Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Krmoviny

Zhodnotenie kvality siláží z jednoduchých ďatelinotrávnych miešaniek

28-05-2024
Ing. Marianna Jančová, PhD.; Ing. Norbert Britaňák. PhD.; Ing. Iveta Ilavská, PhD.; RNDR. Štefan Pollák; Ing. Zuzana Dugátová; Mgr. Ľubomír Hanzes, PhD. | [email protected]
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby - Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

V marginálnych oblastiach predstavujú popri poloprírodných trávnych porastoch siate trávne a ďatelinotrávne porasty významný zdroj objemového krmiva. V rámci osevných postupov by sa malo ich zastúpenie od nižších oblastí až k oblastiam podhorským a horským zvyšovať, či už z dôvodu stabilizácie produkčných parametrov, alebo podpory ekosystémových služieb a mimoprodukčných funkcií.

V systéme pestovania siatych porastov na ornej pôde, predstavujú ďatelinotrávne miešanky spoločenstvá špecifického charakteru. Pri zakladaní porastov ďatelinotrávnych miešaniek sa výberom druhov a odrôd cielene ovplyvňuje ich botanické zloženie. Výhodou pestovania je množstvo odrôd tráv a ďatelinovín, čo umožňuje zloženie miešaniek prispôsobiť lokálnym ekologickým podmienkam a získať tak krm s vysokým produkčným potenciálom aj v znevýhodnených oblastiach.

Jednoduché (dvojkomponentné) ďatelinotrávne miešanky (ĎTM) sú tvorené ďatelinou lúčnou a trávnym druhom, ktorým je v ostatnej dobe predovšetkým medzirodový hybrid tráv. Plánovaný spôsob využívania zakladanej ďatelinotrávnej miešanky je jedným z hlavných kritérií výberu druhov a odrôd tráv a ďatelinovín ako aj ich podielu v skladbe miešanky. Z krmovinárskeho hľadiska poskytujú ďatelinotrávne miešanky krm s vyrovnaným pomerom živín, ktorý je pre vyšší obsah vodorozpustných cukrov v trávach chutnejší a pre priaznivejší podiel aminokyselín, minerálnych látok a vitamínov biologicky hodnotnejší ako z čistého porastu tráv. Ich prednosti sú aj v tom, že vytvárajú viac koreňovej hmoty a účinnejšie chránia pôdu pred eróziou.

Overenie vzájomných kombinácií a podielov komponentov ďateliny lúčnej a medzirodových hybridov tráv v praktických podmienkach sa sledovalo na experimentálnej ploche v katastrálnom území obce Liptovská Teplička. Pokusné porasty ďatelinotrávnych miešaniek boli v každom pokusnom roku využívané tromi kosbami.

Tabuľka 1: Varianty ďatelinotrávnych miešaniek

Tabuľka 1

Z hľadiska konzervovania silážovaním predstavujú ďatelinotrávne miešanky objemové krmivá prevažne bielkovinového charakteru, ktoré sú ťažko až veľmi ťažko silážovateľné. Ďatelinová zložka zabezpečuje v miešankách s trávami vyšší obsah N-látok, ktorý však negatívne ovplyvňuje tvorbu kyseliny mliečnej a spomaľuje proces okyslenia fytomasy. Pre zabezpečenie správneho priebehu fermentačného procesu je potrebné zvýšiť obsah sušiny fytomasy pred konzervovaním. So zvyšovaním obsahu sušiny na 40 - 45 % sa podporuje rast baktérií mliečneho kvasenia, čím sa zvyšuje produkcia kyseliny mliečnej v priebehu fermentácie.

Pozitívny vplyv na výslednú akostnú triedu siláží všetkých sledovaných variantov malo zvýšenie obsahu sušiny zavädaním pred silážovaním, čím sa vytvorili priaznivé podmienky pre dobrý priebeh fermentačného procesu. Všetky vyrobené siláže boli hodnotené farbou nahnedlou, po pôvodnej hmote, aromatickým alebo nakyslým pachom a zachovanou štruktúrou, čo zodpovedá kritériám pre 1. a 2. akostnú triedu.

Vo vyrobených silážach jednoduchých miešaniek (tabuľka 2) sme vyššie hodnoty N-látok a nižšie obsahy vláknin zaznamenali pri všetkých variantoch v 2. a 3. kosbách. Nižší obsah N-látok a vyšší obsah vlákniny vo fytomase konzervovanej z prvej kosby dávame do súvisu s vyšším zastúpením trávnej zložky v porastoch pokusných variantov.

Tabuľka 2: Parametre fermentačného procesu a kvality siláží (g.kg-1 sušiny)

Tabuľka 2

Pri hodnotení fermentačného procesu a výslednej kvality siláží miešaniek (tabuľka 2) sme vyššie koncentrácie kyseliny maslovej, pH, a tiež stupňa proteolýzy zaznamenali vo fytomase konzervovanej v prvých kosbách. Ukazovatele hodnotiace priebeh fermentačného procesu a ovplyvňujúce kvalitatívne zatriedenie siláží sú aj obsah kyseliny mliečnej a kyseliny maslovej, ktoré boli vo všetkých vyrobených silážach hodnotené ako veľmi dobré.

Najvyššou akostnou triedou sa vyznačovali siláže z tretej kosby, kde boli zaradené do 1. akostnej triedy siláže všetkých sledovaných variantov. Oproti tomu mali siláže všetkých variantov miešaniek v prvých kosbách horšiu kvalitu (2. a 3. akostná trieda). Všetky siláže, zaradené do 3. akostnej triedy v 1. kosbe mali vyššiu hodnotu vlákniny a pH ako je kritérium pre 1. a 2. akostnú triedu. Siláže miešaniek vyrobené v 2. kosbe, zaradené do 2. akostnej triedy, mali vyšší obsah pH ako je kritérium pre 1. akostnú triedu.

Výživná hodnota siláží (tabuľka 3) korešponduje s obsahom živín a kvalitou zakonzervovanej hmoty. Podobne, ako vo fytomase pred silážovaním, aj vo vyrobených silážach mali preukazne vyššie hodnoty ukazovateľov degradovateľných dusíkatých látok (PDIN) a vyššou potenciálnou produkčnou účinnosťou PMP PDI varianty v 2. kosbe.

Tabuľka 3: Parametre výživnej hodnoty siláží ďatelinotrávnych miešaniek

Tabuľka 3

Testované ďatelinotrávne miešanky, zložené z MRH lolioidného (Hyperon) a festukoidného (Hemsut) charakteru s ďatelinou lúčnou 2n (Ganymed) a 4n (Hammon), môžeme odporučiť pre výrobu konzervovaných krmív v podhorskej a horskej výrobnej oblasti Slovenska, vzhľadom na dosiahnutú kvalitu z nich vyrobených siláží. Pri konzervovaní krmovín je však potrebné dodržať všetky technologické opatrenia, smerujúce k optimálnemu priebehu fermentačného procesu a spojené s nízkymi stratami živín a energie.

Obr.