Úvod / Legislatíva / Zákony

Zákony

• Vodné hospodárstvo

· Starostlivosť o vodné zdroje


ZÁKON
z 1. februára 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 

Účinnosť od: 15.03.2018

Zákon č. 442/2002 o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Účinnosť od: 01.11.2002