Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Staré odrody jačmeňa jarného vhodné pre oblasti častejšie postihované suchom

26-10-2021
Mária Babulicová 1; Vratislav Psota 2; Miroslav Ondrejovič 3 | [email protected]
1 NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby; 2 Výzkumný ústav pivovarský a sladařský pracovisko Brno; 3 Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Význam génových bánk

V génových bankách sú sústreďované plané formy kultúrnych rastlín, zdroje cenných génov, krajové odrody, prekonané i súčasné odrody. Cieľom je zachovať miznúci i ohrozený rastlinný genofond pre budúce potreby. Vyššie uvedené sa týka samozrejme i jačmeňa.

Génová banka Slovenskej republiky zhromaždila viac ako dve tisíc odrôd jačmeňa. U väčšiny týchto odrôd nie sú známe informácie o ich fyziologických, agronomických a technologických vlastnostiach. I keď v súčasnosti nepoznáme ich schopnosti vysporiadať sa s klimatickými zmenami, súčasnými patogénmi a dokonca ani ich vlastnosti determinujúce úspešnosť sladovania a výroby piva z nich, aktívnou prácou s týmito odrodami je možné nájsť vhodné genotypy na priamu reprodukciu osiva vzhľadom na jeho technologické vlastnosti resp. ako zdroj genetických vlastností pre šľachtenie nových odrôd jačmeňa.

Obr. 1

Obr. 1: Génová banka (NPPC-VÚRV Piešťany)

Spolupráca Slovenskej republiky a Českej republiky

Výskumné pracoviská v prihraničnej oblasti Slovenskej republiky a Českej republiky začali vybrané historické odrody jačmeňa spoločne skúmať v rámci projektu “Výskum a nájdenie vhodnej odrodovej skladby jarného jačmeňa požadovanej sladovníckej kvality pre oblasti častejšie postihované suchom pre výrobcov sladu a piva“. Táto spolupráca vznikla na základe spoločného projektu vytvoreného v rámci projektu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, ktorý podporuje cezhraničnú spoluprácu v oblasti vedy a výskumu. Cieľom projektu je využitie genetických zdrojov (krajových a starých odrôd jačmeňa) s vhodnými agronomickými, fyziologickými a sladovníckymi vlastnosťami pre inovatívne výrobky malých a stredných podnikov, predovšetkým mini pivovarov z príslušných regiónov Českej a Slovenskej republiky.

Riešiteľské pracoviská a cieľová skupina

Na riešení projektu sa zúčastňuje brnenské pracovisko Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského (VÚPS), pracovisko Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – Výskumný ústav rastlinnej výroby (NPPC – VÚRV) v Piešťanoch a Fakulta  prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM). Projekt je zameraný na praktické využitie krajových a starých odrôd jačmeňa cieľovou skupinou malých a stredných podnikov (MSP) z oblasti pivovarníctva, sladovníctva a šľachtenia jačmeňa. Do projektu sa zapojili zo slovenskej strany minipivovary z Piešťan (Prvý piešťanský pivovar), Podkylavy (Remeselný pivovar Eliáš) a Starej Turej (Pivovar Turák a vnuk) a z moravskej strany minipivovary zo Slavičína (Pivovar Hrádek), Vsetína (Rodinný minipivovar Valášek), Záhlinic (Raven Trading) a Slavkova (Slavkovský pivovar). Skúmané, historické odrody môžu byť nositeľmi zaujímavých vlastností, využiteľných pri šľachtení nových odrôd sladovníckeho jačmeňa. Z tohto dôvodu bola v rámci projektu nadviazaná spolupráca tiež so šľachtiteľskou organizáciou (Istropol Solary a.s.), ktorá sa zaoberá šľachtením nových odrôd sladovníckeho jačmeňa.

Na pozemkoch NPPC – VÚRV bolo v rokoch 2018-2021 vysiatych viac ako 30 historických odrôd jačmeňa a pre porovnanie boli vysiate dve súčasné kontrolné odrody Karmel a IS Maltigo. U týchto odrôd bola hodnotená úroda zrna, úrodotvorné prvky, skorosť, poliehavosť, odolnosť voči chorobám a ďalšie znaky.

Na brnenskom pracovisku VÚPS bola stanovená analytická a senzorická kvalita vzoriek jačmeňa jarného. Pomocou metabolomických analýz sú na pracovisku UCM v Trnave hodnotené kľúčové metabolity u rastlín skúmaných odrôd jačmeňa stresovaných a nestresovaných suchom.

Obr. 2

Obr. 2: Pokus so starými odrodami jačmeňa; VÚRV Piešťany (vľavo); Experimentálne pracovisko v Borovciach (vpravo)

Obr. 3

Obr. 3: Chemicko-technologická analýza jačmeňa; Laboratóriá na VÚPS Brno (vľavo); UCM v Trnave (vpravo)

Spolupráca univerzity a výskumných ústavov s malými a strednými podnikmi

V poloprevádzkových pokusoch boli využité odrody Chlumecký z roku 1902 a Stupický staročeský z roku 1927. Obmedzené množstvo experimentálneho sladu vyrobila z týchto starých odrôd malá sladovňa v Záhliniciach (Raven Trading), ktorá od svojho vzniku v roku 1899 používa takmer rovnakú technológiu výroby sladu. Z týchto sladov boli vyššie uvedenými pivovarmi uvarené experimentálne várky piva. Dva minipivovary, ktoré sa podieľajú na riešení projektu, vytvorili pre tieto pivá i originálne etikety. Jeden z výrobcov dokonca použil na etikete kód projektu: 304011P506 ako názov piva. K názvu piva vložil i vysvetľujúci text. Podľa informácie zo záhlinickej sladovne o slad z historických odrôd jačmeňa prejavili záujem i ďalšie minipivovary, ktoré neboli priamo zapojené do medzinárodného projektu. Experimentálne pivo z historických odrôd jačmeňa si tak môže spotrebiteľ kúpiť i v niektorých iných minipivovaroch. Slad z odrôd Chlumecký a Stupický staročeský ponúkol teda minipivovarom príležitosť využiť pre výrobu piva tradičný slad.

Obr. 4

Obr. 4: Etikety pív vyrobených zo starých odrôd jačmeňa jarného

Prenos poznatkov do praxe

Výsledky získané počas riešenia projektu boli odbornej i laickej verejnosti postupne odovzdávané prostredníctvom troch odborných seminárov.

Seminár I. s názvom „Využitie sladu zo starých odrôd jačmeňa v minipivovaroch“ sa konal v Záhlinickom pivovare firmy Raven Trading, s.r.o. neďaleko Kroměříža dňa 21.11.2019. Seminára I. sa zúčastnilo sedem minipivovarov, boli zastúpených päť univerzít (STU Bratislava, UCM Trnava, MENDELU Brno a SPU Nitra), šľachtiteľská spoločnosť SELGEN, s.r.o. a ďalší záujemci o využívanie sladu z tradičných odrôd jačmeňa (MSK Kroměříž, LCEC, s.r.o., Czech Craft Beers, a.s.).

Seminár II s názvom „Šľachtenie k odolnosti voči suchu a na sladovnícku kvalitu“ bol uskutočnený on-line formou dňa 3.12.2020. Na seminári boli prednesené prednášky pozvaných lektoriek. Ing. Klára Križanová, PhD. predniesla prednášku s názvom: „Šľachtenie jačmeňa v zmenených klimatických podmienkach – výzvy a nové úlohy“ a Doc. Dr. Ing. Pavlína Smutná odovzdala výsledky svojej vedeckej práce v prednáške: „Možnosti uplatnenia potenciálneho génového zdroja tolerancie k suchu v šľachtení jačmeňa“. Účastníci seminára II. si mohli vypočuť i ďalšie prednášky pripravené projektovými partnermi. 

Seminár III. s názvom „Senzorické hodnotenie pív zo starých odrôd jačmeňa“ bol konaný on-line formou dňa 11.6.2021. Okrem odborných prednášok zameraných na praktické využitie génových bánk, sladovnícku kvalitu odrôd jačmeňa, chemickú a senzorickú analýzu pív získali účastníci vedomosti o správnom hodnotení pív prednáškou Ing. Slabého s názvom: „Prednáška k degustácií experimentálnych nápojov“. Po prednáške sa uskutočnila riadená on-line degustácia pripravených experimentálnych nápojov.

Na webových stránkach projektu GEREBA je možné nájsť odborné prezentácie zo seminárov ako aj video - návod pre degustáciu pív ako aj výsledky laického hodnotenia troch vybraných experimentálnych pív vyrobených zo sladu z tradičných odrôd jačmeňa.

V čom spočívajú hlavné prínosy riešeného projektu?

  • Podpora partnerstiev zameraných na posilnenie regionálnych inovačných systémov.
  • V období prebiehajúcich klimatických zmien môžu génové banky poskytnúť vzácny genetický materiál, ktorý sa dokáže lepšie adaptovať na podmienky nedostatku vody počas vegetačného obdobia.
  • Podpora malých a stredných podnikov (minipivovarov a malých sladovní) umožní zvýšiť zamestnanosť v prihraničných krajoch Slovenskej republiky a Českej republiky.