Úvod / Novinky

Novinky

FAO víta príspevok Európskej únie vo výške 25 miliónov EUR na podporu ochrany voľne žijúcich zvierat a potravinovej bezpečnosti

23-08-2023
(zdroj: www.fao.org)

Mykotoxíny v kukuričnej siláži - skryté riziko pre prežúvavce

22-08-2023
NPPC - Výskukmný ústav živočíšnej výroby Nitra, Odbor výživy a malých hospodárskych zvierat

Index cien potravín FAO v júli vzrástol

22-08-2023
(zdroj: www.fao.org)

Komisia vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk v súvislosti s rámcovou zmluvou na prierezovú analýzu poľnohospodárstva a SPP

21-08-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Zelená dohoda: Nové usmernenia pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov a systémy platieb za ekosystémové služby lesov

18-08-2023
(zdroj: www.environment.ec.europa.eu)

Výživa, významný prvok manažmentu odpadov v chove ošípaných

17-08-2023
NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra

Divina - domáca trvalo udržateľná potravina

17-08-2023
NPPC - Výskukmný ústav živočíšnej výroby Nitra

Kukuričná siláž vo výžive prežúvavej zveri

16-08-2023
NPPC - Výskukmný ústav živočíšnej výroby Nitra, Stredoeurópsky inštitút ekológie zveri Viedeň, Brno, Nitra

Potenciál a ohrozenia z využívania biotopov Tr3 - Panónske travinno-bylinné porasty na spraši ako zdroj lignocelulózovej biomasy pre výrobu biopalív druhej generácie

15-08-2023
NPPC - Výskumný ústav rastlinnej výroby, ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Listina registrovaných odrôd pre rok 2023

14-08-2023
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 18/2023)