Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Potravinárstvo / Odborné informácie

Európska komisia spúšťa informačný panel o potravinovej bezpečnosti v EÚ

12-12-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Na informačnom paneli, ktorý bol predstavený na konferencii EÚ Agricultural Outlook 2022, sa bude prezentovať široká škála ukazovateľov, ktoré ovplyvňujú dodávky potravín a potravinovú bezpečnosť v EÚ, ako napríklad počasie a sucho, náklady na dopravu a energiu, vývoj chorôb zvierat a možné obmedzenia obchodu. V osobitnej monitorovacej časti budú uvedené údaje o miere sebestačnosti najvýznamnejších poľnohospodárskych komodít, ako aj podiely EÚ a krajín EÚ na dovoze týchto komodít a hnojív. Zobrazovať sa budú aj mesačné miery inflácie potravín v EÚ.

Spustenie tohto informačného panela bolo jedným z opatrení, ktoré Komisia uviedla vo svojom Oznámení o pohotovostnom pláne na zabezpečenie dodávok potravín a potravinovej bezpečnosti v čase krízy prijatom v novembri 2021. Invázia Ruska na Ukrajinu a jej následný vplyv na poľnohospodárske trhy v dôsledku vyšších nákladov na vstupy a energie a narušení obchodu ešte viac zvýšili význam tohto dôslednejšieho monitorovania.

Vďaka príspevku Spoločnej poľnohospodárskej politiky je EÚ v mnohých poľnohospodárskych produktoch do značnej miery sebestačná. Dostupnosť potravín v EÚ preto nie je ohrozená. Cenová dostupnosť potravín je v súčasnosti hlavnou výzvou, ktorej čelia spotrebitelia a verejné orgány v EÚ. Z tohto dôvodu bude informačný panel obsahovať aj mieru inflácie potravín podľa jednotlivých druhov potravín a krajín EÚ, ako aj podrobné údaje o výdavkoch domácností v EÚ na potraviny podľa krajín a úrovne príjmov.

Včasné a transparentné monitorovanie trhov a vývoja, ktorý ich ovplyvňuje, je nevyhnutné na rozhodovanie o príslušných opatreniach na predchádzanie a zmierňovanie akýchkoľvek vplyvov na dodávky potravín a potravinovú bezpečnosť. Okrem dôkladného monitorovania situácie v oblasti potravinovej bezpečnosti na celom svete sa EÚ naďalej zasadzuje za to, aby sa zabránilo obmedzeniam a zákazom vývozu potravín. Tento informačný panel je súčasťou akčného plánu, ktorý sa vykonáva v rámci Európskeho mechanizmu pripravenosti a reakcie na krízu v oblasti potravinovej bezpečnosti (EFSCM) s cieľom posilniť pripravenosť a pomôcť pri reakciách verejného a súkromného sektora, pokiaľ ide o potravinovú bezpečnosť.

Všetky poskytnuté informácie sa budú pravidelne aktualizovať v závislosti od dostupnosti údajov. V priebehu roka 2023 bude informačný panel vylepšovaný o automatizované vizuálne prvky a bude obsahovať aj kvalitatívne hodnotenie dodávok potravín a potravinovej bezpečnosti v EÚ.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/european-commission-launches-dashboard-food-security-eu-2022-12-08_en