Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Zmena klímy

Zdravie zvierat je dôležité pre zníženie emisií skleníkových plynov

27-07-2022
(zdroj: www.fao.org)

V správe Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), spoločnosti Global dairy platform a Celosvetovej výskumnej aliancie v oblasti skleníkových plynov  s názvom "Úloha zdravia zvierat v národných klimatických záväzkoch" sa uvádza, že choroby zvierat, dĺžka ich života a ich produktivita majú významný vplyv na emisie skleníkových plynov.

Vyplýva z nej, že sú potrebné väčšie investície na vytvorenie systémov merania, podávania správ a overovania. V súčasnosti neexistuje štandardizovaná metóda na zahrnutie zlepšenia zdravia zvierat do národných inventúr skleníkových plynov väčšiny krajín. V dôsledku toho sa význam zdravia zvierat často jasne neodráža v záväzkoch krajín v oblasti boja proti zmene klímy.

Správa ukazuje, ako môžu krajiny vytvoriť systém merania, podávania správ a overovania na národnej úrovni, aby mohli zahrnúť zlepšenia v oblasti zdravia zvierat do národných záväzkov v oblasti klímy. Ďalej uvádza, že na to je nevyhnutné, aby krajiny používali podrobné metodiky známe ako Tier 2 alebo 3, ktoré vypracoval Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC).

Zatiaľ čo bežne používaný prístup metódiky Tier 1 umožňuje odhadnúť emisie skleníkových plynov na zviera len na základe regionálnych priemerov, metodika Tier 2 zohľadňuje konkrétne miestne výrobné systémy. Zahŕňa parametre stáda na odhad vplyvu na počet zvierat, ako je úmrtnosť, plodnosť, vek pri prvom pôrode a miera obnovy, ako aj údaje o produkcii vrátane mliekovej úžitkovosti a hmotnosti zvierat v rôznych štádiách života.

Rozhodujúce sú aj údaje o krmivách pre rôzne kategórie zvierat a o systémoch hospodárenia s hnojom, pretože majú veľký vplyv na emisné faktory. V správe sa uvádza, že meranie parametrov, ako je konverzný faktor metánu (CH4), si môže dokonca vyžadovať použitie metodiky Tier 3 so zložitejším modelovaním a súvisiacimi údajmi.

Kľúčovou výzvou je spôsob, akým sa emisie z odvetvia chovu hospodárskych zvierat uvádzajú v národných inventároch skleníkových plynov a zahŕňajú do vnútroštátne stanovených príspevkov (NDC). Krajiny vo svojich inventároch uvádzajú priame emisie na úrovni sektora. Tieto emisie v sektore živočíšnej výroby zahŕňajú emisie CH4 z črevnej fermentácie v tráviacom systéme zvierat a emisie CH4 a oxidu dusného (N2O) z hospodárenia s hnojom. Emisie z výroby, spracovania a prepravy krmív a spotreby energie sa uvádzajú v rámci "poľnohospodárskej pôdy" alebo sektora energetiky.

Zároveň sa zásahy v oblasti zdravia zvierat nemôžu posudzovať len izolovane na úrovni zvierat. Napríklad emisie v dodávateľskom reťazci sa môžu znížiť v dôsledku zníženia potreby náhradných zvierat alebo zmien v kŕmnej dávke. Preto je dôležité prijať systémový pohľad na túti problematiku a pochopiť hnacie sily emisií v dodávateľskom reťazci.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://www.fao.org/newsroom/detail/animal-health-important-for-helping-cut-greenhouse-gas-emissions-new-report-says/en