Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ochrana rastlín / Odborné články

Termín povinnej odbornej spôsobilosti sa blíži

24-03-2015
Ing. Alena Škuciová | [email protected]
ÚKSÚP – OOR Topoľčany

Začiatok roka využívajú firmy zaoberajúce sa ochranou rastlín na prezentáciu nových produktov, semináre a školenia. Farmári čerpajú nové poznatky, stretávajú sa a vymieňajú skúsenosti. Obdobie vegetačného pokoja je aj časom na získavanie povinných osvedčení a spôsobilostí. V ochrane rastlín sú potrebné dva druhy osvedčení:

Každý, kto pracuje s prípravkami na ochranu rastlín musí mať Odbornú spôsobilosť v oblasti prípravkov na ochranu rastlín  a ak pracujete aj s prípravkami, ktoré sú zaradené ako T a T+ (v minulosti označované ako jedy a zvlášť nebezpečné jedy) musí mať Odbornú spôsobilosť na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a s toxickými látkami a zmesami.

Odborná spôsobilosť v oblasti prípravkov na ochranu rastlín

Podľa zákona 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov každý,  kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín, profesionálny používateľ, poradca, ktorým je fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nadobudla príslušné vedomosti a poskytuje poradenstvo v oblasti ochrany rastlín a bezpečného používania prípravkov na ochranu rastlín vrátane súkromných poradenských služieb, samostatne zárobkovo činných osôb a verejných poradenských služieb, obchodných zástupcov, výrobcov potravín a maloobchodníkov a distribútor, musia byť držiteľmi osvedčenia o odbornej

spôsobilosti. Odbornú spôsobilosť teda potrebujú vedúci pracovníci, aplikátori a predajcovia.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydá na desať rokov tomu, kto úspešne

  1. absolvoval odborné vzdelávanie,
  2. vykonal testy odbornej spôsobilosti.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje pri aplikácii prípravkov na ochranu rastlín na rastliny a rastlinné produkty, ktoré sú určené na osobnú spotrebu.

Každý, kto uvádza na trh prípravky na ochranu rastlín, profesionálny používateľ, distribútor a poradca je povinný získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa § 32 do 26. novembra 2015. Osvedčenia kontrolujú fytoinšpektori ÚKSÚP-u a sú teda požadované Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Odborná spôsobilosť na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a s toxickými látkami a zmesami

Podľa novely 204/2014 zákona 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov Odbornú spôsobilosť na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a s toxickými látkami a zmesami preukazuje fyzická osoba – podnikateľ, ktorý vykonáva prácu samostatne, vedúci zamestnanec, ktorý je na pracovisku zodpovedný za odborné vykonávanie týchto činností, alebo zamestnanec, ktorý vykonáva prácu samostatne. (Vysvetlenie tejto povinnosti umožňuje, aby na pracovisku, kde má osvedčenie vedúci pracovník, zamestnanci, ktorí sú ním riadení, nemuseli mať osvedčenie).

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá príslušný orgán verejného zdravotníctva na základe žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti fyzickej osobe, ktorá spĺňa ďalej ustanovené požiadavky:

Minimálne ukončené vzdelanie žiadateľa musí byť stredoškolské.

Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí, toxických látok a zmesí, nemusí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti, ak vykonával niektorú z týchto činností najmenej šesť po sebe nasledujúcich rokov a preukáže sa dokladom o absolvovaní odbornej prípravy. Po overení splnenia tejto podmienky príslušný orgán verejného zdravotníctva vydá žiadateľovi osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti na uvedené činnosti, ktorý vykonával niektorú z týchto činností najmenej tri po sebe nasledujúce roky a preukáže sa dokladom o absolvovaní odbornej prípravy, musí vykonať skúšku pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti. Príslušný orgán verejného zdravotníctva vydá žiadateľovi na základe úspešne vykonanej skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Odborná príprava na vykonanie skúšky zahŕňa vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín.

Osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na odborné využitie veľmi toxických látok a zmesí, toxických látok a zmesí, je povinná absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti aktualizačnú odbornú prípravu, ktorá zahŕňa vzdelávanie vzdelávacou inštitúciou, ktorá uskutočňuje akreditovaný vzdelávací program. Splnenie tejto podmienky overuje príslušný orgán verejného zdravotníctva, sú teda požadované Ministerstvom zdravotníctva SR. Odborne spôsobilá osoba sa zapisuje do registra odborne spôsobilých osôb. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa vydáva na dobu neurčitú.

UPOZORNENIE:

Osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami, ktoré je platné k 31. júlu 2014 je povinná absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu najneskôr do:
a) 30. júna 2015, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo osvedčenie vydané do 31. decembra 2007,
b) 31. decembra 2015, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo osvedčenie vydané v rokoch 2008 až 2009,
c) 31. decembra 2016, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo osvedčenie vydané v rokoch 2010 až 2011,
d) 31.decembra 2019, ak držiteľovi osvedčenia o odbornej spôsobilosti bolo osvedčenie vydané od roku 2012 až do 31.júla 2014.