Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Živočíšna výroba / Hovädzí dobytok

Ochrana a welfare mliekového dobytka v EÚ

11-12-2019
(zdroj: www.mdpi.com)

Okrem podrobnej smernice pre teľatá nie je v EÚ welfare mliekového dobytka upravené žiadnou druhovo špecifickou legislatívou. Jeho základná ochrana spadá pod opatrenia smernice 98/58/ES, známej ako „Všeobecná smernica o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely“. Avšak posledné správy ukazujú, že oblasť welfare dojníc nie je v EÚ dostatočne monitorovaná a pretrvávajú vážne problémy. Kritické sú najmä oblasti týkajúce sa krívania, mastitídy, konštrukcie boxov, typov podlahy, čistoty prostredia, ustajnenia s priväzovaním, zvyšujúceho sa počtu kráv, ktoré nemajú možnosť pasenia  a vysokej produkcie mlieka.

Farmári v EÚ chovajú celkovo asi 23 mil. dojníc na 1,7 mil. farmách s priemernou produkciou mlieka na dojnicu 7 000 litrov za rok. Často sa uvádza, že EÚ má najprísnejšiu legislatívu ohľadom welfare zvierat. No týka sa to len niekoľkých druhov zvierat chovaných na hospodárske využitie – ošípané, teľatá, nosnice a brojlery. Neexistujú žiadne takéto smernice pre viaceré iné hospodárske druhy zvierat, vrátane dojníc.

Legislatíva EÚ a iné medzinárodné normy týkajúce sa welfare dojníc:

 • Smernica 98/58/ES - Článok 3 tejto smernice uvádza: “ Členské štáty sú povinné prijať ustanovenie, ktorým zabezpečia, aby vlastníci alebo chovatelia vykonali všetky vhodné kroky na zabezpečenie vhodných životných podmienok zvierat, ktoré majú v starostlivosti a zabezpečia, aby sa týmto zvieratám nespôsobovala žiadna zbytočná bolesť, utrpenie alebo poranenie.“
 • Odporúčanie Rady Európy týkajúce sa dobytka prijaté Stálym výborom k Európskemu dohovoru o ochrane zvierat chovaných na hospodárske účely. Toto odporúčanie obsahuje opatrenia pre všetky kategórie dobytka (jalovice, dojnice, chovné a výkrmové býky a teľatá). Kľúčové opatrenia zamerané na welfare dojníc zahŕňajú:
  •  potreba vzdelaných chovateľov a denných inšpekcií,
  •  čistota zvierat a ustajňovacieho priestoru,
  •  suché podlahy, ktoré sa nešmýkajú,
  • dostupné ležovisko pozostávajúce z pevnej podlahy pokrytej slamou alebo inou vhodnou podstieľkou za účelom zabezpečiť komfort a redukovať riziko zranení,
  •  boxy umožňujúce pohyb zvieraťa v stoji a v leže,
  • počet ustajnených zvierat by nemal presiahnuť počet boxov, odporúčané sú aj rezervné boxy,
  • zvieratá by mali mať možnosť ísť von, najmä v lete každý deň,
  • bolestivé zákroky, ako je zbavovanie rohov, sa musia vykonávať pri anestézii veterinárom alebo inou kvalifikovanou osobou v súlade s domácou legislatívou.
 • Normy Svetovej organizácie pre zdravie zvierat (OIE) o welfare dojníc. Opatrenia týchto noriem zahŕňajú:
  • čisté ustajnenie zabezpečujúce dobrú hygienu, komfort a minimalizáciu rizika chorôb a poranení,
  • dobre odvodnené a pohodlné miesto na oddych,
  • boxy umožňujúce kravám pohodlne stáť i ležať (napr. dĺžka, šírka a výška by mali zodpovedať veľkosti najväčšieho zvieraťa), zvieratá by mali mať dostatočný priestor na oddych a vstávanie, na voľný pohyb hlavou v stoji,
  • tam, kde je možný prístup k vonkajšiemu prostrediu, využiť ho, a tým dosiahnuť ďalšie výhody vyplývajúce z pasenia a pohybu dojníc – najmä pokles výskytu krívania.

Welfare mliekového dobytka v EÚ – súčasný stav

Pri chýbajúcej druhovo špecifickej smernici sa oficiálne kontroly welfare mliekového dobytka realizujú v rámci smernice 98/58. Podľa Európskej komisie je kompetentnými úradmi členských štátov každý rok skontrolovaných menej ako 1% všetkých poľnohospodárskych podnikov EÚ. Z nich tvoria farmy zamerané na chov mliekového a mäsového dobytka len malú časť. Kontroly sa vykonávajú na overenie krížovej zhody s mnohými požiadavkami týkajúcimi sa platieb v rámci SPP. Preto je welfare zvierat len jedným z mnohých parametrov, ktoré musia kompetentné úrady kontrolovať. Podľa dostupných údajov nie je welfare mliekového dobytka monitorovaný dostatočne a pretrvávajú vážne problémy.

Uvedenú situáciu popisuje aj:

 • Správa mimovládnej organizácie o presadzovaní smernice 98/58/ES členskými štátmi v prípade fariem zameraných na produkciu mlieka.
 • Súhrnná správa Európskej komisie o welfare dojníc v EÚ
 • Parlamentná správa o welfare zvierat v EÚ

Podľa týchto zdrojov pretrváva nedostatočné presadzovanie smernice 98/58 i vyššie uvedené problémy týkajúce sa zdravia a prostredia dojníc. Problémy spôsobujú aj rozdiely v spôsobe zaznamenávania a poskytovania informácií o mliekových farmách medzi členskými štátmi. Najčastejšie zaznamenané faktory sú krívanie, počet somatických buniek, ľahkosť telenia a telesná kondícia. Európska komisia v roku 2019 spustila projekt o kontrolách kvality a ukazovateľoch dobrých životných podmienok zvierat. Jedným z cieľov tohto projektu je zmapovať ako členské štáty sledujú a využívajú ukazovatele  v rámci oficiálnych kontrol právnych požiadaviek na welfare zvierat. Koncom roka 2019 je plánované stretnutie, kde sa prediskutujú prvé výsledky s členskými štátmi.

Preklad a výťah z originálu.

Zdroj:

Nalon, E.; Stevenson, P. Protection of Dairy Cattle in the EU: State of Play and Directions for Policymaking from a Legal and Animal Advocacy Perspective. Animals 2019, 9, 1066.

 https://www.mdpi.com/2076-2615/9/12/1066