Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Ekonomika, financie, trh / Odborné články

Európska komisia zverejnila svoj najnovší krátkodobý výhľad pre poľnohospodárske trhy EÚ v súvislosti s obavami o globálnu potravinovú bezpečnosť

11-07-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia zverejnila 7. júla 2022 správu o krátkodobom výhľade pre poľnohospodárske trhy EÚ v lete 2022. Predstavuje podrobný prehľad najnovších trendov a vyhliadok pre celý rad agropotravinárskych odvetví.

Dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu naďalej ovplyvňujú svetové komoditné trhy a predstavujú veľkú hrozbu pre globálnu potravinovú bezpečnosť. V období zotavovania po pandémii COVID-19, ktoré už bolo poznačené problémami s rovnováhou na trhu a prudkým nárastom cien, prinášajú ďalšiu nestabilitu a neistotu. Ukrajinské poľnohospodárstvo je priamo ovplyvnené v celom dodávateľskom reťazci, od výroby až po obchod, čím pretrváva tlak na globálne dodávky obilnín a olejnín.

Produkciu obilnín v EÚ ovplyvňuje suché počasie vo viacerých regiónoch. V dôsledku toho je prognóza produkcie obilnín v EÚ nižšia, ako sa očakávalo, a pod úrovňou roku 2021. Existujúce zásoby však pomôžu pokryť domácu spotrebu a časť vývozného dopytu, ktorý by mal zostať vysoký vzhľadom na tlaky na svetových trhoch. Sektor živočíšnej výroby EÚ (mäso a mlieko) čelí vlastným výzvam v súvislosti s výskytom chorôb zvierat a vysokými cenami krmív. Dostupnosť potravín v EÚ však nie je ohrozená.

Ceny poľnohospodárskych výrobcov zostávajú vysoké najmä v dôsledku pretrvávajúcej neistoty spôsobenej ruskou agresiou na Ukrajine a vysokých nákladov na energie. Tie spôsobujú nevyhnutný nárast výrobných nákladov, ako sú náklady na elektrinu, dopravu, chladenie a vykurovanie, ako aj na hnojivá a iné vstupy. Od začiatku invázie vzrástli svetové ceny poľnohospodárskych výrobkov o 30 %, hoci v posledných týždňoch sa zaznamenalo určité uvoľnenie, ktoré čiastočne súvisí s nadchádzajúcou žatvou.

To tiež vytvára tlak na príjmy poľnohospodárov. V marci 2022 Komisia oznámila rozdelenie mimoriadneho balíka vo výške 500 miliónov EUR členským štátom na podporu výrobcov najviac postihnutých dôsledkami ruskej agresie na Ukrajine. Na základe toho členské štáty mohli poľnohospodárom poskytnúť dodatočnú finančnú podporu s cieľom prispieť k celosvetovej potravinovej bezpečnosti alebo riešiť narušenie trhu v dôsledku zvýšených vstupných nákladov alebo obchodných obmedzení. Komisia zverejnila prehľad o tom, ako členské štáty využívali a rozdeľovali túto pomoc a či ju doplnili o vnútroštátne finančné prostriedky. Tento prehľad vychádza z oznámení, ktoré členské štáty zaslali koncom júna 2022.

Očakáva sa, že rast výrobných cien poľnohospodárskych komodít sa bude naďalej premietať do spotrebiteľských cien potravín a európski spotrebitelia by mohli v záujme zvládnutia potravinovej inflácie prejsť od výrobkov s vyššou hodnotou k lacnejším.

Plodiny na ornej pôde

Ceny obilnín zostávajú veľmi vysoké a nestále v dôsledku neistoty v súvislosti s globálnou úrovňou ponuky ovplyvnenej ruskou inváziou na Ukrajinu, ktorá ďalej zhoršila vysoké ceny energií a hnojív a dopyt po krmivách pre zvieratá v období po pandémii COVID-19.

Očakáva sa, že celková produkcia obilnín v EÚ dosiahne 286,4 milióna ton, čo je o 2,5 % menej ako v sezóne 2021/22. Očakáva sa však, že dopyt po krmivách pre zvieratá a po obilninách na výrobu biopalív klesne o 1,3 %, resp. 3 %, a zároveň EÚ má pomerne vysoké zásoby obilnín. Vývoz obilnín z EÚ sa v porovnaní so sezónou 2021/22 pravdepodobne zvýši o 14 %, čím sa čiastočne vykompenzuje zníženie celosvetového vývozu, ktoré je spôsobené blokádou ukrajinských námorných prístavov a vývoznými obmedzeniami, ktoré zaviedli niektorí vývozcovia.

Výnimka umožňujúca pestovanie akýchkoľvek plodín na potravinárske a kŕmne účely na úhorovej pôde, ktorú Komisia udelila v marci, viedla k zvýšeniu osevných plôch bielkovinových plodín na obdobie 2022/23. Predpokladaný medziročný nárast plochy predstavuje v prípade bielkovinových plodín 6 % (2,2 milióna hektárov). Vďaka zvýšenej produkcii sa očakáva v porovnaní s minulým rokom nárast vývozu bielkovinových plodín z EÚ o 19 %. Poľnohospodári využili túto výnimku aj na pestovanie slnečnice, a to z dôvodu jej relatívne nízkych požiadaviek na vodu a hnojenie. Odhadované osevné plochy slnečnice preto dosiahli 4,7 milióna hektárov, čo predstavuje medziročný nárast o 7,8 %. Očakáva sa, že v tejto sezóne dosiahne produkcia slnečnice v EÚ historicky najvyššiu úroveň 11,1 milióna ton (+7,8 %).

Špecializované plodiny

Produkcia olivového oleja medziročne vzrástla o 11 % na takmer 2,3 milióna ton. Očakáva sa oživenie domácej spotreby, zatiaľ čo vývoz by mohol zostať pod rekordnou úrovňou z minulej sezóny. Nedostatok dažďa, a teda aj vody na zavlažovanie v niektorých produkčných regiónoch Španielska a Talianska, spolu s dvojročným striedaním v Portugalsku, by však mohli viesť k poklesu úrody olivového oleja v EÚ v období 2022/23 (od októbra), a to napriek tomu, že v Grécku sa očakáva určité oživenie.

Odhaduje sa, že v sezóne 2021/22 sa výroba vína v EÚ zníži o 3 % na 153 miliónov hl, čím sa vráti k dlhodobému priemeru pred pandémiou COVID-19. Spotreba vína v EÚ, ovplyvnená opatreniami COVID-19, sa tiež normalizuje. Spotrebitelia pri nákupe vína čoraz viac zohľadňujú najprv pôvod vína, aj keď to znamená vyššiu cenu, a až potom chuť a značku.

Spotreba čerstvých broskýň a nektáriniek v EÚ na obyvateľa by sa mala v r. 2022 zvýšiť na 6,1 kg (stále pod dlhodobým priemerom) napriek nižšej kúpnej sile. Mohlo by to byť vďaka vyššej produkcii, dobrému počasiu a návratu cestovného ruchu.

Mlieko a mliečne výrobky

Ceny mlieka a mliečnych výrobkov v EÚ sú rekordne vysoké. Napriek tomu zostávajú marže poľnohospodárskych podnikov nízke z dôvodu vysokých nákladov na vstupy (najmä na krmivo a energiu) a logistiku. Vzhľadom na to, že vyhliadky počasia pre pastviny zostávajú navyše negatívne, dodávky mlieka v EÚ by mohli v roku 2022 klesnúť o 0,6 %. Produkcia syra v EÚ by medzitým mohla vzrásť o 0,5 % vďaka konkurenčným cenám na svetovom trhu, ktoré sa v poslednom čase okrem oživenia vývozu do Spojeného kráľovstva premietli aj do rastúcich tokov do USA. To by sa mohlo spojiť so stabilným domácim maloobchodným predajom a oživením v oblasti stravovania.

Mäsové výrobky

Očakáva sa, že produkcia hovädzieho mäsa sa v EÚ v roku 2022 zníži, a to aj napriek vysokým cenám. Dôvodom je najmä znižujúci sa stav kráv, ktorý je dôsledkom reštrukturalizácie sektora. Za celý rok sa očakáva nárast vývozu mäsa z EÚ o 4 %, a to vďaka trhom s vysokou hodnotou, ako sú Kanada, Japonsko a Spojené kráľovstvo.

Zvyšujúce sa opatrenia v oblasti životného prostredia, obmedzené vyhliadky na vývoz, pretrvávajúce vysoké vstupné náklady a africký mor ošípaných (AMO) vedú v roku 2022 k očakávanému poklesu produkcie bravčového mäsa v EÚ o 4,7%.

Hydinársky sektor čelí epidémii vysokopatogénnej vtáčej chrípky historických rozmerov. Od októbra 2021 bolo ohniskom 21 krajín EÚ. Na sektor majú vplyv aj vysoké vstupné náklady. Produkcia hydiny v EÚ by preto mala v roku 2022 zostať stabilná, a to aj napriek vysokým cenám brojlerov. Obchod so Spojeným kráľovstvom sa vrátil na úroveň pred brexitom.

Napriek historicky nízkym stavom oviec a kôz v EÚ by sa mali porážky v roku 2022 stabilizovať. Obchod by sa mal obnoviť, ale stále na relatívne nízkej úrovni, čo povedie k udržaniu vysokých domácich cien.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/summer-2022-short-term-outlook-2022-jul-07_en