Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Projekty

Reštart vidieka po dopadoch pandémie COVID-19

22-02-2021

V rámci výskumného projektu Horizont 2020 „PoliRural“, zameraného na zatraktívnenie vidieka pre život, prácu a investície, sa výskumné tímy naprieč krajinami EÚ aktuálne venujú dopadom pandémie na vidiek a hľadajú spoločne možnosti jeho reštartu.

Slovenskí partneri (SPU v Nitre, Vidiecky parlament na Slovensku, Agroinštitút štátny podnik a Mesto Nitra) spracovali anonymný dotazníkový prieskum s cieľom získať čo najširšiu škálu názorov ľudí žijúcich alebo pracujúcich na vidieku, aby bolo možné identifikovať, ktoré aspekty ich života boli najviac postihnuté touto pandémiou.

Dotazník je k dispozícii na: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/polirur-covid alebo priamo na stránke vytvorenej v rámci projektu, ktorá obsahuje mnohé priebežné výsledky výskumu:  https://atraktivnyvidiek.sk/kategoria/dotazniky. Zámerom je inkluzívnym a participatívnym spôsobom zistiť dopady na vidiek a následne na to naformulovať odporúčania pre jeho reštart.

Pandémia pre našu spoločnosť prináša jedinečné výzvy, ale poskytuje aj jedinečné príležitosti a možnosti rozvoja. Je to príležitosť prehodnotiť naše súčasné systémy a nabrať nový smer k trvalej udržateľnosti a budovaniu odolnosti voči budúcim možným otrasom a šokom.

V rámci projektu sa postupne buduje „Vízia pre atraktívnejší vidiek“, v rámci ktorej boli identifikované tri kľúčové oblasti rozvoja:

  1. trvalo udržateľný a odolný potravinový systém,
  2. diverzifikácia vidieckej ekonomiky a 
  3. rozvoj občianskej spoločnosti.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou programu Európskej únie Horizont 2020.