Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Európske nariadenia

· Spoločná poľnohospodárska politika

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2022/126 zo 7. decembra 2021, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 o dodatočné požiadavky na určité typy intervencie stanovené členskými štátmi v ich strategických plánoch SPP na obdobie 2023 až 2027 podľa uvedeného nariadenia, ako aj o pravidlá týkajúce sa pomeru pre normu dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu 1 (norma GAEC 1)

požiadavky na určité typy intervencie v strategických plánoch SPP

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/129 z 21. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá pre typy intervencií týkajúcich sa olejnatých semien, bavlny a vedľajších produktov výroby vína podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 a pre požiadavky na informácie, publicitu a viditeľnosť v súvislosti s podporou z prostriedkov Únie a strategickými plánmi SPP

pravidlá pre typy intervencií, požiadavky v súvislosti s podporou z prostriedkov Únie a strategickými plánmi SPP

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2290 z 21. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá pre metódy výpočtu spoločných ukazovateľov výstupov a výsledkov stanovené v prílohe I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013

pravidlá podpory strategických plánov SPP

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2289 z 21. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115, pokiaľ ide o prezentáciu obsahu strategických plánov SPP a systém bezpečnej elektronickej výmeny informácií

strategické plány SPP

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013

pravidlá podpory strategických plánov

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/73 z 26. januára 2021, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 808/2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV)

podpora rozvoja vidieka z EPFRV

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1


Účinnosť od: 01.01.2021

Rozhodnutie Rady (EÚ) 2021/1 zo 17. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Spoločnom výbore zriadenom Dohodou o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, pokiaľ ide o poľnohospodárske dotácie

brexit a poľnohospodárske dotácie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/2220 z 23. decembra 2020, ktorým sa stanovujú určité prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) v rokoch 2021 a 2022 a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a (EÚ) č. 1307/2013, pokiaľ ide o zdroje a uplatňovanie v rokoch 2021 a 2022, a nariadenie (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o zdroje a distribúciu tejto podpory v rokoch 2021 a 2022

podpora z EPFRV a EPZF

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1017, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú rozpočtové stropy na rok 2020

rozpočtové stropy pre režimy priamej podpory

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/862 , ktorým sa určuje úroveň úpravy priamych platieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2020

priame platby