Úvod / Legislatíva / Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

Vyhlášky, nariadenia, výnosy, opatrenia

• Životné prostredie

· Ochrana životného prostredia

251/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.07.2023

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o kvalite palív

kvalita palív

252/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.07.2023

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti v ochrane ovzdušia, podrobnostiach odborných posudkov a výkone kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo

odborná spôsobilosť v ochrane ovzdušia

253/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.07.2023

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o požiadavkách na skladovanie, plnenie a prepravu benzínu

požiadavky na skladovanie a prepravu benzínu

254/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.07.2023

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane ovzdušia

ochrana ovzdušia

255/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.07.2023

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú informácie podávané Európskej komisii a požiadavky na vypracovanie národných emisných inventúr

emisie-informácie pre EK a inventúry

256/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.07.2023

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o regulovaných výrobkoch s obsahom organických rozpúšťadiel

výrobky s obsahom organ. rozpúšťadiel

258/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.07.2023

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 110/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

ochrana voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín

259/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.07.2023

VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov

vykonávanie ustanovení zákona o odpadoch

125/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.05.2023

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Pramenná oblasť Rimavy

chránený areál

126/2023 Z. z.


Účinnosť od: 01.05.2023

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Tisovský kras

chránený areál