Novinky

Zdravá pôda - základ života na Zemi

16-03-2023
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Šľachtenie obilnín a klimatická zmena

14-03-2023
NPPC – Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, VSS Vígľaš-Pstruša

Pravidelné hodnotenie množstva nadojeného mlieka a počtu somatických buniek v chove bahníc - kľúč k úspešnému chovu

10-03-2023
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, FAPZ, Ústav chovu zvierat; 2 NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Syndróm uľahnutia kráv

08-03-2023
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie Košice
(zdroj: Roľnícke noviny 3/2023, str. 16-17; 4/2023, str. 20-21)

Dôsledky deficitu zrážok na produkciu krmiva z vlhkomilných trávnych porastov nižších polôh - biotopu Lk7 Psiarkové lúky

06-03-2023
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

Používanie menšieho množstva chemických pesticídov: Európska komisia zverejňuje súbor osvedčených postupov

03-03-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)

Med z Bardejova je zapísaný v európskom registri výrobkov s chráneným označením pôvodu

03-03-2023
NPPC - Výskumný ústav potravinársky

Fenomén neznášanlivosti na prítomnosť prírodných látok v rastlinných produktoch

02-03-2023
(zdroj: Naše pole 1/2023, str. 50-52)

Sladidlá, nová environmentálna záťaž

01-03-2023
NPPC - Výskumný ústav potravinársky

Ochrana miestnych potravín a nápojov: 3 500 registrovaných zemepisných označení

28-02-2023
(zdroj: www.agriculture.ec.europa.eu)