Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Spoločná poľnohospodárska politika 2023-2027 / Informácie a správy

Komisia schválila strategické plány SPP Česka a Slovenska

25-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Kľúčovým cieľom českého plánu je spravodlivejšie rozdelenie a efektívnejšie zacielenie podpory príjmu. Poľnohospodárske podniky budú dostávať redistribučnú podporu na prvých 150 hektárov, aby sa zlepšila ziskovosť malých a stredných podnikov. Približne 54 % českých poľnohospodárskych podnikov dostane aj dodatočnú podporu pre odvetvia, ktoré majú špecifické ťažkosti, ako napríklad sektor mlieka a hovädzieho mäsa. Pokiaľ ide o environmentálne priority, dôraz sa kladie na ochranu prírodných zdrojov a biodiverzity. Na viac ako 40 000 hektároch budú uplatnené neprodukčné plochy a metódy integrovanej produkcie obmedzujúce používanie pesticídov. Podľa českého plánu by sa mala poľnohospodárska plocha s podporou SPP pre ekologické poľnohospodárstvo do roku 2027 zvýšiť zo súčasných 16 % na 21 %. Napokon, SPP bude investovať do vidieckych oblastí s cieľom spomaliť vyľudňovanie a posilniť zamestnanosť na vidieku. Očakáva sa, že vďaka financovaniu SPP vznikne viac ako 1700 pracovných miest.

Cieľom slovenského plánu je zvýšiť konkurencieschopnosť a odolnosť poľnohospodárskeho sektora a zároveň chrániť prírodné zdroje. Zavádza sa v ňom strop priamych platieb na základe veľkosti poľnohospodárskeho podniku a redistributívna podpora pre malé a stredné podniky. Dodatočná ročná podpora vo výške 370 miliónov EUR pomôže slovenským poľnohospodárom v oblastiach s prírodnými obmedzeniami, keďže 61 % slovenskej poľnohospodárskej pôdy patrí do tejto kategórie. S pomocou podpory SPP má slovenský plán ambíciu mať do roku 2030 20 %  poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej ekologicky. Okrem toho takmer 64 % dobytčích jednotiek bude využívať prostriedky EÚ na zníženie používania antibiotík a podporu vyšších noriem v oblasti dobrých životných podmienok zvierat. Dôležitou súčasťou slovenského plánu je tiež rozvoj vidieka, keďže podporí vytvorenie 1 500 pracovných miest a 430 vidieckych podnikov. Napokon, viac ako 10 000 osôb bude mať prístup k poradenstvu a odbornej príprave, najmä v oblasti digitalizácie a udržateľného poľnohospodárstva.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/commission-approves-cap-strategic-plans-czechia-and-slovakia-2022-11-24_en