované odrody okrem odrody IS Conditor (33), ktorá je ale charakterizovaná ako odroda vhodná pre kŕmne účely alebo pre výrobu pečivárenskej múky (obrázok 4).

Obr. 4

Hodnoty čísla poklesu neboli u žiadnej z najčastejšie pestovaných odrôd problémovými parametrami. Všetky odrody dosahovali vysoké hodnoty čísla poklesu. Všetky odrody vysoko presiahli hodnotu 220 s. Priemerne najnižšiu hodnotu čísla poklesu dosiahla odroda IS Conditor (271 s) a naopak priemerne najvyššiu hodnotu dosiahla odroda Viriato (399 s) v roku 2020.

Obr. 5

 Priemerne triedu kvality E v parametri sedimentačný index dosiahli v odrody Airbus, Apexus, Aurelius, IS Laudis, Lukullus a Bernstein, kedy dosiahli hodnotu min. 40 ml (obrázok 6). Najnižšou priemernou hodnotou sedimentačného indexu (29 ml) sa vyznačovala odroda IS Conditor, nezodpovedala v tomto parametri triede kvality A (min. 30 ml). Odroda Bernstein dosiahla najvyššiu hodnotu sedimentačného indexu (52 ml). Priemerná hodnota sedimentačného indexu za celú SR bola na úrovni 37 ml.

Obr. 6

Na základe nášho monitorovania kvality jednotlivých odrôd pšenice sme zistili, že z najčastejšie pestovaných odrôd pšenice v SR najvyššiu kvalitu v roku 2021 dosiahli odrody Bernstein, Lukullus a Aurelius, ktoré dosiahli priemerne vo všetkých parametroch triedu kvality E  podľa STN (tabuľka 2). Odrody Bernstein a Lukullus dosahovali aj v predchádzajúcich rokoch triedu kvality E, vykazujú stabilnú vysokú kvalitu vzhľadom na vplyv ročníka.  Naopak odrody RGT Rebell a IS Conditor  pre nízku objemovú hmotnosť nezodpovedali žiadnej triede kvality. Odrody Airbus, Apexus a IS Laudis dosiahli priemerne vo všetkých parametroch triedu kvality A.

Tabuľka 2: Triedy kvality najčastejšie pestovaných odrôd pšenice v roku 2021

Tabuľka 2

Samozrejme pre bližšie určenie pekárskej kvality sú ďalej potrebné stanovenia reologických vlastností múky a cesta, prípadne i vykonanie pekárskeho pokusu, čo ešte upresní a bližšie definuje kvalitu daných odrôd. Zo širokého sortimentu odrôd pšenice, ktoré sa ponúka pestovateľom, je dôležité vybrať si takú odrodu, ktorá bude najlepšie vyhovovať pestovateľským podmienkam v danej oblasti a zohľadniť požiadavky, na aký účel sa má daná pšenica pestovať.

Záver

Vyššie uvedené výsledky sú založené na rozboroch vzoriek pšenice pochádzajúcich z poľnohospodárskej praxe, pestovaných v rôznych úrovniach vstupov a v rôznych klimatických podmienkach. Hodnotenie nezohľadňuje, aká bola použitá agrotechnika pestovania a či bola v súlade s požiadavkami danej odrody. Spoločnou charakteristikou je rok zberu a skutočnosť, že ide o pšenicu pestovanú poľnohospodárskymi subjektami v prevádzkových podmienkach.  Prezentované hodnotenie nie je možné chápať ako všeobecný popis vlastností daných odrôd a nemôže nahradiť hodnotenie získané z presných poľných pokusov. Priemerné hodnoty kvalitatívnych parametrov môžu byť ovplyvnené i nerovnomerným zastúpením odrôd z hľadiska početnosti ich pestovania v jednotlivých regiónoch. Avšak i napriek týmto skutočnostiam, monitorovanie zastúpenia jednotlivých odrôd a hodnotenie ich kvality v prevádzkových podmienkach dáva cenné informácie o odrodách jednak samotným pestovateľom, spracovateľom a v neposlednom rade samotným šľachtiteľom, ktorí aj takýmto spôsobom môžu dostať spätnú väzbu s akým úspechom sa ich odrody pestujú v podmienkach celej SR.