Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

Kontrola úžitkovosti – stále významnejší a komplexnejší zdroj informácii pre chovateľa

10-06-2024
Ing. Štefan Ryba, PhD.; Ing. Marta Dianová | [email protected]
Plemenárske služby Slovenskej republiky, š.p.

Začiatky výkonu kontroly úžitkovosti súviseli s dosahovaním úspechov v oblasti živočíšnej produkcie a nie je tomu inak ani v súčastnosti. Chov dojníc je súčasťou poľnohospodárstva stovky rokov. Podpora produkcie mlieka by mala byť prioritou pre rozvoj agrosektora v každom období. Prečo? Mlieko je absolútne dokonalá potravina, ktorá telu dokáže dlhodobo zabezpečiť živiny, ktoré potrebuje. Mlieko je na slovenských farmách väčšinou komodita, ktorá predstavuje základ ich príjmov.

Záznamy z kontroly úžitkovosti poskytujú poľnohospodárskemu manažérovi dáta, informácie a vedomosti, ktoré môže využívať vo svoj prospech v rôznych oblastiach a len s kvalitnými informáciami môže byť úspešný pri riadení svojho chovu. Jednotlivé dáta:

 • môžu byť použité pre poradenské služby. Poradenstvo pre poľnohospodársky chov bude účinnejšie, ak poradca vie presne, čo sa deje na chove (výživa, veterinárne služby),
 • môžu byť použité pre obchodnú činnosť (kvalitný plemenný materiál),
 • môžu byť použité ako nástroje pre identifikáciu silných a slabých stránok podniku (ekonomika chovu),
 • môžu byť použité ako ukazovateľ plánovania, rozvoja a pokroku v budúcnosti chovu hospodárskych zvierat.

Vývoj úžitkovosti

Posledné roky sme zaznamenávali celkový pokles kráv, ale v minulom roku už nebol taký výrazný (graf č. 1) ako to bolo v minulosti. U dojníc je to do -1,5 % a u kráv celkovo ani nie -1 %. Tento vývoj sa prejavil aj v absolútnom počte monitorovaných dojníc v kontrole úžitkovosti pri stále vysokom percente zapojenia takmer 90%. V grafe č. 2 je prezentovaný vývoj úžitkovosti od roku 2016. Pri porovnaní evidovaných výsledkov je výška dosiahnutej úžitkovosť jednoznačne v prospech chovateľov zapojených v kontrole úžitkovosti (rozdiel je cca 8 %). Je zaujímavé porovnať úžitkovosť za jednotlivé plemena v čistokrvnej forme, kde holsteinské plemeno dlhodobo dosahuje nadpriemerné výsledky a aj za rok 2023 je to o +14 % viac ako je monitorovaná populácia v rámci kontroly úžitkovosti.

Graf č. 1: Vývoj stavov s % zapojenia do KÚ

Graf č. 1

Graf č. 2: Vývoj úžitkovosti celkom a za čistokrvné plemena

Graf č. 2

Ako vplýva vek pri prvom otelení na úžitkovosť je zobrazené v tabuľke č. 1. Najlepšie výsledky dosiahli prvôstky, ktoré sa otelili v priemernom veku 22 mesiacov, čo bolo necelých 10 % z celkového počtu plemenníc na prvej laktácii. Ak sa vek pohyboval v rozmedzí 21 -26 mesiacov dosiahli prvôstky vyššiu úžitkovosť ako bol priemer. Pozitívne môžeme hodnotiť, že to bolo viac ako 62 % zvierat. Pri vyššom veku, ale aj pod 20 mesiacov, boli výsledky horšie. Spoločnou výzvou pre chovateľov dojníc na celom svete je zvýšenie dlhovekosti svojich stád. Za Slovensko je priemerné poradie prebiehajúcej laktácie 2,88 (za posledné roky evidujeme minimálne výkyvy). Najnižšie poradie priemernej ukončenej laktácie je v Nitrianskom kraji 2,16 a najvyššie v Žilinskom a Prešovskom kraji 2,39. Pri porovnaní plemien najvyššie ukončenú laktáciu 3,15 dosahuje naše málo početné pinzgauské plemeno, 2,49 slovenské strakaté a 2,19 holsteinské plemeno.

Tabuľka č. 1: Úžitkovosť prvôstok v rôznom veku pri otelení (z prebiehajúcej 1. laktácie)

Tabuľka č. 1

Význam analýz vzoriek mlieka

Počet somatických buniek v individuálnych vzorkách mlieka

Dôležitým faktorom ekonomickej produkcie mlieka sa stal zdravotný stav chovaných dojníc. Pri každom dojení chovateľ zabezpečuje, podľa stanoveného postupu, kontrolu zdravotného stavu mliečnej žľazy. Mastitída patrí k ekonomicky najzávažnejším ochoreniam v chove dojníc. Zapríčiňuje zníženú produkciu mlieka, zvýšené náklady na liečenie, vyradené mlieko z dodávky, predčasné vyraďovanie dojníc. Uvedené faktory významne ovplyvňujú ekonomický profit chovu dojníc. Vzhľadom k tomu, že mastitídy sú často subklinického, alebo "skrytého" charakteru, k zabráneniu takýchto strát napomáha pravidelná analýza vzoriek mlieka na počet somatických buniek.

Rozhodujúcu úlohu pri kontrole vzniku a šírenia mastitíd v stáde má predovšetkým prevencia. Brakovanie chronicky chorých resp. nevyliečiteľných dojníc je založené na dobrej evidencii frekvencie výskytu mastitíd pri jednotlivých dojniciach v stáde, kedy opakovaný výskyt zápalu vemena u tej istej dojnice a neefektívna liečba je určujúcim dôvodom pre jej vyradenie zo stáda a k tomu práve slúžia informácie z kontroly úžitkovosti. O dôležitosti tejto informácie svedčí aj počte analýz voriek mlieka na somatické bunky keď je takmer 10 krát ročne kontrolovaná individuálna vzorka mlieka na počet somatických buniek v mlieku.

Plemenárske služby SR ponúkajú chovateľovi v rámci kontroly úžitkovosti aj informáciu o množstve laktoferínu v mlieku.

Aká je úloha laktoferínu v mlieku?

Je to proteín viažuci železo a má bakteriostatický účinok. Hlavnou funkciou laktoferínu je teda neimunitná ochrana. Koncentrácia laktoferínu (LF) v mlieku, s rôznymi úrovňami skóre počtu somatických buniek, môže byť užitočná ako indikátor intramamárnej infekcie u dojníc. Týmto ma chovateľ k dispozícii nástroj pre prevenciu výskytu mastitídy v chove.

Hlavný cieľom týchto analýz je predikcia počtu somatických buniek a súčasne indikácia bakteriálnej infekcie vemena. Platí pravidlo, že k je obsah LFe vyšší ako PSB na normalizovaných osiach pre aktuálny mesiac a je vyšší ako predchádzajúci mesiac = PSB bude v nasledujúcom mesiaci vyšší ako v aktuálnom mesiaci.

Ketóza

Obsah ketolátok (acetónu (AC), acetoacetátu a BHB (betahydroxybutyrátu)) v individuálnych vzorkách mlieka je indikátorom zdravotného stavu dojníc po pôrode a v prvej tretine laktácie v zmysle výskytu produkčného onemocnenia. Po otelení sa dopyt po produkcii mlieka podstatne zvyšuje a kravy nie sú schopné spotrebovať dostatočnú energiu na udržanie úžitkovosti, čo spôsobuje, že sú v negatívnej energetickej bilancii. Ketóza je ochorenie s vážnym dopadom na úžitkovosť zvierat a následne na ekonomiku chovateľa. Detekcia a skríning obsahu ketolátok v mlieku v rámci výkonu kontroly úžitkovosti dáva chovateľovi prehľad o situácii v stáde na mesačnej báze a slúži mu ako ďalší nástroj pre optimálny manažment farmy.

Močovina

Výživa je dôležitá ekonomická otázka pri dnes stúpajúcej produkcii mlieka, nákladov na kŕmenie, zhoršovaní zdravotných a reprodukčných parametrov, skracovaní produkčného veku dojníc. Dostatok a kvalita krmovín sa v priebehu roka mení a výživové potreby kráv sa líšia v závislosti od veku, štádia laktácie. Analýzou obsahu močoviny v mlieku sa dá rýchlo kontrolovať obsah energie a dusíka v kŕmnej dávke. Močovina tvorí hlavnú zložku nebielkovinových N-látok mlieka, pričom vzhľadom na metabolický pôvod je jej koncentrácia v mlieku jeho najvariabilnejšou zložkou. Správna interpretácia biochemických ukazovateľov predstavuje objektívnu metódu hodnotenia vnútorného prostredia vo vzťahu k chovateľskému prostrediu, výžive a fyziologickému stavu. To umožňuje prijať nápravné opatrenia, ktoré pomôžu minimalizovať straty produkcie, choroby a nízku plodnosť. V roku 2023 bola monitorovaná dojnica kontrolovaná takmer 10 krát (v priemere 9,57) na obsah močoviny v mlieku.

Test teľnosti (PAG)

Šetrí prácu chovateľov a znižuje mieru stresu kravám. Plemenárske služby SR, š.p. v spolupráci s firmou VetWell ponúka možnosť stanovenia gravidity zo vzoriek mlieka testom PAG. Tieto testy sú presné, spoľahlivé a môžu sa robiť od 28 dňa po inseminácii a 60 dní od posledného otelenia. Aj tieto výsledky napomáhajú chovateľovi k lepšej ekonomike chovu, včas sa diagnostikujú jalové kravy, ktoré môže znovu pripustiť. V roku 2023 bolo vyšetrených 6 601 vzoriek mlieka na teľnosť a v 1 667 prípadoch bol výsledok, že kontrolované dojnice sú jalové t.j. viac ako štvrtina zvierat, pri ktorých chovateľ získal túto dôležitú informáciu včas, aby prijal ďalšie opatrenia.

Všetky uvedené analýzy sa dajú vykonať zo vzorky, ktorú odoberie plemenársky zootechnik pri výkone kontroly úžitkovosti na chove. V záujme zlepšenia služieb a rýchlosti poskytovania výsledkov prešiel štátny podnik pri výkone kontroly úžitkovosti na plne automatizované spracovanie dát a aj vďaka tomu má chovateľ do 24 hodím po spracovaní vzoriek mlieka, v akreditovanom laboratóriu, k dispozícii výsledky za svoj chov v Plemenárskom informačnom systéme (PLIS). Plemenársky internetový, informačný portál pre chovateľa a odbornú verejnosť Vám poskytuje množstvo prehľadov vo voľnej a zabezpečenej zóne. Uvádzaný systém sprístupňuje dáta v reálnom čase z kontroly úžitkovosti, dedičnosti a reprodukcie hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz. Aplikácia je určená predovšetkým chovateľom, pracovníkom plemenárskych služieb, ale aj chovateľským zväzom, inseminačným spoločnostiam a vedeckej a odbornej verejnosti. Informácie z bohatej Centrálnej databázy sú zobrazované v prehľadných formulároch, sú umožnené rôzne hodnotiace a štatistické prehľady, exporty do tabuľkových procesorov, triedenie informácii, výbery, tlačové zostavy a grafy. Zostavy je možné exportovať do dokumentov rôznych formátov. Práca v aplikácii PLIS je pre užívateľa jednoduchá a intuitívna, na vytvorenie zostavy stačí pár krokov. Prehľadný popis spríjemní a podrobne vysvetlí obsah a funkcionalitu jednotlivých častí. PLIS je, všade tam kde je internet, chovateľovi online k dispozícii 24 hodín denne.

Reprodukcia hovädzieho dobytka

Reprodukčné parametre u dojníc sú kľúčovým faktorom pre producentov mlieka a zhoršená reprodukcia je jednou z príčin zníženia efektivity výroby v mliekarenskom priemysle. Kľúčový ukazovateľ plodnosti stáda dojníc je teľnosť. Celkovú reprodukčnú výkonnosť chovu môžeme sledovať z rôznych aspektov a za poruchu reprodukcie môžeme považovať, ak nie sú dosiahnuté parametre, ktoré si chovateľ s ohľadom na plemeno, úžitkovosť a výživu stanovil. Jeden z dôležitých reprodukčných ukazovateľov je medziobdobie, ktoré bolo v roku 2023 v priemere 398 dní a pri porovnaní výsledkov za jednotlivé kraje najnižšie bobo v Bratislavskom kraji 387 dní a najvyššie v Košickom kraji 418 dní. Môžeme povedať, že sa nepotvrdzuje, že čím je vyššia úžitkovosť tým sú horšie reprodukčné ukazovatele, ale práve naopak v krajoch s vysokou úžitkovosťou: Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky boli tieto ukazovatele najlepšie.

Na záver nemôžeme opomenúť niekoľko Naj.. dosiahnutých výsledkov za rok 2023:

 • ocenenie za najlepšíchovateľský subjekt:
  • slovenské strakaté plemeno: Žiarec PD Tvrdošín, 400 NL, 10 298 kg mlieka, 4,19% tuk, 3,51 % bielkovín, 2,11 priemerná laktácia, Žilinský kraj
  • holsteinske plemeno: ZEMEDAE, s.r.o., 128 NL, 13 447 kg mlieka, 4,18 % tuk, 3,29 % bielkovín, 2,29 priemerná laktácia, Žilinský kraj
  • slovenské pinzgauské plemeno: K+M,s.r.o. Jasenové., 51 NL, 3 810 kg mlieka, 4,39 % tuk, 3,80 % bielkovín, 2,49 priemerná laktácia, Prešovský kraj
 • najlepšia krava podľa dosiahnutých výsledkov v celoživotnej úžitkovosti podľa kg mlieka:
  • slovenské strakaté plemeno: SK 000 801 227 577, PD Dolné Otrokovice – 10 laktácií – 112 367 kg mlieka, 4,09 % tuk, 4605 kg tuku, 3,37 % bielkovín, 3795 kg bielkovín
  • holsteinske plemeno: SK 000 801 176 084, PD Strekov – 10 laktácií – 110 876 kg mlieka, 3,45 % tuk, 3827 kg tuku, 3 300 kg bielkovín
  • slovenské pinzgauské plemeno: SK 000 801 037 189, PD Trsteník – 11 laktácií – 64 628 kg mlieka, 4,15 % tuk, 2 688 kg tuku, 2 205 kg bielkovín
 • krava s najvyššou úžitkovosťou za normované laktácie podľa kg mlieka:
  • plemeno holsteinské: SK 000 812 574 697 – podnik Farma Majcichov, chov Vlčkovce, 5. laktácia – 20 495 kg mlieka, 4,42 % tuk, 906 kg tuku, 2,82 % bielkovín, 580 kg bielkovín
  • slovenské strakaté plemeno: SK 000 813 187 127 – PD Smrečany, chov Žiar, 3. laktácia – 17 065 kg mlieka, 2,98 % tuk, 509 kg tuku, 3,03 % bielkovín, 518 kg bielkovín
  • slovenské pinzgauské plemeno: SK 000 813 183 467 – PD Ludrová, chov Lipt. Štiavnica, 3. laktácia–13 871 kg mlieka, 4,15 % tuk, 576 kg tuku, 3,34 % bielkovín, 464 kg bielkovín
 • najstaršia krava v KÚ je plemena slovenské strakaté a je na chove Zámutov, podnik AGROKONDOR, s.r.o.: SK 000 800 280 824, narodená 02.06.2005, je na 14. prebiehajúcej laktácii, má uzavretých 11 normovaných laktácii s produkciou mlieka celkom 68 668 kg, za NL 62 494 kg

Cieľom štátneho podniku Plemenárske služby SR je kontrolou úžitkovosti poskytnúť dôveryhodné, spoľahlivé a nestranné služby zaznamenávania množstva mlieka a monitorovania zdravia kráv, ktoré Vám poskytnú kvalitné informácie, ktoré Vám umožnia zvýšiť výkonnosť a zdravie Vašich zvierat. Uvedené informácie umožnia farmárovi byť ekonomicky úspešný pri manažovaní svojho stáda.