Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Poistenie

Agra poisťovňa opäť prináša inováciu

27-01-2021
Ing. Dalibor Bán | [email protected]
Agra poisťovňa

Agra poisťovňa je jediným, na poľnohospodárstvo špecializovaným poisťovateľom na Slovensku. Právom sa teda od nej očakávajú inovácie obohacujúce paletu poistiteľných rizík na našom poľnohospodársko-poistnom trhu. Ako prvá napríklad zaviedla v posledných rokoch poistenie voči riziku sucho, čo prinieslo viacerým subjektom zmiernenie strát spôsobených nedostatkom zrážok. Od nasledujúcej sezóny má pre svojich klientov pripravenú novinku vo forme variantu v poistení indexového sucha.

Je vôbec poistenie potrebné?

Slovenskí poľnohospodári boli i tento rok konfrontovaní škodami spôsobenými prejavmi extrémnych poveternostných javov, ktoré sa vyskytujú v čoraz kratších intervaloch a hlavne vo väčšej intenzite. Nástup skorých jesenných mrazov, problémové prezimovanie ozimín podporené dlhotrvajúcim suchom v jarnom období, či extrémne poškodenie vinohradov, ovocia a cukrovej repy v dôsledku niekoľko nocí trvajúcich jarných mrazov a neskôr prechod na ničivé dôsledky ľadovcov/krupobitia a víchric. To všetko sú pohromy, z ktorých minimálne jedna potrápila každého tretieho slovenského poľnohospodára. Netreba zdôrazňovať, že v mnohých prípadoch je bez adekvátnej pomoci vo forme dobre nastaveného poistenia, veľmi obtiažne sa s následkami spomínaných „pohrôm“ popasovať. Tie môžu byť pre daný podnik až existenčné! Februárová výzva z dielne PPA s možnosťou využitia refundácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe je preto viac než opodstatnená. O to väčším hazardom je nevyužiť ju.

Obr. 1

Čo je indexové poistenie a prečo sa odporúča?

Pri Indexovom poistení sucha ide o poistný produkt, postavený výlučne na meteorologických meraniach sledovaných parametrov, resp. ich porovnania s dlhodobým priemerom na danom mieste. V praxi to funguje bez nutnej fyzickej obhliadky, tzv. likvidácie poistnej udalosti - bez priamej účasti samotného likvidátora Agra poisťovne v teréne.

Poistenie úbytku výnosu vplyvom sucha prináša pre poisťovateľa viacero výziev. Na jednej strane je to riziko plošné - sucho sa vždy prejaví na veľkom území. S tým súvisí aj náročnosť samotnej likvidácie vzniknutých škôd, najmä z pohľadu organizácie, keďže poškodené pozemky je nutné obhliadnuť vždy krátko pred zberom.

Na strane druhej - existuje veľké množstvo faktorov, merateľných i ťažko merateľných, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvnia dosiahnutý výnos. Medzi tieto patria kvalita pôdy, rozdielna citlivosť plodín a ich odrôd na nedostatok vlahy alebo prevládajúce horúčavy v priebehu vegetácie, ako i samotná agrotechnika. Nie je preto jednoduché vyskladať poistný produkt tak, aby pre klienta - pestovateľa poskytoval primeranú poistnú ochranu, nebol pritom drahý, a zároveň bol dlhodobo udržateľný pre poisťovňu. Z uvedených dôvodov je odporúčané Indexové poistenie sucha, vďaka ktorému sa znižuje pracovné zaťaženie tímu likvidátorov poisťovne, keďže vykonanie fyzických obhliadok poistených pozemkov by inak prebiehalo pod časovým tlakom.

V čom spočíva nový variant indexového poistenia sucha?

Podnet na inováciu portfólia poistenia voči suchu vyšiel z radov poľnohospodárov. Nedostatok jesenných zrážok, chýbajúca snehová pokrývka, výrazný deficit zrážok v jarných mesiacoch pri zakladaní úrody – to sú situácie, ktoré znepokojujú prakticky každého poľnohospodára. Paletu poistiteľných plodín voči suchu v indexovom variante poistenia Agra poisťovňa rozšírila pre rok 2020 aktuálne až na osem plodín. Z toho štyri ozimné obilniny vrátane pšenice ozimnej, kukurice na zrno a na siláž, slnečnice a sóje. Novinka pre budúcu sezónu 2021 je pripravená vo forme nového, voliteľného variantu so znížením prahov hraničných deficitov, t.j. hraníc odkedy dochádza k poistnému plneniu. Hranica pre jednotlivé fázy sa znížila zo 75/50 %-nej úrovne na 70/36%-nú. V praxi to bude pre klienta výhodnejšie, keďže dôjde k rýchlejšiemu prekročeniu hraničného deficitu, a tým k poistnému plneniu.

Obr. 2

Ako to v praxi funguje?

Pri stanovení výšky škody sa porovnávajú skutočne namerané zrážky a počet horúcich dní s dlhodobým priemerom oboch veličín. V prípade prekročenia stanoveného deficitu zrážok (podľa zvoleného variantu), alebo odchýlky počtu horúcich dní, sa následne pristupuje k vyplateniu poistného plnenia za škodu spôsobenú suchom - de facto “od stola“, bez následnej kontroly skutoného výnosu plodiny na pozemku.