Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Obilniny

Obilniny

Ozimné obilniny z hľadiska prípravy pôdy

30-11-2017
NPPC – VÚRV Piešťany

Tritikale v slovenskom obilninárstve

22-11-2017
NPPC - VÚRV - Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš-Pstruša

Inovácie v konštrukcii a vybavení sušiarní zrnín

06-11-2017
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Vplyv striedania plodín na úrodu zrna a aktuálnu zaburinenosť pšenice letnej formy ozimnej

12-07-2017
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Nové a osvedčené odrody jarných obilnín zo slovenského šľachtenia

25-04-2017
NPPC - VÚRV - VŠS Vígľaš-Pstruša

Dusíkaté hnojenie po zbere obilnín

14-11-2016
ÚKSÚP v Bratislave

Vplyv koncentrácie obilnín na zaburinenosť

14-06-2016
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Charakteristika bielkovinového komplexu zrnín z hľadiska posúdenia výživnej kvality

06-04-2016
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
(zdroj: Naše pole 1/2016, str. 30-31; Naše pole 2/2016, str. 36-38)

Fyziologické škvrnitosti jačmeňa

26-11-2015
Katedra ochrany rastlín, SPU v Nitre

Naplňovanie šľachtiteľských cieľov – obilniny

27-05-2015
1NPPC-VÚRV, Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš-Pstruša; 2NPPC-VÚRV Piešťany