Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Komisia schválila strategické plány SPP Bulharska a Rumunska

07-12-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Na SPP sa v období rokov 2023 - 27 vyčlení 270 miliárd EUR. Dva schválené plány predstavujú celkový rozpočet EÚ vo výške 20,5 miliardy EUR, z toho 5,6 miliardy EUR pre Bulharsko a 14,9 miliardy EUR pre Rumunsko. Z celkového rozpočtu EÚ pre tieto dve krajiny bude viac ako 5,6 miliardy EUR určených na environmentálne a klimatické ciele a eko-schémy a 436 miliónov EUR pre mladých poľnohospodárov.

Podpora príjmu je významnou súčasťou bulharského plánu na zníženie rozdielov v príjmoch medzi poľnohospodármi a pracovníkmi v iných odvetviach. S cieľom dosiahnuť spravodlivejšie rozdelenie podpory budú malé a stredné farmy dostávať redistributívnu platbu a na väčšie farmy sa bude vzťahovať strop vo výške 100 000 EUR. Viac ako 600 miliónov EUR bude určených na podporu odvetví mäsa, mlieka a mliečnych výrobkov a ovocia a zeleniny, ktoré prechádzajú ťažkosťami. Pokiaľ ide o environmentálne opatrenia, plán zabezpečí, aby viac ako 80 % ornej pôdy malo v citlivých obdobiach minimálny pôdny kryt s cieľom zlepšiť kvalitu pôdy. Bulharský plán počíta aj s osobitnými investíciami na zvýšenie plochy venovanej ekologickému poľnohospodárstvu. Financovanie rozvoja vidieka pomôže riešiť problémy spojené s vyľudňovaním, chudobou a starnutím obyvateľstva. Plán podporí vytvorenie 9 413 pracovných miest a 650 investícií do infraštruktúry vo vidieckych oblastiach. Medzi ne patrí výstavba alebo rekonštrukcia vodovodných systémov alebo rekonštrukcia miestnych ciest, škôl a materských škôl. Viac ako 5 200 mladých poľnohospodárov dostane aj účelovú podporu na začatie činnosti.

Rumunský plán chce zlepšiť živobytie poľnohospodárov a ich konkurencieschopnosť. Okrem podpory príjmu sa vyčlení približne 1,1 miliardy EUR na investície do poľnohospodárskych a spracovateľských podnikov. Okrem iného sa tým podporí rozvoj obnoviteľných zdrojov energie a zvýši sa pridaná hodnota poľnohospodárskych výrobkov. Poľnohospodárske podniky s rozlohou menšou ako 50 hektárov dostanú aj dodatočnú redistributívnu platbu. Rumunsko využíva 41 % svojho rozpočtu na rozvoj vidieka na podporu postupov šetrných k životnému prostrediu v oblastiach s vysokou prírodnou hodnotou s cieľom chrániť biodiverzitu. Očakáva sa, že takýmito postupmi sa pokryje 611 000 hektárov pôdy. V záujme zachovania atraktívnosti vidieckych oblastí v Rumunsku plán podporí vytvorenie viac ako 12 000 pracovných miest v týchto oblastiach prostredníctvom financovania podnikov a infraštruktúry. Napríklad približne 170 miliónov EUR sa investuje do modernizácie obecných ciest vo vidieckych oblastiach. Osobitná pomoc sa poskytne mladým poľnohospodárom, aby mohli založiť a rozvíjať svoje podnikanie.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/commission-approves-cap-strategic-plans-bulgaria-and-romania-2022-12-07_en