Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Včelárstvo

Jasnejšie pravidlá týkajúce sa pôvodu a zloženia medu: Komisia zriaďuje platformu pre med

18-06-2024
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

V deň nadobudnutia účinnosti revidovaných pravidiel EÚ o mede, 13. júna 2024, Komisia zverejnila výzvu na zriadenie platformy pre med s cieľom zhromaždiť najlepšie dostupné odborné poznatky o pravosti a vysledovateľnosti medu. Táto skupina odborníkov bude pomáhať Komisii pri harmonizácii metód na odhaľovanie falšovania medu a sledovanie výrobku až k producentovi, ktorý ho zozbieral, alebo dovozcovi. Nové spoločné pravidlá týkajúce sa zloženia a označovania medu pomôžu spotrebiteľom pri informovanom výbere tým, že zvýšia transparentnosť potravinového reťazca a obmedzia podvodné praktiky.

Od polovice roka 2026, keď sa začne uplatňovať smernica, sa budú musieť krajiny pôvodu uvádzať na etikete medových zmesí v zostupnom poradí s percentuálnym podielom každého pôvodu. Členské štáty budú môcť flexibilne vyžadovať percentuálne podiely štyroch najväčších podielov len vtedy, keď budú tvoriť viac ako 50 % zmesi.

Revidovaná smernica splnomocňuje Komisiu, aby do štyroch rokov zaviedla pravidlá harmonizovaných metód analýzy na zisťovanie falšovania medu cukrom a do piatich rokov metódy na sledovanie pôvodu medu a kritériá na overenie, či med nie je pri predaji konečnému spotrebiteľovi prehriaty a či z neho nie je odstránený peľ. Na podporu Komisie v tejto úlohe sa v nových pravidlách požaduje zriadenie platformy pre med.

Očakáva sa, že pripravovaná platforma pre med, ktorú bude tvoriť až 90 členov, bude okrem iného zhromažďovať údaje o metódach na zlepšenie kontroly pravosti medu a poskytne odporúčania pre vysledovateľnosť, kritériá zloženia a možnosť zriadenia referenčného laboratória Únie. Komisia vyzýva zainteresované strany v rámci dodávateľského reťazca medu, občiansku spoločnosť a odborníkov, vrátane tých z akademickej obce, aby predložili svoje žiadosti.

Výzva na predkladanie žiadostí je otvorená do 15. júla. Organizácie, ktoré sa prihlásia, musia byť zaregistrované v Registri transparentnosti. Očakáva sa, že prvé zasadnutie platformy sa uskutoční v novembri 2024 pod vedením Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo Európskej komisie. Plánuje sa, že platforma sa bude stretávať aspoň dvakrát ročne. V súlade so zásadami transparentnosti budú všetky príslušné dokumenty (vrátane programu a zápisníc) zverejnené v registri expertných skupín. Platforma pre med sa zriaďuje na počiatočné obdobie piatich rokov.

Súbežne s touto prácou Komisia a Spoločné výskumné centrum pracujú na zavedení validovaných analytických metód na zisťovanie falšovania medu cukrom.

Podpora včelárov v EÚ

Včelie rodiny sú nevyhnutné pre poľnohospodárstvo a životné prostredie. Zabezpečujú reprodukciu rastlín opeľovaním a včelárstvo prispieva k rozvoju vidieckych oblastí. Včelárstvo sa praktizuje vo všetkých krajinách EÚ a vyznačuje sa rôznymi výrobnými podmienkami, výnosmi a včelárskymi postupmi. EÚ je druhým najväčším producentom medu na svete.

Od roku 2023 do roku 2027 bude včelárstvo v EÚ podporené sumou 610 miliónov EUR z fondov EÚ a vnútroštátnych fondov. Tieto prostriedky sa okrem iného použijú na investície do boja proti chorobám včelstiev, na pomoc pri prispôsobovaní sa zmene klímy, na obnovu včelstiev a zvýšenie ich počtu. Finančne sa podporia aj propagačné činnosti, ako aj poradenské služby a odborná príprava.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/clearer-rules-origin-and-composition-honey-commission-sets-honey-platform-2024-06-13_en?prefLang=sk