Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Komisia zverejnila štúdiu o vplyve SPP na pôdu

05-02-2021
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Závery štúdie Európskej komisie o vplyve SPP na trvalo udržateľné hospodárenie s pôdou:

  • Vďaka Spoločnej poľnohospodárskej politike (SPP) sa prijímajú požiadavky na zníženie používania prípravkov na ochranu rastlín prostredníctvom podpory ekologického poľnohospodárstva a zákazu ich používania v ekologických oblastiach v rámci ekologizačných platieb.
  • Krížové plnenie prispelo k obmedzeniu používania hnojív v pásmach ohrozených dusičnanmi.
  • SPP umožnila dlhodobé zmeny v postupoch poľnohospodárov tým, že podporila implementáciu postupov prospešných pre pôdu, ako sú medziplodiny, krycie plodiny a plodiny viažuce dusík.
  • Opatrenia SPP prispeli k zníženiu erózie pôdy, avšak pokrok v tejto oblasti bol v období rokov 2010 - 2016 obmedzený. Je potrebné posilniť úsilie o zníženie pôdnej erózie, najmä v oblastiach, kde je riziko pôdnej erózie vysoké.
  • Príspevok SPP k zmierňovaniu hrozieb pre pôdu závisí od výberu implementácie na úrovni členských štátov alebo regiónov.

Táto štúdia spolu s výsledkom verejnej konzultácie o prírodných zdrojoch a zisteniami skôr publikovaných podporných štúdií o biodiverzite  vode prispeje k spoločnému hodnoteniu vplyvu SPP na biodiverzitu, pôdu a vodu (prírodné zdroje). Toto hodnotenie posúdi efektívnosť, účinnosť, súdržnosť, relevantnosť a pridanú hodnotu EÚ Spoločnej poľnohospodárskej politiky s ohľadom na jej vplyv na prírodné zdroje. Hodnotenie bude uzavreté zverejnením správy Komisie plánovanej na jeseň 2021.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-study-caps-impact-soil-2021-feb-04_en