Úvod / Legislatíva / Zákony

Zákony

• Vodné hospodárstvo

· Starostlivosť o vodné zdroje

Zákon č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Účinnosť od: 01.11.2002