Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Pôda

Pôda

Vzťah medzi úrodnosťou pôdy a uplatňovaním redukovaného obrábania pôdy

03-05-2022
NPPC - – Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Kvalitatívna papierová chromatografia ako nástroj na sledovanie stavu pôdy

29-04-2022
(zdroj: Sady a vinice 2/2022, str. 46-48)

Aplikačná technika v chemickej ochrane a vo výžive porastov

12-04-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Aká je skutočná hodnota pôdy?
Ekosystémové služby poľnohospodársky využívaných pôd (časť 3 – Kultúrne ekosystémové služby)

25-03-2022
1 NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Regionálne pracovisko Banská Bystrica; 2 Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická fakulta

Vplyv spôsobov obrábania pôdy na jej kvalitu

11-03-2022
NPPC - Výskumný ústav agroekológie Michalovce

Príprava pôdy na jar, sejba, eliminácia sucha

03-03-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Aká je skutočná hodnota pôdy?
Ekosystémové služby poľnohospodársky využívaných pôd (2 – Regulačné ekosystémové služby)

20-01-2022
1 NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Regionálne pracovisko Banská Bystrica; 2 Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická fakulta

Technológie obrábania pôdy ako súčasť protieróznych opatrení

17-01-2022
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

Zoznam certifikovaných hnojív a vzájomne uznaných hnojív

11-01-2022
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 34/2021)

Zmeny pôdnej reakcie a obsahu makroživín v ornej pôde Slovenska

31-12-2021
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave