Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2021-2027 / Informácie a správy

Komisia schválila strategické plány SPP Malty, Cypru, Talianska a Belgicka

06-12-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Na SPP sa v rokoch 2023-27 vyčlení 270 miliárd EUR z fondov EÚ.

Malta

Schválený plán Malty predstavuje celkový rozpočet EÚ vo výške 122 miliónov EUR vrátane 47 miliónov EUR určených na environmentálne a klimatické ciele a eko-schémy a 4,9 milióna EUR pre mladých poľnohospodárov.

Poľnohospodársky sektor Malty čelí viacerým výzvam v dôsledku obmedzenej poľnohospodárskej pôdy a prírodných prekážok. Maltský plán sa zameriava na zabezpečenie primeraného príjmu pre poľnohospodárov a pracovníkov a na zlepšenie podmienok a infraštruktúry na vidieku pri podpore udržateľných poľnohospodárskych postupov. Na stabilizáciu príjmov poľnohospodárov bude vyčlenených približne 18,1 milióna EUR z prostriedkov SPP. Ďalšia viazaná podpora sa poskytne odvetviam, ktoré majú ťažkosti, ako je sektor hovädzieho mäsa, mlieka, oviec a paradajok. Plán podporuje aj investície do infraštruktúry prospešnej pre poľnohospodársky sektor, ako je napríklad modernizácia ciest vo vidieckych oblastiach a zlepšenie odpadového hospodárstva poľnohospodárskych podnikov. Maltský plán sa zameriava najmä na mladých poľnohospodárov, ktorým poskytuje podporu na začatie podnikania vo výške až do 100 000 EUR na úspešné podnikateľské plány.

Pokiaľ ide o environmentálne opatrenia, 30 miliónov EUR z verejných zdrojov bude investovaných na podporu projektov, okrem iného na skladovanie, zber a recykláciu vody. Malta sa tiež usiluje o zvýšenie podielu ekologicky obhospodarovanej poľnohospodárskej pôdy napriek problémom vzhľadom na malú rozlohu a rozdrobenosť polí. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že viac ako 4100 ľudí využije školenia a poradenstvo o tom, ako byť environmentálne, sociálne a ekonomicky udržateľnejší.

Cyprus

Schválený plán Cypru predstavuje celkový rozpočet EÚ vo výške 373 miliónov EUR.

Cyperský plán SPP chce udržať odolnosť a konkurencieschopnosť poľnohospodárskeho sektora. Na podporu príjmov poľnohospodárov bude vyčlenených približne 155 miliónov EUR. Na podporu výroby syra halloumi (s registrovaným chráneným označením pôvodu), ktorý je hlavným cyperským poľnohospodárskym vývozným artiklom, bude podporený najmä sektor chovu oviec a kôz. Pokiaľ ide o opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy, za hlavné výzvy, ktoré je potrebné riešiť, boli označené hospodárenie s vodou a ochrana pôdy. Cyprus bude investovať do zavlažovania a podporovať poľnohospodárov, aby si osvojili udržateľnejšie poľnohospodárske postupy. Zdvojnásobí sa aj poľnohospodárska pôda obhospodarovaná ekologickým spôsobom. S cieľom znížiť nezamestnanosť na vidieku dostanú cyperskí mladí poľnohospodári osobitnú dodatočnú pomoc. Z fondov na rozvoj vidieka sa budú podporovať aj miestne podniky, čo by malo okrem iných projektov viesť k vytvoreniu viac ako 900 pracovných miest.

Taliansko

Schválený plán Talianska predstavuje celkový rozpočet EÚ vo výške 26,61 miliardy EUR.

Taliansko je jedným z najväčších poľnohospodárskych výrobcov a spracovateľov potravín v EÚ s veľmi rozmanitým poľnohospodárskym odvetvím. Taliansky plán zavedie maximálnu sumu základnej podpory príjmu na hektár pre poľnohospodárov. Malé a stredné poľnohospodárske podniky budú dostávať redistributívnu platbu s cieľom dosiahnuť spravodlivejšiu finančnú podporu. Približne 800 000 poľnohospodárov dostane aj osobitné finančné prostriedky (z celkového balíka takmer 3 miliardy EUR) na účasť na nástrojoch riadenia rizík, aby sa lepšie vyrovnali s rastúcim vplyvom nepriaznivých klimatických podmienok. V rámci svojich environmentálnych záväzkov sa Taliansko v pláne zameriava na zvýšenie plochy ekologického poľnohospodárstva na 25 % poľnohospodárskej pôdy. Plán podporí stratégie miestneho rozvoja, ktoré budú mať prostredníctvom miestnych akčných skupín dosah na 56 % vidieckeho obyvateľstva. Taliansko bude tiež jednou z prvých krajín EÚ, ktorá bude uplatňovať novú sociálnu podmienenosť SPP na zaistenie bezpečnosti pri práci a boj proti vykorisťovaniu pracovnej sily. Napokon, 1,1 miliardy EUR bude vyčlenených na pomoc mladým poľnohospodárom pri zakladaní a zabezpečovaní ich podnikania.

Belgicko – Flámsko a Valónsko

Dva schválené plány predstavujú celkový rozpočet EÚ vo výške viac ako 2,8 miliardy EUR, z toho 1,3 miliardy EUR pre Flámsko a 1,5 miliardy EUR pre Valónsko. Z celkového rozpočtu EÚ pre tieto dva regióny bude viac ako 900 miliónov EUR určených na environmentálne a klimatické ciele a eko-schémy a 100 miliónov EUR na mladých poľnohospodárov.

Vo flámskom pláne sú hlavnými prioritami podpora príjmu a bezpečnosť. Okrem priamych platieb budú poľnohospodári dostávať vyššiu podporu na prvých 30 hektárov pôdy. Podporujú sa aj investície na zvýšenie udržateľnosti poľnohospodárskych podnikov a ich odolnosti voči trhovým šokom, pričom finančné prostriedky získa viac ako 35 % flámskych poľnohospodárov. Na pomoc pri riešení environmentálnych výziev súvisiacich s vysoko intenzívnym modelom poľnohospodárstva vyčlení Flámsko 185 miliónov EUR, čo je viac ako polovica jeho rozpočtu na rozvoj vidieka, na ciele súvisiace so životným prostredím a klímou, ako je zníženie emisií skleníkových plynov, zvýšenie kvality pôdy a vody a posilnenie biodiverzity. Cieľom flámskeho plánu je zvýšiť plochu ekologického poľnohospodárstva na viac ako 30 000 hektárov. Vďaka osobitnej podpore pomôže aj 1 665 mladým poľnohospodárom pri zakladaní podnikov. V neposlednom rade finančné prostriedky SPP pomôžu vytvoriť viac ako 1 700 pracovných miest vo vidieckych oblastiach.

Valónsky plán vyčlení vyššie finančné prostriedky na priame platby s redistribučnou platbou pre malé a stredné poľnohospodárske podniky. Poľnohospodári pestujúci bielkovinové plodiny dostanú viazanú podporu s rozpočtom 17 miliónov EUR. Na dosiahnutie environmentálnych cieľov vyčlení Valónsko 26 % svojho rozpočtu na priame platby na eko-schémy a 56 % svojho rozpočtu na rozvoj vidieka na intervencie na ochranu životného prostredia, klímy a biodiverzity. Očakáva sa, že poľnohospodárska výmera využívaná na ekologické poľnohospodárstvo dosiahne vďaka podpore SPP 18 %. Rozvoj vidieka sa zameria na generačnú obnovu, rodovú rovnosť a sociálne začlenenie. V rámci Valónskeho plánu sa využijú finančné prostriedky na pomoc 620 mladým poľnohospodárom pri zakladaní podnikov a zorganizujú sa podujatia a špecializovaná pracovná skupina na zvýšenie účasti žien v poľnohospodárstve.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/commission-approves-cap-strategic-plan-malta-2022-11-30_en