Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Krmoviny

Kvalita siláží trvalých trávnych porastov zo silážnych balíkov

23-05-2023
Ing. Mariana Jančová, PhD.; Ing. Zuzana Dugátová; RNDr. Štefan Pollák | [email protected]
NPPC - VÚRV - Ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Na uchovanie primárnej produkcie trvalých trávnych porastov na zimné kŕmne obdobie sa využívajú rôzne technológie konzervovania. Najvhodnejšou formou konzervovania trávnej hmoty v podhorských a horských výrobných oblastiach Slovenska je silážovanie. Cieľom je vyrobiť z kvalitného zeleného objemového krmiva kvalitnú siláž s vysokým obsahom živín, ktorá neobsahuje nežiadúce alebo zdraviu škodlivé látky. Zvládnutie technológie výroby konzervovaných krmív je predpokladom pre úspešné hospodárenie podniku, pričom dostatočné množstvo kvalitných objemových krmív umožňuje vyrovnané kŕmenie zvierat pri vysokej produkčnej účinnosti základnej kŕmnej dávky.

Obr. 1

Obr. 1: Príprava vzoriek trávnych siláží na stanovenie parametrov fermentačného procesu
(foto: Jančová Mariana)

Trvalé trávne porasty predstavujú z hľadiska konzervovania fytomasy silážovaním objemové krmivá bielkovinového charakteru, ktoré sú ťažšie silážovateľné. Ďatelinová a bylinná zložka zabezpečujú vyšší obsah N-látok, ktorý však negatívne ovplyvňuje tvorbu kyseliny mliečnej a spomaľuje proces okyslenia fytomasy. Pri silážovaní sa musí vytvoriť také množstvo kyseliny mliečnej, aby došlo k zníženiu pH silážovanej hmoty na hranicu, pri ktorej sa krmivo zakonzervuje. Pre zlepšenie silážovania týchto krmovín využívame zvýšenie obsahu sušiny zavädnutím.

Pri konzervovaní produkcie trávnych porastov silážovaním je možné realizovať viaceré výrobné systémy. V podnikoch s nižšou koncentráciou zvierat nachádza svoje uplatnenie aj systém balíkovania hmoty, pričom v balíkoch sa dosahuje rovnaká, často aj vyššia kvalita siláží v porovnaní so skladovaním v silážnych jamách. Hlavným dôvodom je hermetické uzatvorenie konzervovanej krmoviny bezprostredne po naskladnení a možnosť operatívneho plánovania veľkosti priestorov pre siláž vzhľadom k počtu kŕmených zvierat.

Obr. 2

Obr. 2: Uskladnenie balíkov siláže a sena v PPD Liptovská Teplička
(foto: Jančová Mariana)

Obr. 3

Obr. 3: Nesprávne ukladanie môže spôsobiť porušenie fólie a sťažuje manipuláciu s balíkmi pri kŕmení zvierat
(foto: Štefan Pollák)

Cieľom experimentu, ktorý sme realizovali na NPPC-VÚRV-ÚTPHP bolo posúdenie technológie balíkovania fytomasy trvalých trávnych porastov z hľadiska rozdielneho obsahu sušiny pri zbere, vyhodnotením kvality vyrobených siláží. Experimentálny porast bol zberaný vo vegetačnej fáze začiatku klasenia prevládajúceho druhu tráv a konzervovaný pri nižšom (variant 1) a vyššom (variant 2) obsahu sušiny. Zvolený termín kosby vzhľadom na vývojové štádium porastu sa odzrkadlil na primeranom obsahu vlákniny a dostatočnom obsahu dusíkatých látok. Pri neskoršom termíne zberu dochádza ku starnutiu porastu a k zvyšovaniu obsahu vlákniny a jej jednotlivých frakcií, čo sa prejavuje znižovaním degradovateľnosti a stráviteľnosti organickej hmoty, ktorá je výrazne limitovaná najmä vyššou koncentráciou lignínu.

Tabuľka 1: Parametre kvality vyrobených siláží (g.kg-1 sušiny)

Tabuľka 1

Pri hodnotení obsahu vytvorených kyselín vo vyrobených silážach sme zaznamenali rozdiely, ktoré poukazujú na intenzívnejšiu produkciu kyselín pri nižšom stupni zavädnutia fytomasy. Predpokladom pre veľmi dobrú výslednú kvalitu siláží bol úspešný priebeh fermentačného procesu, počas ktorého sa najmä v silážach s nižším obsahom sušiny vytvorilo dostatočné množstvo kyseliny mliečnej pri nízkom zastúpení kyseliny maslovej. To svedčí o vysokej aktivite baktérií mliečneho kvasenia v balíkovanej fytomase a obmedzení vývoja klostrídií. Rýchla acidifikácia silážovanej hmoty prispieva k nízkym stratám sušiny a energie v silážach. Obsah živín a kvalita sú faktory bezprostredne podmieňujúce výživnú hodnotu siláží. Nižšie koncentrácie ukazovateľov dusíkatej (PDI) a energetickej (NEL) zložky výživnej hodnoty sme zistili pri silážach vyrobených s fytomasy s vyšším obsahom sušiny.

Obr. 4

Obr. 4: Deformácia balíkov - konzervovanie krmovín s veľmi nízkym obsahom sušiny
(foto: Štefan Pollák)

Produkčná účinnosť a stráviteľnosť trávnych siláží je dôležitá pri optimalizácii doplnkového kŕmenia zvierat, pri ktorej je podstatné stanoviť príjem krmiva a prísun živín zo základnej kŕmnej dávky. Relatívne malé rozdiely vo výživnej hodnote siláží alebo v parametroch fermentácie môžu značne ovplyvniť to, aké veľké množstvo jadrových krmív bude potrebné k tomu, aby bola zachovaná určitá úroveň úžitkovosti.

Siláže z trvalých trávnych porastov vyrábané technológiou obaľovaných balíkov dosahujú vyrovnanejší priebeh fermentačného procesu a vyššiu kvalitu pri balíkovaní fytomasy zavädnutej na nižší obsah sušiny v rozsahu 350 - 400 g.kg-1. Pri ich výrobe však odporúčame dodržať zberovú zrelosť porastu a optimálny obsah sušiny hmoty pri jej balíkovaní, nakoľko pri lisovaní fytomasy s vysokým obsahom sušiny dochádza k značným stratám už na poli odrolom listových častí, fytomasa sa horšie lisuje a uzavretý vzduch v balíku napomáha rozvoju plesní. Tým sa celkovo znižuje nielen kvalita a produkčná účinnosť vyrobených siláží, ale aj ich dietetická hodnota. Pri obaľovaní balíkov do fólie odporúčame použiť minimálne 4-6 vrstiev, čo zabezpečí nielen dokonalú hermetizáciu obalenej hmoty, ale aj vyššiu odolnosť celistvosti fólie voči mechanickému poškodeniu a následnému prístupu vzduchu. Tento faktor je potrebné prednostne dodržať pri uskladňovaní obalených balíkov v otvorenom priestore, kde sú vystavené negatívne pôsobiacim poveternostným vplyvom.

Obr. 5

Obr. 5: Obaľovanie balíka do fólie v RD Hron Slovenská Ľupča
(foto: Zuzana Dugátová)