Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Implementácia programu EÚ pre školské ovocie, zeleninu a mlieko ovplyvnená pandémiou Covid

24-11-2022
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Európska komisia zverejnila štúdiu o hodnotení programu EÚ na podporu konzumácie ovocia, zeleniny a mlieka v školách. Školský program podporuje distribúciu poľnohospodárskych výrobkov žiakom od materských až po stredné školy, ako aj vzdelávacie opatrenia na zvýšenie spotreby týchto výrobkov a formovanie zdravšieho stravovania.

Zo správy vyplýva, že podiel detí, ktoré dostávajú ovocie a zeleninu a zároveň mlieko/mliečne výrobky, sa v hodnotenom období zvýšil zo 40,2 % v školskom roku 2017/18 na 54,6 % v školskom roku 2020/21, pričom sa distribuuje širší sortiment výrobkov.

Väčšina detí zapojených do školského programu EÚ patrí do vekovej skupiny 6 až 10 rokov (v priemere 71 % v rámci prvých 4 školských rokov). Štúdia dodáva, že existujúci program spĺňa svoje hlavné ciele, ktorými sú zvýšenie spotreby vybraných poľnohospodárskych výrobkov u detí a zlepšenie ich stravovacích návykov. Analýza sa týkala obdobia implementácie školského programu EÚ od nadobudnutia jeho účinnosti 1. augusta 2017 počas štyroch školských rokov (od 2017/2018 do 2020/2021).

Implementáciu školského programu EÚ výrazne ovplyvnilo vypuknutie pandémie Covid-19 v marci 2020. Rozdiely pozorované medzi krajinami EÚ sú najmä výsledkom opatrení a politík v oblasti verejného zdravia, ktoré zaviedli národné vlády počas pandémie. Rastúci trend účasti na školskom programe podpory konzumácie ovocia a zeleniny sa po vypuknutí pandémie obrátil. Účasť na mliečnom programe postupne klesala už pred Covidom.

Množstvo distribuovaných výrobkov sa prispôsobilo poklesu počtu detí zapojených do programu od jari 2020. To znamená, že celkové distribuované množstvá ovocia a zeleniny sa v období rokov 2017/2018 až 2020/2021 znížili približne o 22 % (po náraste o 3,7 % medzi prvým a druhým rokom súčasného programu), zatiaľ čo celkové množstvá distribuovaného mlieka sa znížili približne o 38 %. Okrem ťažkostí s dodávkami vybraných výrobkov určených na distribúciu počas pandémie zavážili aj ďalšie faktory, ako napríklad národné rozhodnutia týkajúce sa frekvencie distribúcie, dĺžky trvania distribúcie, priemernej veľkosti porcie a zloženia distribuovaných výrobkov.

Vo svojich odporúčaniach štúdia uvádza, že ešte lepšie výsledky by sa mohli dosiahnuť väčším zapojením učiteľov, ako aj ďalších odborníkov v oblasti vzdelávania a rodičov/rodín. Medzi ďalšie odporúčania patrí vypracovanie osobitného systému monitorovania ekologických výrobkov distribuovaných v rámci programu a zvýšenie povedomia zúčastnených škôl s cieľom znížiť plytvanie potravinami počas distribúcie výrobkov.

Európska komisia navrhne v roku 2023 revíziu legislatívneho rámca školského programu EÚ ako súčasť stratégie "Z farmy na stôl".

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://agriculture.ec.europa.eu/news/implementation-eu-school-fruit-vegetable-and-milk-scheme-impacted-covid-pandemic-2022-11-23_en