Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Rastlinná výroba

· Ochrana rastlín

Nariadenie č. 113/2007


Účinnosť od: 01.04.2007

Nariadenie vlády č. 113/2007 Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2004 Z. z. o ochrane proti zavlečeniu baktériovej krúžkovitosti zemiaka.

bakt. krúžkovitosť zemiakov

Nariadenie č. 119/2007


Účinnosť od: 01.04.2007

Nariadenie vlády č. 119/2007 Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka.

hnedá hniloba zemiakov

Nariadenie č. 245/2006


Účinnosť od: 01.05.2006

Nariadenie vlády č. 245/2006 Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty.

škodlivé organizmy

Oznámenie č. 636/2005


Účinnosť od: 30.12.2005

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 636/2005 o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/4/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín.

rezíduá

Oznámenie č. 441/2005


Účinnosť od: 01.10.2005

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 441/2005 o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 15. marca 2004 č. 608/4/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. 20799-1/2004-SL.

rezíduá

Oznámenie č. 31/2005


Účinnosť od: 15.02.2005

Oznámenie č. 31/2005 MP SR o vydaní výnosu z 12. januára 2005 č. 3357/2004-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MP SR z 21. januára 2002 č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín v znení výnosu z 21. júla 2004 č. 1968/2004-100 (Vestník MP SR č. 3/2005).

o prípravkoch na ochranu rastlín

Oznámenie č. 472/2004


Účinnosť od: 01.09.2004

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 472/2004 o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3322/3/2001-100, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín.

prípravky na ochranu rastlín

Oznámenie č. 195/2004


Účinnosť od: 15.04.2004

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 195/2004 o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín.

rezíduá

Nariadenie č. 65/2004


Účinnosť od: 15.02.2004

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 65/2004 o minimálnych podmienkach na vykonávanie rastlinolekárskej kontroly rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov pôvodom z tretích krajín v miestach vstupu.

rastlinolekárska kontrola

Nariadenie č. 66/2004


Účinnosť od: 15.02.2004

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 66/2004 ktorým sa ustanovujú opatrenia na ochranu proti zavlečeniu hnedej hniloby zemiaka.

choroby zemiakov