Novinky

Obilné kombajny súčasnosti a budúcnosti

12-10-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Krátkodobý výhľad poľnohospodárskych trhov: Poľnohospodári v EÚ pokračujú v produkcii napriek nepriaznivému počasiu

10-10-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Základy techniky sušenia

10-10-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta

Úvod do dusičnanových výrazne akumulovaných miest výskytu s vysokou koncentráciou

09-10-2023
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Konkurencieschopný agropotravinársky sektor EÚ dosahuje vysokú úroveň diverzifikácie obchodu

09-10-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Technika pre zber cukrovej repy – súčasný stav a vývoj

06-10-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Štruktúra epigeickej fauny vplyvom vlastností pôdy v podmienkach konvenčného poľnohospodárstva

04-10-2023
1 Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; 2 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre

Doterajšie poznatky o opatrení Zelená nafta 2019+

02-10-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Analýza polycyklických aromatických uhľovodíkov

28-09-2023
ALS SK, s.r.o.

Obchodná bilancia EÚ s agropotravinárskymi výrobkami sa v júni ďalej zlepšila

27-09-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)