Novinky

Výsledky porovnání konvenční a ekologické technologie pěstování brambor v České republice v letech 2010 – 2014

10-06-2015
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod

Silážovanie lucernotrávnych miešaniek s vyšším obsahom sušiny

09-06-2015
NPPC – Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Jarné ošetrovanie trvalých trávnych porastov

01-06-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Technické a technologické predpoklady efektívneho využívania strojov pri zbere krmovín

27-05-2015
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Naplňovanie šľachtiteľských cieľov – obilniny

27-05-2015
1NPPC-VÚRV, Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš-Pstruša; 2NPPC-VÚRV Piešťany

Sejačky na presný výsev

20-05-2015
SPU Nitra

Klieštik včelí ničí včely u nás a aj u susedov

14-05-2015
(zdroj: Roľnícke noviny 12/2015, str. 34)

Skladové plesne silážnej kukurice

12-05-2015
Pioneer Hi-Bred Slovensko
(zdroj: Roľnícke noviny, 11.2.2015, str. 37)

Egg Facts

06-05-2015

Milk Facts

06-05-2015