Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Európske nariadenia

· Opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/601 o núdzových opatreniach, ktoré sa odchyľujú od článkov 62 a 66 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o platnosť povolení na výsadbu viniča a vyklčovanie v prípade predpokladanej opätovnej výsadby

výsadba a vyklčovanie viniča

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/531, ktorým sa v súvislosti s rokom 2020 stanovuje výnimka z článku 75 ods. 1 tretieho pododseku nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o úroveň platby preddavkov v prípade priamych platieb a opatrení na rozvoj vidieka týkajúcich sa plôch a zvierat, a z článku 75 ods. 2 prvého pododseku uvedeného nariadenia, pokiaľ ide o priame platby

Priame platby, podpora rozvoja vidieka

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/532, ktorým sa v súvislosti s rokom 2020 stanovujú výnimky z vykonávacích nariadení (EÚ) č. 809/2014, (EÚ) č. 180/2014, (EÚ) č. 181/2014, (EÚ) 2017/892, (EÚ) 2016/1150, (EÚ) 2018/274, (EÚ) 2017/39, (EÚ) 2015/1368 a (EÚ) 2016/1240, pokiaľ ide o určité administratívne kontroly a kontroly na mieste uplatniteľné v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky

kontroly v rámci SPP

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/501, ktorým sa stanovuje výnimka z vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014, pokiaľ ide o konečný termín na predloženie jednotnej žiadosti, žiadostí o pomoc alebo žiadostí o platbu, konečný termín na oznámenie zmien jednotnej žiadosti alebo žiadosti o platbu a konečný termín pre žiadosti o pridelenie platobných nárokov alebo zvýšenie hodnoty platobných nárokov v rámci režimu základných platieb na rok 2020

žiadosti o platbu