Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Rastlinná výroba

· Ochrana rastlín

Nariadenie č. 373/2008


Účinnosť od: 15.07.2011

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 373/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh

prípravky na ochranu rast

Nariadenie č. 199/2005


Účinnosť od: 31.12.2010

Nariadenie vlády č. 199/2005 Slovenskej republiky o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty.

škodlivé organizmy

Nariadenie č. 487/2010


Účinnosť od: 31.12.2010

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov
 

organizmy škodlivých pre rastliny

Nariadenie č. 507/2009


Účinnosť od: 01.07.2010

Nariadenie vlády č. 507/2009 Slovenskej republiky o opatreniach proti šíreniu rakovinovca zemiakového a háďatka zemiakového.

zemiaky

Nariadenie č. 480/2009


Účinnosť od: 01.12.2009

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 480/2009 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov.

škodlivé organizmy

Nariadenie č. 344/2008


Účinnosť od: 01.01.2009

Nariadenie vlády č. 344/2008 Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov.

škodlivé organizmy

Nariadenie č. 639/2008


Účinnosť od: 01.01.2009

Nariadenie vlády č. 639/2008 Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení neskorších predpisov.

škodlivé organizmy

Oznámenie č. 3/2008


Účinnosť od: 15.01.2008

Oznámenie č. 3/2008 Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín.

rezíduá

Nariadenie č. 493/2007


Účinnosť od: 01.11.2007

Nariadenie vlády č. 493/2007 Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 245/2006 Z. z.

škodlivé organizmy

Oznámenie č. 267/2007


Účinnosť od: 15.06.2007

Oznámenie č. 267/2007 Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR o vydaní výnosu zo 17. mája 2007 č. 12290/2007-OL, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 3. mája 2006 č. 11968/2006-SL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu SR upravujúca reziduá prípravkov na ochranu rastlín (oznámenie č. 290/2006 Z. z.)  v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 2. októbra 2006 č. 20728/2006-SL (oznámenie č. 559/2006 Z. z v znení výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 18. decembra 2006 č. 28119/2006-SL (oznámenie č. 10/2007 Z. z.) (Vestník MP SR č. 10/2007).

reziduá