Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Pakt pre vidiek: Európsky impulz na podporu vidieckych oblastí EÚ

22-06-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

V dňoch 15. - 16. júna 2022 sa na prvej konferencii o Pakte pre vidiek zišlo viac ako 450 účastníkov, ktorí zastupovali tvorcov politík EÚ, členských štátov a regiónov, ako aj miestne orgány a zainteresované strany v sociálnej a hospodárskej oblasti. Dohodli sa na riadení Paktu pre vidiek a zaviazali sa dosiahnuť dlhodobú víziu pre vidiecke oblasti EÚ, aby sa do roku 2040 stali silnejšími, prepojenejšími, odolnejšími a prosperujúcimi.

Pakt pre vidiek je jednou z hlavných iniciatív na dosiahnutie cieľov dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti EÚ, ktorú Európska komisia prijala v júni 2021. Predstavuje rámec pre spoluprácu medzi orgánmi a zainteresovanými stranami, ktoré sa zaoberajú územným rozvojom vidieka na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Jeho cieľom je posilniť hlasy vidieka a dostať ich vyššie do politickej agendy, štruktúrovať a umožniť spoluprácu a vzájomné učenie sa a podporovať a monitorovať dobrovoľné záväzky pre opatrenia. Na základe výzvy podpredsedu Komisie Šuicu, komisára Wojciechowského a komisárky Ferreirovej z decembra 2021 na vyjadrenie podpory paktu sa do spoločenstva Paktu pre vidiek zapojilo viac ako 1 000 zástupcov verejných orgánov, organizácií občianskej spoločnosti, podnikov a výskumných, inovačných a akademických organizácií.

Účastníci konferencie, ktorí sa zúčastnili na participatívnych seminároch, predložili viac ako 40 záväzkov, ktoré vychádzali z tých, ktoré boli predložené pred konferenciou. Tieto záväzky sa týkajú konkrétnych problémov, ktoré sa vyskytujú vo vidieckych komunitách a oblastiach. Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra o vidieckych oblastiach uverejneného v apríli 2021 respondenti najčastejšie uvádzali ako kľúčové potreby vidieckych oblastí:

  • dopravnú infraštruktúru a spojenia (44 %),
  • prístup k zdravotnej starostlivosti, starostlivosti o deti alebo starších ľudí a dostupnosť pracovných miest/zamestnaneckých/podnikateľských príležitostí (27%),
  • digitálnu infraštruktúru (26 %).

Prijaté záväzky odrážajú tieto priority. 

Európska komisia uľahčí vytvorenie a činnosť Paktu pre vidiek a pomôže monitorovať pokrok pri plnení záväzkov. Okrem toho Komisia:

  • Spustí vidiecke monitorovacie stredisko EÚ s cieľom poskytovať podrobnejšie údaje o hospodárskych a demografických trendoch vo vidieckych oblastiach EÚ na účely tvorby politiky rozvoja vidieka.
  • Uverejní súbor nástrojov o prístupe k možnostiam financovania EÚ pre vidiecke oblasti v rámci SPP a kohéznej politiky, ako aj mimo nich.
  • Bude monitorovať, ako sa na podporu vidieckych oblastí v rokoch 2023-27 využívajú finančné prostriedky EÚ zo Spoločnej poľnohospodárskej politiky, kohéznej politiky, plánu obnovy NextGenerationEU, programu Horizont Európa, programu Digitálna Európa atď. Európska komisia v roku 2024 uverejní aj správu so svojimi pripomienkami k využívaniu fondov v nasledujúcom období.
  • Zabezpečí overovanie vplyvov na vidiecke oblasti, a to aj prostredníctvom posúdenia územného vplyvu príslušných významných legislatívnych iniciatív.
  • Bude spolupracovať s inými inštitúciami s cieľom udržať vidiecke oblasti v popredí agendy, najmä v rámci nasledujúcich predsedníctiev Rady.
  • Do konca tohto roka spustí webovú stránku s cieľom vytvoriť jednotný vstupný bod pre všetky činnosti v rámci vidieckej vízie, vrátane platformy na oživenie vidieka.

Na rozvoj vidieka je v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky na obdobie 2023-27 k dispozícii viac ako 60 miliárd EUR. V rámci novej SPP bude najmenej 35 % týchto prostriedkov vyčlenených na opatrenia v oblasti podpory miestneho rozvoja, klímy, biodiverzity, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat.

Viac ako 25 % investícií v rámci politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2014 - 2020 tiež pomohlo udržiavať silné vidiecke oblasti. Politika súdržnosti bude naďalej investovať do vidieckych oblastí prostredníctvom dohôd o partnerstve a operačných programov nového programového obdobia. Uskutoční sa to najmä prostredníctvom nového prierezového cieľa politiky venovaného udržateľnému územnému a miestnemu rozvoju: "Cieľ politiky 5 - Európa bližšie k občanom".

Na základe dohody o riadení Paktu pre vidiek budú nasledovať konkrétne opatrenia. Členstvo v spoločenstve Paktu pre vidiek je stále otvorené a záväzky možno stále predkladať online.

Preklad z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/info/news/rural-pact-news-2022-jun-17_en