Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Európska únia / Aktuálne informácie

Zvýšená podpora pre poľnohospodárov v EÚ prostredníctvom fondov pre rozvoj vidieka

25-05-2022
(zdroj: www.ec.europa.eu)

Európska komisia navrhla výnimočné opatrenie financované z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) s cieľom umožniť členským štátom vyplatiť jednorázovú sumu poľnohospodárom a agropotravinárskym podnikom zasiahnutým výrazným nárastom vstupných nákladov (predovšetkým energie, hnojív a krmív).

V prípade prijatia opatrenia spoluzákonodarcami umožní toto členským štátom rozhodnúť sa, že použijú dostupné finančné prostriedky do výšky 5 % svojho rozpočtu EPFRV na roky 2021 – 2022 na priamu podporu príjmov poľnohospodárov a MSP pôsobiacich v oblasti spracovania, uvádzania na trh alebo vývoja poľnohospodárskych výrobkov. To predstavuje potenciálny rozpočet vo výške 1,4 miliardy EUR v EÚ.

Od členských štátov sa vyžaduje, aby túto podporu zamerali na prijímateľov, ktorí sú najviac zasiahnutí súčasnou krízou a ktorí sa zapájajú do obehového hospodárstva, hospodárenia so živinami, efektívneho využívania zdrojov alebo výrobných metód šetrných k životnému prostrediu a klíme.

Vybraní poľnohospodári by mohli dostať podporu v maximálnej výške 15 000 EUR a MSP v maximálnej výške 100000 EUR. Platby by sa mali uskutočniť do 15. októbra 2023. Aby členské štáty využili túto výnimočnú možnosť, budú musieť predložiť úpravu svojich programov rozvoja vidieka.

Tento výnimočný návrh nadväzuje na podporný balík vo výške 500 miliónov EUR pre poľnohospodárov v EÚ, ktorý bol prijatý 23. marca v rámci oznámenia Zaistenie potravinovej bezpečnosti a posilnenie odolnosti potravinových systémov. V týchto dvoch opatreniach Komisia nabáda členské štáty, aby podporovali poľnohospodárov, ktorí uplatňujú udržateľné postupy.

V tejto súvislosti Komisia takisto zintenzívňuje svoje monitorovanie hlavných poľnohospodárskych trhov ovplyvnených vojnou. Na základe uverejneného rozhodnutia budú musieť členské štáty oznámiť Komisii svoju mesačnú úroveň zásob obilnín, olejnatých semien, ryže a certifikovaných osív týchto produktov.

Európska komisia spustila aj osobitný prehľad, ktorý obsahuje aktuálne podrobné štatistiky o cenách a produkcii pšenice na mletie, kukurice, jačmeňa, repky olejnej, slnečnicového oleja a sójových bôbov a obchode s týmito komoditami na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni. To poskytuje účastníkom trhu včasný a presný obraz o dostupnosti základných komodít pre potraviny a krmivá.

Výťah z originálu

Zdroj:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/IP_22_3170