Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Vinič a víno

Priestorová disperzia cikád (Cicadellidae, Cixiidae) v rôznych odrodách viniča, alebo ktorá odroda chutí cikádam najviac

24-05-2023
RNDr. Vladimír Langraf, PhD.1; Ing. Milan Chudý2; RNDr. Kornélia Petrovičová, PhD.3 | [email protected]
1 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied a informatiky; 2 Víno Chudý, s.r.o Vinohrady nad Váhom; 3 SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Prvý článok o cikádach vo vinohradníctve sme venovali vhodnosti výberu metodiky pre odchyt cikád vo viniciach. V nasledujúcom príspevku nadviažeme na preferenciu cikád k jednotlivým odrodám viniča.

Cikády sú jednou z najrozmanitejších, najbežnejších a najbohatších taxónov vyskytujúcich sa v rôznych ekosystémoch sveta. Patria medzi hmyz cicajúci rastlinné šťavy, čím sa podieľajú na prenášaní patogénov a spôsobujú tak významné hospodárske škody v oblasti vinohradníctva. Ich výskyt je ovplyvnený mnohými environmentálnymi faktormi ako teplota, mikroklíma, vlhkosť a s ňou súvisiace zrážky. Taktiež reagujú na rastlinné a mikroenvironmentálne faktory ovplyvnené dostupnosťou vody z čoho vyplýva že dostatok vody pôsobí na dynamiku ich populácií. Kľúčovú úlohu zohrávajú aj faktory, ktoré tvoria základ managementu kvality vo vinici, čo vplýva na mikroklímu viniča.

Pre potreby majiteľov viníc, zachovať si svoje vinice zdravé je veľmi dôležitý výber odrôd, ktoré škodcovia ako cikády troficky nepreferujú. Preto sa v našom príspevku budeme venovať preferencii odrôd u cikád.

Odchyt cikád sme uskutočnili od 3.7.2022 do 3.11.2022, dvomi metódami (sklepávanie, žltý lepový lapač) v 9 odrodách viniča (Tramín červený, Cabernet sauvignon, Chardonnay, Rimava, Hron, Hetera, Dunaj, Breslava, Rubinet) vo vinohrade Víno Chudý, s.r.o. Pri sklepávaní sme si vybrali 10 náhodných miest v každej odrode (Obr. 1). Študijný materiál sme po odobratí umiestnili do etylalkoholu (96,3 %) v skúmavke a následne prebehla determinácia. Žlté lepové lapače boli umiestnené v línii, 5 kusov od seba vzdialených 10 metrov, teda v odrodách bola 50 metrová línia (Obr. 2).

Obr. 1

Obr. 1: Výber odberného miesta a následné sklepávanie študijného materiálu

Obr. 2

Obr. 2: Umiestnenie žltého lepového lapača vo vinohrade

Celkovo sme zaznamenali 7 048 jedincov patriacich k 2 čeľadiam a 12 taxónom (Tab.).

Tab.: Systematický prehľad zaznamenaných druhov

Tab.

Najväčší počet jedincov sme zaznamenali v odrode Chardonnay (45.52 %), najmenší počet v odrode Tramín červený (0.11 %). Zvyšné odrody boli zastúpené nasledovne: Hron 18.81 %, Hetera 18.62 %, Breslava 9.14 %, Dunaj 6.6 %, Rimava 0.7 % a Rubinet 0.31 %.

Eudominantné zastúpenie mali druhy Scaphoideus titanus (68.76 %) a Rhopalopyx vitripennis (19.35 %). Dominantný výskyt sme zistili u Empoasca sp (6.8 %) a subdominantný druh bol Empoasca decipiens (3.92 %). Ostatné druhy mali subrecedentné zastúpenie Fieberiella florii (0.57 %), Japananus hyalinus (0.21 %), Psammotettix alienus (0.16 %), Neoaliturus fenestratus (0.09 %), Hyalesthes obsoletus (0.07 %), Macropsis scutellata (0.4 %), Reptalus panzeri (0.3 %) a Zyginella sp (0.1 %).

Priestorovú disperziu cikád v rôznych odrodách viniča sme určili pomocou multivariačnej analýzy PCA (analýza hlavných komponentov). Disperzia Cikád v priestore prebieha na 4 osiach, v grafe 1 sme zobrazili prvé dve, ktoré zachytávajú ich variabilitu. Prvá os zachytili 66.77 % a druhá kumulatívna os 91.37 % variability. Ďalšie dve osi pre nízky nárast (os 3 nárast o 4.66 percentilné body, os 4 nárast o 2,47 percentilné body)nie je potrebné zobrazovať na grafe. Z výsledkov analýzy vidíme že odrodu Dunaj preferoval druh Fieberiella florii, Chardonnay uprednostňovali druhy Hyalesthes obsoletusZyginella spJapananus hyalinus a Macropsis scutellata. Druhy Empoasca sp a Reptalus panzeri sa nachádzajú medzi odrodami Dunaj a Chardonnay, čo poukazuje na väčšiu väzbu k obidvom odrodám. Druh Neoaliturus fenestratuskoreluje s odrodou Hron. Samostatný zhluk tvoria druhy Scaphoideus titanus,Empoasca decipiensRhopalopyx vitripennisPsammotettix alienus, ktoré sú umiestnené medzi odrodami Chardonnay, Breslava, Hron a Hetera, teda ich najviac uprednostňujú. Odrody Cabernet sauvignon, Tramín červený, Rubinet, Rimava neboli pre cikády dostatočne atraktívne a prioritne ich nepreferujú. Neznamená to že ich v týchto odrodách nenájdeme vôbec, avšak ich výskyt bol nízky.

Graf: PCA analýza vyjadrujúca väzbu druhov cikád na odrody viniča

Graf

Z výsledkov nášho výskumu môžeme usúdiť že najväčší počet jedincov sme zaznamenali v odrodách Chardonnay, Hron, Hetera a Breslava, ktoré preferuje aj najviac druhov cikád. Teda môžeme povedať že cikádam chutia najviac tieto 4 odrody. Avšak najviac preferovanou odrodou je Chardonnay s preferenciou 9 druhov a 45,5 % zastúpením jedincov.

Tento výskum bol podporený grantom KEGA č. 002UKF-4/2022 Metaanalýzy v biológii a ekológii (databázy a štatistické analýzy údajov) a VEGA 1/0604/20 Environmentálne hodnotenie špecifických biotopov v Podunajskej nížine.