Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Odborné publikácie

Spoločenské súvislosti sebazamestnávania a agropodnikania mladých ľudí

22-03-2021
Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD; Ing. Martina Hanová, PhD; Mgr. Eva Pechočiaková Svitačová, PhD
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

Vo Vydavateľstve SPU vyšla zaujímavá e-publikácia s názvom Spoločenské súvislosti sebazamestnávania a agropodnikania mladých ľudí. Záujemcovia si ju môžu bezplatne stiahnuť v plnom rozsahu.

Problematika podnikania a sebazamestnávania, najmä vo vzťahu k mladým ľuďom, je témou mnohých súčasných empirických výskumov. Príčinou je na jednej strane stále vysoká miera nezamestnanosti mladých ľudí v niektorých členských štátoch Európskej únie, na strane druhej pociťovanie hospodárskych a sociálnych dôsledkov tohto stavu spojených s dlhodobou nezamestnanosťou mládeže.

Mladí ľudia patria k najzraniteľnejším skupinám v spoločnosti a zároveň sú cenným zdrojom jej rozvoja. Pokiaľ ide o agropotravinárske odvetvie, je prestarnuté a už dlhodobo pociťuje odliv pracovníkov.

Vedecká monografia je rozdelená do troch kapitol. Prvá sa zaoberá témami nového globálneho ekonomického a spoločenského prostredia a s ním súvisiacich zmien na trhu práce, druhá kapitola sa venuje metodologickým aspektom výskumu postojov mladých ľudí k sebazamestnávaniu a agropodnikaniu. Záverečná časť prináša teoreticko-praktické implikácie, ktoré zdôrazňujú etickú a environmentálnu dimenziu podnikania (a agropodnikania obzvlášť) s rešpektovaním princípov udržateľného rozvoja a udržateľného poľnohospodárstva.


  • Spoločenské súvislosti sebazamestnávania a agropodnikania mladých ľudí (4.87 MB, PDF)
    Otvoriť  alebo  Stiahnuť