Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Legislatíva, dotácie

Vestník MPRV SR č. 4

06-02-2023
  1. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o výberových kritériách pri zaraďovaní žiadostí do príslušných neprojektových opatrení podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory na neprojektové opatrenia Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky (č.1710/2023)
  2. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamu území európskeho významu na ktoré sa poskytuje podpora na neprojektové opatrenie v rámci sústavy Natura 2000 na trvalom trávnom poraste (č.1712/2023)
  3. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamu území európskeho významu a zoznamu území nachádzajúcich sa mimo území európskeho významu, na ktoré sa poskytuje podpora na neprojektové opatrenie v rámci sústavy Natura 2000 na lesnom pozemku (č.1714/2023)
  4.  Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamu území európskeho významu v druhom a treťom stupni ochrany na ktoré sa poskytuje podpora na operáciu obhospodarovanie biotopov druhov v územiach európskeho významu (č. 1720 /2023)
  5. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamu území na ktoré sa poskytuje podpora na neprojektové opatrenie zatrávňovanie podmáčanej ornej pôdy (č.1722/2023)
  6. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamu druhov zeleniny a zoznamu liečivých rastlín, koreninových rastlín a aromatických rastlín, na ktoré sa poskytuje podpora v rámci opatrenia ekologické poľnohospodárstvo (č. 1724/2023)
  7. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamov území Natura 2000, na ktoré sa poskytuje podpora na operácie v rámci neprojektového opatrenia lesnícko – environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov (č. 1726/2023)
  8. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamu druhov stromov určených na založenie agrolesníckého systému, na ktoré sa poskytuje podpora na opatrene založenie agrolesníckeho systému na poľnohospodárskej ploche a na ochranu a údržbu drevín založeného agrolesníckeho systému (č. 1727/2023)
  9. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o zverejnení zoznamu druhov stromov určených na založenie líniových vegetačných prvkov na ornej pôde, na ktoré sa poskytuje podpora na opatrenie založenie líniových vegetačných prvkov a na ochranu a údržbu drevín v rámci založeného líniového vegetačného prvku (č. 1728/2023)

https://www.mpsr.sk/index.php?navID=6&navID2=6&sID=23&year=2023