Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Rastlinná výroba

· Ochrana rastlín

Vyhláška č. 477/2013


Účinnosť od: 01.01.2014

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín

pomocné prípravky v ochrane rastlín

Vyhláška č. 163/2013


Účinnosť od: 01.07.2013

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 486/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení o skúškach biologickej účinnosti, o žiadostiach, zásadách správnej experimentálnej praxe, auditoch a vydávaní certifikátu, rozšírení rozsahu certifikátu alebo recertifikácii

správna experimentálna prax

Vyhláška č. 117/2013


Účinnosť od: 01.06.2013

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 485/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín

prípravky na ochranu rastlín

Nariadenie č. 186/2012


Účinnosť od: 01.07.2012

Nariadenie č. 186/2012 o prehodnocovaní autorizovaných prípravkov na ochranu rastlín.

prípravky na ochranu rastlín

Vyhláška č. 485/2011


Účinnosť od: 01.01.2012

Vyhláška č. 485/2011 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípravkoch na ochranu rastlín.

prípravky na ochranu rastlín

Vyhláška č. 486/2011


Účinnosť od: 01.01.2012

Vyhláška č. 486/2011 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, postupoch a lehotách na uplatnenie ustanovení o skúškach biologickej účinnosti, o žiadostiach, zásadách správnej experimentálnej praxe, auditoch a vydávaní certifikátu, rozšírení rozsahu certifikátu alebo recertifikácii.

ochrana rastlín - skúšky biologickej účinnosti

Vyhláška č. 487/2011


Účinnosť od: 01.01.2012

Vyhláška č. 487/2011 o integrovanej ochrane proti škodlivým organizmom a o jej uplatňovaní.

ochrana proti škodlivým organizmom

Vyhláška č. 489/2011


Účinnosť od: 01.01.2012

Vyhláška č. 489/2011 o podmienkach a postupoch pri evidencii a kontrolách aplikačných zariadení.

aplikačné zariadenia

Vyhláška č. 490/2011


Účinnosť od: 01.01.2012

Vyhláška č. 490/2011 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach, požiadavkách a postupoch na uplatnenie ustanovení o leteckej aplikácii prípravkov na ochranu rastlín a o žiadosti o povolenie leteckej aplikácie.

prípravky na ochranu rastlín

Vyhláška č. 491/2011


Účinnosť od: 01.01.2012

Vyhláška č. 491/2011 o vedení záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovaní údajov, podmienkach a postupoch pri skladovaní a manipulácii s prípravkami na ochranu rastlín a čistení použitých aplikačných zariadení.

prípravky na ochranu rastlín