Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Rastlinná výroba / Rastlinná výroba všeobecne

Rastlinná výroba všeobecne

Symptómy nedostatku makroprvkov a mikroprvkov pri kukurici

15-04-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Naše pole 3/2024, str. 32-35)

Vývoj ukazovateľov pôdnej úrodnosti po roku 1987 – trvalé trávne porasty a chmeľnice

05-03-2024
ÚKSÚP v Bratislave, Odbor pôdy a hnojív

Bude Poľnohospodárstvo 4.0 konečnou etapou?

24-01-2024
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Minimalizácia a technológie presného poľnohospodárstva

05-12-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta

Základy techniky sušenia

10-10-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Technická fakulta

Štruktúra epigeickej fauny vplyvom vlastností pôdy v podmienkach konvenčného poľnohospodárstva

04-10-2023
1 Fakulta prírodných vied a informatiky, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre; 2 Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, SPU v Nitre

Škody spôsobené vranami, čajkami, holubmi už vieme znížiť: aké je riešenie?

14-09-2023
bioTomal, s.r.o.

Listina registrovaných odrôd pre rok 2023

14-08-2023
(zdroj: Vestník MPRV SR čiastka 18/2023)

Budúcnosť manažmentu závlah v celosvetom meradle

26-06-2023
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Roľnícke noviny 19/2023, str. 12-14)

Zásady správneho obhospodarovania trávnych porastov

16-05-2023
NPPC - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica