Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Komisia spúšťa nový online nástroj o udržateľnosti v poľnohospodárstve

23-05-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Európska komisia spustila interaktívny nástroj, ktorý ponúka jasné a zrozumiteľné informácie o udržateľnosti v poľnohospodárstve. Kompas udržateľnosti v poľnohospodárstve spája 20 kľúčových ukazovateľov troch rozmerov udržateľnosti v poľnohospodárstve a vo vidieckych oblastiach. To pomôže používateľom rýchlo pochopiť súčasný stav udržateľnosti poľnohospodárstva a jeho vývoj v čase.

Orientácia v obrovskom množstve informácií o udržateľnosti v poľnohospodárstve môže byť náročná. Aké kľúčové grafy by sme mali hľadať? Kde sa môžeme dostať k príslušným údajom? Ako môžeme vyhodnotiť pokrok v úsilí o udržateľnosť?

Na základe množstva informácií, ktoré sú už k dispozícii na portáli Agrifood Data Portal, sa Európska komisia snažila odpovedať na tieto otázky vytvorením nového, ľahko použiteľného interaktívneho nástroja s názvom „Agri Sustainability Compass“. Tento nástroj syntetizuje niektoré hlavné ukazovatele hospodárskej, environmentálnej a sociálnej udržateľnosti a poskytuje aktuálne informácie. Pomáha pochopiť, ako sa darí súčasným poľnohospodárom a odvetviu v porovnaní s minulosťou. Vďaka zobrazeniu prebiehajúcich trendov v poľnohospodárstve môže každý sledovať vývoj ukazovateľov udržateľnosti, ktoré naznačia, či je poľnohospodárstvo EÚ na správnej ceste. To sa deje verejne a transparentne vďaka agrokompasu udržateľnosti. Výsledky akéhokoľvek vyhľadávania je možné exportovať a stiahnuť. Informačný panel sa bude pravidelne aktualizovať.

Čo môže kompas poľnohospodárskej udržateľnosti užívateľom povedať?

Udržateľnosť je základom nášho poľnohospodárstva. Je nevyhnutné pochopiť, ako ju môžeme rozvíjať. Aby bolo poľnohospodárstvo udržateľné, je potrebné zohľadniť mnoho rôznych hľadísk, ktoré si vyžadujú rôzne ukazovatele. Každý ukazovateľ je sprevádzaný hodnotením trendu z hľadiska jeho želaného smerovania.

Pokiaľ ide o samotné ukazovatele, v Kompase udržateľnosti poľnohospodárstva sa najprv uvádzajú kľúčové ukazovatele na hodnotenie hospodárskej výkonnosti poľnohospodárstva EÚ. Ukazovateľ ako "Obchodná bilancia" hodnotí konkurencieschopnosť, zatiaľ čo "Poľnohospodárska produktivita" meria efektívnosť. Ukazovatele "Porovnanie príjmov s priemernou mzdou", "Čistá pridaná hodnota na pracovníka" a "Priemerná veľkosť farmy" odrážajú vývoj príjmov, produktivitu práce a štrukturálne zmeny v poľnohospodárskom sektore. Tieto informácie odrážajú ekonomickú realitu poľnohospodárov v EÚ.

Po druhé, nástroj zdôrazňuje deväť kľúčových ukazovateľov zameraných na environmentálnu udržateľnosť, ktoré sa zaoberajú interakciou poľnohospodárstva so životným prostredím a jeho vplyvom na biodiverzitu, zdravie pôdy, kvalitu vody a znečistenie ovzdušia. Ukazovatele ako "Index vtákov poľnohospodárskej pôdy", "Rozmanitosť plodín" a "Dusičnany v podzemných vodách" hodnotia biodiverzitu, poľnohospodárske postupy a znečistenie vody. Ukazovatele pesticídov, ekologického poľnohospodárstva, emisií amoniaku a emisií skleníkových plynov sledujú vplyvy na životné prostredie a klímu a úsilie o udržateľnosť spojené s poľnohospodárskymi postupmi EÚ.

Napokon ukazovatele sociálnej udržateľnosti, ako napríklad "Podiel manažérov poľnohospodárskych podnikov podľa veku" a "Podiel poľnohospodárskych podnikov riadených ženami", odrážajú obavy týkajúce sa generačnej výmeny a rodovej rovnosti. Okrem toho ukazovatele ako "Vzdelávanie manažérov poľnohospodárskych podnikov" a "Miera chudoby vo vidieckych oblastiach" poskytujú pohľad na prístup k vzdelaniu a riziko chudoby vo vidieckych komunitách. Okrem toho táto časť obsahuje ukazovatele, ktoré reagujú na spoločenské otázky, ako napríklad "Použitie antibiotík na zviera", čo je relevantné pre riziko rezistencie voči antibiotikám.

Tieto kľúčové ukazovatele umožňujú zainteresovaným používateľom pochopiť zložité aspekty udržateľnosti poľnohospodárstva a získať prehľad o prebiehajúcich trendoch v jednoduchej forme. Používateľsky prívetivé usporiadanie pomáha rýchlo vyvrátiť niektoré bežné mylné predstavy o poľnohospodárstve a ukazuje, že poľnohospodárstvo na svojej ceste k udržateľnosti nezačína od nuly.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/commission-launches-new-online-tool-sustainability-agriculture-2024-05-17_en?prefLang=sk