Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Ošípané

Žhavá témata v chovu prasat

30-05-2024
Ing. Jaroslav Smital, Ph.D. | [email protected]
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i

Stále více různých sektorů společnosti zpochybňuje systémy intenzivní produkce prasat, pravděpodobně z velké části kvůli výraznému omezení pohybu zvířat.

Tlak na takové změny často pochází od těch, kteří nejsou zapojeni přímo do dění v odvětví produkce prasat a zemědělci často obhajují své praktiky argumentem, že kritika má kořeny ve veřejné neznalosti zemědělských postupů.

Z výzkumu veřejného mínění o zemědělských postupech vyplývá, že pro sladění společenských hodnot je nejprve nutné, aby byly správně pochopeny. Kromě porozumění perspektivám těch, kdo jsou mimo odvětví, je důležité porozumět i názorům těch uvnitř, včetně farmářů, odborníků na výživu a dalších účastníků v hodnotovém řetězci (veterináři, akademici a vědci). Některá témata, která rezonují současným odvětvím prasat, jsou popsány níže.

Obr. 1

Obr. 1: Stále více různých sektorů společnosti zpochybňuje současné systémy intenzivní produkce prasat.
(foto: archiv autora)

Zdraví prasat

Celosvětově probíhá velká diskuse o snížení závislosti na antibiotikách v chovech zvířat. Lze předpokládat, že do roku 2050 bude vše preventivní, bez používání antibiotik. Takže bude nutné nemocem spíše předcházet, než je léčit. Bez nemocí není třeba používat antibiotika, vakcíny a žádné injekce. Nedávná dánská studie uvedla, že téměř polovina spotřebitelů má zájem o podstatné snížení používání antibiotik v produkci prasat. Tento názor rezonuje s rostoucími obavami ohledně antibiotické rezistence v mnoha zemích, včetně Austrálie a Číny.

Diskuse se také vede o potřebě lepší prevence propuknutí onemocnění na prasečích farmách. Je třeba zabránit tomu, aby se viry šířily. Výzkumy ukazují, že farmáři mají tendenci se zaměřovat na otázky související se zdravím a produktivitou zvířat, ve snaze zlepšit efektivitu farmy.

Praktiky eutanazie

Pro zlepšení postupů eutanazie na farmách jsou třeba účinnější metody, jiné než CO2 nebo hrubé zabití. Proto se provádí výzkumné práce na hodnocení alternativních metod eutanazie na farmě prasat, včetně střelných zbraní a usmrcení elektrickým proudem. Z hodnocení postojů ošetřovatelů k včasné eutanazii prasat vyplývá, že školení a zkušenosti jsou klíčové pro provedení humánní eutanazie.

Genetika prasat

Otázky o změnách v genetice prasat, jako součásti budoucnosti chovu prasat, souvisí zejména s úhynem selat. Genetické cíle do roku 2050 by měly vést k vrhům, které mohou skutečně přežít, jelikož současná genetická selekce prasnic pro velké vrhy úzce souvisí se zalehnutím selat. Z pohledu veřejnosti není problematický samotný systém ustájení, ale spíše systém a způsob, jakým jsou zvířata tvarována, aby se do něj vešla.

Diskutabilní také je, zda editace genů bude přijata společností. Existují důkazy, že tato technologie bude pravděpodobně méně přijatelná, pokud bude vnímána především jako způsob zlepšení zisků farmy, než aby byla prováděna se záměrem prospět zvířatům.

Obr. 2

Obr. 2: Genetické cíle do roku 2050 by měly vést k vrhům selat, které mohou skutečně přežít.
(foto: archiv autora)

Infrastruktura farmy

Diskuze o změně některých aspektů infrastruktury prasečích farem přináší otázky týkající se systémů řízení a ustájení, zejména ve vztahu k omezení pohybu zvířat, což je problém, který znepokojuje veřejnost. Otázky jsou o změnách v systémech ustájení prasat, jako je přechod na skupinové ustájení a jak lze tento přechod provést s minimálními náklady.

Digitální technologie

Nejnovější digitální technologie podporují péči o zvířata (tzn. farmáře), životní prostředí (společnost), bezpečnost potravin a veřejné zdraví (spotřebitele). Využití technologií v systémech živočišné výroby stále roste. Přijetí digitálních technologií je však ovlivněno několika faktory, jako jsou očekávaná výkonnost, sociální vliv a vnímané riziko.

Průzkum mezi německými občany uvedl pozitivní postoje k technologiím digitálního zemědělství a zvýšení míry přijetí technologií poskytováním dotací, což naznačuje, že použití těchto technologií na prasečích farmách pravděpodobně nevyvolá obavy veřejnosti. Kromě toho nové technologie lze využít při školení zaměstnanců ke snížení jazykových bariér, lze je používat univerzálně napříč průmyslem po celé zemi a přináší větší konzistenci.

Dobré životní podmínky zvířat

V poslední době nastává posun k managementu, který je ohleduplnější k potřebám zvířat. Úvahám o tom, zda je hospodářským zvířatům poskytován přiměřeně dobrý život (i když někdy relativně krátký), je v literatuře věnována velká pozornost. Rostoucí množství důkazů naznačuje, že prasata s větší pravděpodobností zažijí pozitivní afektivní stavy, když jsou chována v obohaceném prostředí ve srovnání s prasaty v neplodném prostředí.

Tento důraz na dobrý život rezonuje s názory lidí na přirozenost a pozitivní emocionální stavy zvířat a vyvolává diskuzi o systémech ustájení, které zajistí zvířatům přiměřeně dobrý život. Pro chovatele to znamená se více soustředit na potřeby zvířat, nikoli z pohledu lidí, ale z pohledu zvířete.

Obr. 3

Obr. 3: Úvahám o tom, zda je hospodářským zvířatům poskytován přiměřeně dobrý život, je věnována velká pozornost.
(foto: archiv autora)

Posuny v myšlení

V odvětví prasat je důležitý posun v myšlení, konkrétně tím, že se chovatelé stanou proaktivnějšími a sníží odpor vůči změnám. Zejména s ohledem na rostoucí obavy občanů, že produkční systémy příliš vykořisťují zvířata, je důležité uznání, že společenské hodnoty se vyvíjejí v kombinaci s vůlí řešit problémy. Motivovat zemědělce ke změnám v praxi v tomto odvětví však není vždy snadné.

Obecně existují čtyři různé institucionální mechanismy, které by mohly vést ke změně farmářů:

  • právní nástroje,
  • ekonomické odměny,
  • poskytování poradenství,
  • dobrovolné kolektivní akce.

V rámci EU byly změny z velké části řízeny legislativou a směrnicemi. Jiné jurisdikce upřednostňovaly dobrovolné akce, jako je průmyslem vedený kanadský kodex pro péči a manipulaci s prasaty.

Zda však přístupy řízené průmyslem jsou dostatečné k tomu, aby hodnotový řetězec zůstal v souladu s vyvíjejícími se společenskými hodnotami, se teprve uvidí a bude pravděpodobně z velké části záviset na tom, jak rychle bude průmysl ochoten řešit sporné problémy. Bez ohledu na mechanismus je pravděpodobně nevyhnutelná určitá změna, takže pomoc zemědělcům při přijímání nových postupů by měla být pro průmysl prioritou. Pracovní zkušenosti zaměstnanců a kultura farmy ovlivní snadnost provádění změn.

Zvýšení přitažlivosti

Dobrým pracovním podmínkám na prasečích farmách se doposud věnovalo jen málo pozornosti, ale to se může změnit v důsledku pracovní krize, kterou zažilo mnoho odvětví a v důsledku zvýšeného uznání problémů duševního zdraví v zemědělské komunitě. Je třeba zajistit, aby pracovníci v zemědělství byli dobře podporováni, lépe placeni a měli lepší celkový prospěch na svých místech.

Chov prasat se musí stát atraktivnějším, aby lépe přilákal pracovní sílu a lépe se potýkal s výzvou povzbudit zejména mladé lidi k práci v zemědělství. Plánování nástupnictví v rámci rodinné farmy je komplexní téma zahrnující dlouhodobé plánování majitele farmy a budoucího nástupce. Pokles ochoty potomků převzít rodinnou farmu byl označen za kritickou oblast globálního zájmu.

Vzdělávání a komunikace s veřejností

Zvýšení transparentnosti mezi farmami a veřejností vede k tomu, že spotřebitelé jsou lépe informováni a mohou si lépe vybírat. Protože jinak mají jen odstrašující videa na sociálních sítích nebo vylepšený reklamní obrázek. Zvýšení transparentnosti by odstranilo jakékoli sociální stigma spojené s živočišnou výrobou nebo prací v živočišné výrobě. A to musí jít ruku v ruce s tím, že už není co skrývat nebo se za co stydět pro kohokoli, kdo pracuje v této oblasti.

Vzdělávání veřejnosti je důležité. Očekává se, že vzdělávání široké veřejnosti zlepší přijatelnost současných postupů. Vědecké práce na toto téma však naznačují, že vzdělávací snahy nejsou vždy úspěšné v posunu postojů veřejnosti požadovaným směrem.

Avšak existují i určité obavy, aby veřejnost neměla příliš velkou roli při ovlivňování zemědělských postupů. Aby spotřebitelé nezískali moc diktovat, jak mají producenti chovat svá prasata. Je třeba provést výzkum toho, co je nejlepší pro dobré životní podmínky prasat a pro produkci, aby se lidem poskytl zdroj bílkovin a nemuselo se nutně dělat něco, jako je dávat prasatům „plážové míče“, protože veřejnost se rozhodla, že prasata potřebují „plážové míče“.

Udržitelnost

Udržitelný systém je ekonomicky životaschopný, šetrný k životnímu prostředí a společensky přijatelný, ale druhý pilíř je pro živočišnou výrobu často špatně definovaný a nejvíce náročný.

Chovy prasat musí být ziskové. Jednou z výzev bude v blízké době vyvážit ekonomickou životaschopnost se schopností reagovat na změny trhu, včetně reakce na nové tlaky ze strany dalších aktérů v hodnotovém řetězci. Odvětví prasat musí být připraveno čelit prolínajícím se výzvám v oblasti dobrých životních podmínek zvířat, životního prostředí a pracovníků.

Budoucí chovy prasat by měly být také ekologicky udržitelné. Aby byly chovy prasat co nejudržitelnější, musí se výrazně zlepšit systémy nakládání s odpady, které by měly být recyklovány nebo znovu využívány nějakým způsobem, který je vrací zpět do systému. To zlepší životní prostředí a životní podmínky pracovníků i zvířat.

Aby byl jakýkoli systém udržitelný, musí být také přijatelný pro všechny v hodnotovém řetězci, včetně spotřebitelů, kteří nakupují vepřové maso. Je proto důležité porozumět názorům všech zúčastněných stran, včetně veřejnosti, před implementací rozsáhlých změn prasečích farem.

Obr. 4

Obr. 4: Udržitelný systém je ekonomicky životaschopný, šetrný k životnímu prostředí a společensky přijatelný.
(foto: archiv autora)

Reference u autora.