Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Včelárstvo

Zmierňovanie účinkov straty biotopov na samotárske včely v poľnohospodárskych ekosystémoch

09-04-2020
(zdroj: www.mdpi.com)

Samotárske včely a iné divoké opeľovače poskytujú dôležitú ekosystémovú službu tak poľnohospodárstvu, ako aj udržateľnosti mnohých pôvodných ekosystémov. 

Domorodé samotárske včely môžu byť účinnejšími opeľovačmi určitých divých rastlín a plodín ako včely medonosné a majú potenciál zvýšiť ich výnos.

Mnoho samotárskych včiel však zaznamenáva pokles populácií a zúženie druhového spektra, čo vedie k celkovému úbytku bohatosti druhov opeľovačov v mnohých oblastiach.

Na tomto poklese sa podieľalo niekoľko vzájomne pôsobiacich faktorov:

 • zmeny teploty, ktoré môžu byť vyvolané zmenou podnebia, menia vývoj a výskyt včiel,
 • agrochemikálie, vrátane insekticídov, herbicídov a fungicídov ako rizikové faktory pre opeľovačov, hoci stále existuje veľké množstvo nezhôd ohľadom rozsahu tejto hrozby,
 • parazity a choroby, ktoré môžu poškodiť spoločenské a samotárske včely,
 • strata pôvodných biotopov, najmä ak je strata spôsobená mestským rozvojom a poľnohospodárskou intenzifikáciou, patrí medzi najškodlivejšie faktory.

Strata biotopu ako hlavný prispievateľ k poklesu populácie včiel

Množstvo pôdy určenej na poľnohospodárske využitie sa rýchlo rozrástlo. Obhospodarované pastviny teraz zaberajú okolo 25% suchozemského povrchu planéty Zem, čo predstavuje celosvetovo vyše 33 miliónov km2. Pestovanie zŕn a iných plodín sa v poslednom storočí tiež zintenzívnilo, čo sa týka výnosu plodín, ako aj plochy využívanej na ich pestovanie. Táto poľnohospodárska expanzia v mnohých prípadoch zapríčinila pokles pôvodných biotopov využívaných samotárskymi včelami.

Vplyv na miesta hniezdenia samotárskych včiel

Strata biotopu môže byť škodlivá pre samotárske včely kvôli ich konkrétnym požiadavkám ohľadom adekvátnych miest hniezdenia, kvetinových zdrojov a blízkosti týchto dvoch vecí. Existujú rôzne spôsoby hniezdenia a materiály (t.j. hniezdne substráty) používané rôznymi druhmi samotárskych včiel:

 • vykopávajú tunely v zemi (aj v rámci týchto skupín existuje veľká rôznorodosť preferencií hniezdenia, pričom rôzne druhy uprednostňujú rôzne úrovne vlhkosti, zhutnenie a veľkosť zŕn v pôde),
 • používajú na stavbu hniezd prírodné materiály, ako sú blato a listy a stavajú hniezda v dutinách stromov, 
 • tvoria svoje vlastné diery do dreva.

Táto veľká rozmanitosť spôsobov hniezdenia naznačuje, že na podporu veľkého počtu samotárskych druhov včiel je potrebná rozmanitosť prirodzených biotopov.

Spolu s primeranými miestami hniezdenia musí biotop poskytnúť kvetinové zdroje, aby bol vhodný pre samotárske včely:

 • Potreba kvetinových zdrojov závisí aj od veľkosti včiel . Včely s väčšou veľkosťou tela môžu byť citlivejšie  na zníženie kvetinových zdrojov, pretože majú tendenciu vyžadovať viac potravy.
 • Niektoré včely sú vysoko špecializované, t.j. jedia iba peľ a nektár niekoľkých druhov alebo rodov kvetov a môžu mať ťažkosti s nájdením svojho zdroja potravy, ak sa nemôžu kŕmiť kvetom monokultúrnej plodiny.
 • Iné druhy sa živia širšou škálou kvetín a vyžadujú určitú rozmanitosť v potrave a živinách, ktoré konzumujú.

Domorodé samotárske včely vyžadujú správne miesta na hniezdenie a bohaté kvetinové zdroje a potrebujú ich v tesnej blízkosti. Ak aj sú prírodné oblasti so všetkými materiálmi potrebnými na výstavbu hniezda, ale v dosahu hniezda nie je dostatočné množstvo kvetov, miesto hniezda zostane nevyužité. Podľa zistení samotárske včely radšej zostávajú bližšie k hniezdu v porovnaní so spoločenskými včelami, ako sú včely medonosné a čmeliaky. 

Kvetinová rôznorodosť má vplyv na zdravie včiel

Nedostatok kvetinovej rozmanitosti, ku ktorej môže dôjsť v dôsledku straty biotopu, môže mať škodlivý vplyv na zdravie samotárskych včiel. Samotárske  včely, ktoré nemajú prístup k primeraným kvetinovým zdrojom, vykazujú pokles plodnosti a telesnej hmotnosti. 

Okrem vplyvu na veľkosť tela a vývoj, môže primeraná strava alebo jej nedostatok ovplyvniť citlivosť mnohých druhov včiel na parazity a patogény. Väčšina výskumov skúmajúcich tento vzťah sa sústredila na spoločenské včely a existuje len málo informácií o chorobách pôvodných samotárskych včiel. V prípade včiel medonosných môže obsah peľu zohrávať dôležitú úlohu v imunitných funkciách a detoxikácii. 

Počiatočné zistenia naznačujú, že tak spoločenské, ako aj osamelé včely vyžadujú vysokokvalitný peľ, ktorý obsahuje primeraný obsah proteínov, ako aj prospešné organické zlúčeniny.

Obsah bielkovín vo včeľom chlebe (zmesi peľu a nektáru, ktorá sa používa na kŕmenie včelích lariev), sa môže líšiť v závislosti od blízkosti hniezda k prírodným oblastiam. Včely, ktoré boli schopné pásť sa bližšie k divokým trávnym porastom a lesom, mali vo svojom včeľom chlebe vyšší obsah bielkovín ako tie, ktoré sa živia na poľnohospodárskych plochách. Strata biotopu môže spôsobiť, že samotárske včely budú ďalej od týchto prírodných oblastí, čo môže viesť k zníženiu obsahu bielkovín v zásobení lariev. To by mohlo mať škodlivé účinky na ich veľkosť a zdravie.

Kvetinová rôznorodosť má vplyv aj na rozmanitosť včiel

Celkovo sa preukázalo, že oblasti s vyššou rozmanitosťou kvetov, ako sú prirodzené biotopy, tiež vykazujú vyššiu druhovú rozmanitosť včiel. Strata a fragmentácia biotopu môže mať negatívny vplyv na početnosť a rozmanitosť včiel. Zvýšená schopnosť opeľovania samotárskych včiel a zvýšenie výnosu plodín vďaka blízkej prírodnej oblasti môžu byť pre mnohých poľnohospodárov ekonomickým prínosom. Zachovanie samotárskych včiel je preto dôležité z hľadiska ochrany prirodzených ekosystémov a poľnohospodárstva. Väčšia rozmanitosť druhov môže tiež prispieť k zvýšeniu odolnosti komunity. Strata jedného druhu nebude znamenať komplexnú stratu, ak je druhová rozmanitosť vysoká. 

Odporúčania

 • Založenie živých plotov pôvodných stromov, kríkov, tráv, trstín pomáhajú pri kontrole erózie pôdy, zvýšenej filtrácii a kvalite vody a zvýšení druhovej bohatosti prospešných článkonožcov. Tieto živé ploty majú tiež potenciál byť veľkým prínosom pre zraniteľnejšie druhy opeľovačov, najmä pre tie, ktoré majú špeciálnu stravu, nižšiu mobilitu a špeciále požiadavky na miesta hniezdenia. Takéto systémy obnovy sa stále často nevyužívajú z dôvodu počiatočných nákladov. Niekoľko rokov po vysadení si však prírodné výsadby často vyžadujú len malú údržbu, najmä v porovnaní s konvenčnými stratégiami starostlivosti o okraje polí spojenými  s častým kosením a ošetrovaním herbicídmi, čo môže byť finančne nákladné. Návratnosť investícií zrejme závisí od regiónu a miestnych krajinných podmienok.
 • Výsadba kvetov popri poliach. Takéto schémy môžu včelám poskytnúť väčšie množstvo a rozmanitosť kvetinových zdrojov, aj keď pri výbere kvetov je potrebné pamätať na niekoľko faktorov, vrátane nákladov na osivo, voľby kvetov podľa preferencií opeľovačov, regionálnych podmienok pestovania a obdobia kvitnutia.
 • Menej časté kosenie podľa zistení zlepšuje počet opeľovačov v obytnej krajine, môže sa však uplatňovať aj na poľnohospodársku krajinu. Bežné záhradné buriny, ako napríklad púpava a ďatelina, môžu mnohým včelám poskytnúť kvalitné krmivo, ak sa nechajú dlhšie rásť a kvitnúť. Opäť je však dôležité monitorovať prítomnosť škodlivých burín a alternatívnych hostiteľských rastlín, ktoré môžu interferovať s plodinami v okolí. 
 • Doplnenie biotopov rôznymi substrátmi pre hniezdenie a pridanie umelých biotopov - „včelích hotelov“.

Výťah a preklad z originálu

Zdroj:

https://www.mdpi.com/2077-0472/10/4/115