Úvod / Pôdohospodárstvo podľa tém / Stroje a zariadenia / Rôzne

Moderné trendy a rozširovanie výmer pod závlahou

20-04-2022
Spracované z dostupných zdrojov: prof. Ing. Ján Jobbágy, PhD. | jan.jobbagy@uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
(zdroj: Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 2/2022, str. 18-22)

Postupný rozvoj moderných trendov

Vzhľadom na neutíchajúce zmeny v danom sektore poľnohospodárstva sa v posledných desaťročiach realizovali podstatná modernizácia zavlažovacej techniky a bezprecedentné koncepty. Osvojenie, skúšanie a nakoniec prispôsobenie sa týmto konceptom a moderným technikám prebiehalo pomalšie, ako sa očakávalo. Spôsoboval to častokrát fakt, že priepasť medzi dostupnou technológiou v rozvojových krajinách, a aplikovanou technológiou vo vyspelých krajinách bola veľká. Medzi prekážky patria technické medzery, nevýhodná kultúrna perspektíva a niekedy aj administratívne prekážky.

Z výskumnej činnosti a z doposiaľ dostupných štúdií však vyplýva, že obnova strojového parku, rekonštrukcia a modernizácia napomáha prispôsobovať sa novodobým trendom zameriavajúcich sa na zvýšenie kvality práce a znižovanie spotreby vody. Prijatie moderných trendov a konceptov je mnohokrát podporované aj s rozširovaním vedomostí, zvýšením povedomia a správnou iniciatívou ako receptu na radikálnu revíziu manažmentu vodných zdrojov.

Správne hospodárenie s vodou je základom každej úspešnej farmárskej prevádzky. Neoddeliteľnou súčasťou realizácie týchto cieľov pre moderné zavlažovacie technológie je zabezpečenie aj hardvérových a softvérových vybavení. Zaraďujú sa sem informačné techniky, merania prevádzkových parametrov, počítačové vybavenie a koncepcie riadenia kanálov. Manažéri zavlažovania hlavne v rozvojových krajinách častokrát zápasia s prekážkami ako sú vstupné investície a dotačná schéma.

Základom zavlažovania sa teda v posledných rokoch stala modernizácia, ktorej koncepcie boli v posledných rokoch zverejňované a upravované. Modernizácia závlahovej techniky v podmienkach slovenského závlahového hospodárstva nepredstavuje jednoduchú úlohu. Týka sa to nielen technickej časti, ale aj manažérskej modernizácie schém spolu so zavedením inštitucionálnych reforiem. Zameranie sa týka zlepšenia využívania vodných zdrojov a dodávok vody, pričom vstupy sú tvorené prácou, vodou a ekonomickými a environmentálnymi vstupmi. Pre úspešné dosiahnutie modernizácie zavlažovania sa vyžaduje zosúladenie medzi jeho kľúčovými prvkami (právami na pripojenie sa k vodnému zdroju, vhodnou infraštruktúrou a inštitúciami, konzistentnosťou medzi mnohými spôsobmi využitia vody v rámci každého povodia a manažérskymi cieľmi). Výstupom by malo byť dosiahnutie efektívnosti zvýšením produktivity, avšak pri zvýšených nákladoch, v ďalšom dosiahnutie spoľahlivejšej a flexibilnejšej dodávky závlah, skúmanie iných spôsobov využitia vody a podporu rozvoja know-how.

Na uplatnenie vylepšených metód sú častokrát potrebné nemalé finančné prostriedky na vybavenie a dostatočné vedomosti zainteresovaných zamestnancov pri výbere vhodnej alternatívy a modernizačných opatrení. Faktory, ktoré v zásade spôsobujú pomalosť, sú však častokrát nedostatok dostatočných vedomostí (pramení z nedostatočnej prípravy v škole až po priemyselnú prax, nedostatočné znalosti o potrebách fariem samotnými projektantmi, plánovačmi a správcami, nedostatok autoritatívnych štúdií o účinnosti moderných metód zavlažovania, nedostatok vzdelávacích potrieb, najmä v oblasti agronomických a inžinierskych princípov a technického navrhovania a prevádzky riadiacich systémov dodávky vody) o technológii a zavlažovaní a kultúrny faktor (odpor krajiny prijímať nové poznatky a perspektívy).

Riešením pre urýchlenie prijatia moderných koncepcií a zariadení je prepracovanie manažmentu vodných zdrojov. Jednou z možností je oprava a obnova resp. reštrukturalizácia.  Ďalšou možnosťou je modernizácia strojového parku. Mnoho dostupných zdrojov však deklaruje, že kombinácia vzdelávania, povedomia a iniciatívy boli, a aj naďalej budú vzorom pre úspešnú modernizáciu zavlažovacích systémov. Nové návrhy, použiteľné konštrukčné zariadenia, vybavenie a komunikačné systémy môžu byť zavedené, ale budú zbytočné, pokiaľ sa s nimi dizajnéri a užívatelia veľmi dobre neoboznámia a nezavedú ich aj do praxe.

Nové alebo moderné návrhy vychádzajú z funkčného a dobre definovaného operačného plánu. Plne využívajú pokročilé koncepty v inžinierstve, ekonómii a sociálnych vedách pri rozpoznávaní ich základných komponentov a určovaní realizovateľných riešení. Niektoré návrhy sú jednoduché, zatiaľ čo iné sú sofistikované. Nástroje, vybavenie a komunikačné systémy by mali byť posledným krokom v procese. Efektívnym riešením je teda aj rozumný dopyt po vodohospodárskych službách, ktorý sa môže podstatne líšiť v závislosti od požiadaviek užívateľov. Nesmie sa však zabúdať na stav dodávky závlahového kanála, stavu hladiny vody, štruktúry, kvalita monitorovania a prevádzky. Priestorová diferenciácia inžinierskeho procesu by mala priniesť nákladovo najefektívnejšie riešenia a vhodne reagovať na dopyt. To demonštruje ústrednú pozíciu flexibility vodohospodárskych služieb pri modernizácii závlah.

Modernizácia predstavuje neustály proces vstrebávania a prispôsobovania sa cieľom a výzvam. Poľnohospodárske a ekonomické podmienky sa neustále vyvíjajú spolu so sociálnymi požiadavkami. Odporúčaním je aj prispôsobovanie sa neustále sa zdokonaľujúcim konceptom a technikám. To čo je dnes moderné, nie je isté, že je hneď realizovateľné alebo nemusí reagovať na súčasné potreby. Riadenie vodných zdrojov sa musí radikálne prehodnotiť, aby sa urýchlilo prijatie moderných koncepcií a zariadení v zavlažovaní.

Moderné prvky zavlažovania

Mikromanažment v poľnohospodárstve

V oblasti poľnohospodárstva (najmä zavlažovania) termín mikromanažment nadobúda nový význam, ktorý je odlišný od klasického chápania supervízormi, ktorí nechcú byť považovaní za  mikromanažérov. Málokedy sa termín „mikromanažment“ stretáva s pozitívnym významom. Dokonca aj mimo obchodného sveta sa mikromanažment domácnosti a rodiny vo všeobecnosti nestretáva s vrelým prijatím.

Poľnohospodárska technológia umožňuje farmárom väčšiu kontrolu nad tým, čo sa deje na ich poliach a s ich zariadeniami. Novšie postrekovače a rozstrekovače sú vybavené individuálnym ovládaním dýz na získanie presnej veľkosti kvapky a dávky na plodinu alebo zónu a to na vybranom poli. Údaje poskytované technológiou UAV (bezpilotné lietadlá, dróny, nedeštruktívny monitoring) dávajú farmárom príležitosť rozpoznať potenciálne problémy včas, t.j. kým sú stále dosť nepatrné a nízke (vzniká tu možnosť napraviť ich).

S úsilím o ochranu vody a väčším počtom farmárov, ktorí si uvedomujú silu, ktorú majú dobré zavlažovacie postupy na ich výnosy, nie je prekvapujúce, že presné zavlažovanie je jednou z oblastí, na ktorú má poľnohospodárstvo veľký vplyv (výhody mikromanažmentu).

Flash Back a rýchle napredovanie

Zavlažovacie metódy a technológie urobili veľký pokrok od zavlažovacích zariadení zo začiatku 20. storočia. Od ranných plátenných hadíc až po moderné mikropostrekovače sa vyvinuli metódy aplikácie vody, ako aj samotná zavlažovacia infraštruktúra. Jedným z najvýznamnejších pokrokov v zavlažovacích metódach boli systémy a technológie pivotového zavlažovača. Moderné systémy sú často viditeľné na poliach po celej krajine a zavlažujú všetky druhy plodín od kukurice po zemiaky. Možnosti precízneho poľnohospodárstva naďalej formujú spôsoby, akými farmári pestujú, zbierajú a dokonca aj skúmajú svoje polia. Technológia ovplyvňuje spôsoby, akými pivotové zavlažovacie systémy umožňujú farmárom šetriť vodu, pracovať efektívnejšie a lepšie zavlažovať plodiny a tým dosiahnuť vyššie výnosy.

Precízne priestorové monitorovanie

Vízie 21. storočia zamerané na šetrenie vody poukazujú na nasadenie moderných technológií, ktoré vyžadujú monitorovanie priestorovej variability vlastností pôdy. Problematikou uplatňovania klasického aplikovania vody predstavuje mnohokrát nesprávnu závlahovú dávku na vybraných zónach. Poľnohospodári aj dodávatelia môžu zefektívniť využívanie vody na poľnohospodárskej pôde, znižovať náklady a zvyšovať výnosy plodín pomocou inteligentných, užívateľsky prívetivých riešení pre hospodárenie s vodou. Inovatívne systémy pre sledovanie nielen plošnej, ale aj vertikálnej variability terénu napomáhajú strojným zariadeniam zrovnať terén, lepšiemu osadeniu odvodňovacích systémov a znižovať tak tvorbu kaluží na poľnohospodárskych pôdach (aplikácia zariadení na dosiahnutie maximálnej vertikálnej presnosti pre všetky zrovnávacie a terénne operácie). Systémy sú spárované s popredným návrhárskym softvérom, ktoré umožňujú optimálnu distribúciu vody pre každú farmu. Poskytujú aj efektívnu vertikálna presnosť na udržanie kontroly sklonu v priebehu času. Systémy osadené v traktoroch a na statívoch umožňujú získať dynamické a nezávislé korekcie a minimalizovať náklady na operátora. 

Zavlažovanie so systémom VRI (variabilná závlahová dávka)

Vo všeobecnosti možno VRI aplikovať na väčšinu typov zavlažovacích zariadení, vrátane mikropostrekovačov, kvapkovej a podpovrchovej kvapkovej závlahy. V technológii pivotových zavlažovačov VRI funguje tak, že kombinuje hardvér a softvér spolu s prispôsobenými preferenciami pre každého pestovateľa, aby sa voda aplikovala len tam, kde je to potrebné, a len v presnej dávke. Existujú dva typy moderného systému zavlažovania uplatňovaných hlavne pre širokozáberové zavlažovače (kontrola rýchlosti, alebo zóny). V prípade pásových zavlažovačov, ktoré majú k dispozícii kombináciu statívu s ďalekoprúdovým postrekovačom ide len o jeden systém (kontrola rýchlosti). Niekedy, však možno hovoriť aj o zmene sektora záberu (prekážky). V takomto prípade však musí byť statív osadený s doplnkovými riadiacimi prvkami. Situácia by sa mohla zmeniť, pri pásových zavlažovačoch, zmenou statívu za konzolu a doplnením riadiacej jedenotky a sady pre ovládanie jednotlivých dýz. Doposiaľ sa však takéto zariadenie nevymyslelo.

Topografia, údaje o pôde, priľahlé vodné toky, typ plodín a ďalšie faktory robia každé pole jedinečným, a preto závlahári argumentujú, že každé pole by sa malo zavlažovať podľa individuálnych potrieb (systém VRI). VRI, ktorý bol prvýkrát vynájdený na elimináciu nadmerného využívania vody, čo je nevýhodné pre plodiny a je aj nehospodárne, umožňuje farmárom prispôsobiť si aplikáciu vody na pole na základe mnohých faktorov definovaných farmárom (zadané do systému na základe zistenej variability vstupných vlastností). Presnosť VRI závisí od technického vybavenia zavlažovača a umožňuje zmenu dávky vo výseči (sektor kruhu, kontrola rýchlosti) alebo v zóne (kontrola zóny, vyžaduje okrem variabilnej zmeny rýchlosti vzhľadom na základnú nulovú polohu ramena aj variabilné ovládanie počtu impulzov jednotlivých rozstrekovačov s regulátormi).

Okrem najväčšej výhody VRI, a to šetrenia vody, sa ukázalo, že presná aplikácia vody v praxi vedie k vyšším výnosom. Okrem toho môžu pestovatelia ušetriť čas, prácu a náklady pripisované palivám, chemikáliám a hnojivám a to využitím uvádzanej stratégie. Ako sa VRI neustále vyvíja, niektorí výrobcovia vyrábajú systémy zameniteľné aj s inými značkami (kompatibilita – patrí medzi jednoznačné výhody, dnes je však v praxi, ešte pri niektorých zariadeniach, dosť zložitá). Napríklad nemenovaná firma (dostupná aj v podmienkach SR) ponúka systém VRI, ktorý je zameniteľný s väčšinou špičkových konkurenčných značiek, čím otvára príležitosť farmárom, ktorí prevádzkujú rôzne typy systémov.

GPS navigácia

Takmer každý profesionálny priemysel, od stavebníctva až po geodéziu, využíva technológiu GPS na hospodárnejšiu a efektívnejšiu prácu. Poľnohospodársky priemysel nie je výnimkou, pričom GPS je už zabudované do väčšiny poľnohospodárskych zariadení. Táto technológia je vhodná aj na zavlažovanie. Aplikácia GPS pre zavlažovanie umožňuje presne identifikovať pozíciu riadiacej jednotky zavlažovača (u pivotových zavlažovačov – pivot, u lineárnych – podvozok s riadiacim panelom a u pásových - polohu cievky) a polohu ramien (u širokozáberových zavlažovačov) alebo konzoly a statívu (u pásových zavlažovačov). Zariadenie pre sledovanie polohy a činnosti závlahového zariadenia a vybraných poveternostných a prevádzkových podmienok (vlhkosť vzduchu, teplota, pracovný tlak, poloha, rýchlosť navíjania hadice pri pásovom zavlažovači) sa vyvíja aj na katedre (Katedra strojov a výrobných biosystémov, Ústav poľnohospodárskej techniky, dopravy a bioenergetiky, Technická fakulta, SPU v Nitre). Zariadenia a systém boli podané ako úžitkový vzor (UV8579  Komplexný systém monitorovania činnosti závlahovej techniky). Modernizované zariadenie boli osadené aj do praktických podmienok v Trakoviciach s pozitívnym výsledkom. Funkcie polohovania prostredníctvom GPS teda presne určujú polohu pivota alebo závlahového zariadenia pre ďalšiu presnosť zavlažovania, aplikovania hnojív a pod.. Navádzanie pohyblivých komponentov zavlažovača (napr. Corner) po naprogramovanej dráhe, využíva aj doplnkové predplatené signály RTK, čím sa opäť zvyšuje presnosť aplikovania vody. Táto technológia môže byť použitá aj na koncových ďalekoprúdových postrekovačoch (eliminácia nadbytočnej spotreby vody v rohoch mysleného štvorca pri pivotových zavlažovačoch).

Špičková dýza pri práci

Medzi ďalšie inovačné prvky sa zaraďuje aj moderný rozstrekovač (Nelson 3NV, obrázok 1, získal ocenenie AE50 od Americkej spoločnosti pre poľnohospodárske biosystémy a inžinierstvo ASABE), ktorý sa aplikuje na pivotovom zavlažovači. V náročných podmienkach pestovatelia trávia veľa času riadením svojich zariadení na aplikáciu vody. Dôvodom inovácie bol fakt, že pri aplikovaní závlahy dochádzalo k upchávaniu dýz v rozstrekovačoch nečistotami. Nová dýza sa do rozstrekovača umiestňuje z bočnej strany a umožňuje jednoduché nastavenie medzi troma polohami (zapnuté, vypnuté, preplachovanie dýzy a linky, aby sa odstránili nečistoty bez demontovania dýzy).

Obr. 1

Obr. 1: Moderný rozstrekovač 3NV

Dodatočné vybavenie technického nástroja pre pivotové systémy

Ocenenie AE50 získalo aj technické vybavenie FieldNET Pivot Control od Lindsay Corporation, Omaha, Nebraska. FieldNET Pivot Control je navrhnutý tak, aby doplnil takmer akúkoľvek existujúcu značku pivotového zavlažovača. Umožňuje úplné diaľkové ovládanie zavlažovača a iných zariadení, ako sú čerpadlá, rozstrekovače, tlakové a zrážkové senzory a prietokomery. Poľnohospodári potrebujú najnovšiu kontrolnú technológiu, aby mohli lepšie riadiť svoju prácu, manažment vody a chemické zdroje. Technické vybavenie poskytuje jednoduché ovládanie v teréne, zavlažovanie s variabilnou dávkou (až 360 sektorov) a úplné ovládanie a monitorovanie za zlomok nákladov.

Obr. 2

Obr. 2: FieldNET Pivot Control

Návratnosť zavlažovania poháňaného propánom

Modernizáciou a prínosom je aj nasadenie motora poháňaného s propánovým. Rada pre vzdelávanie a výskum propánu, zverejnila údaje zo svojho motivačného programu propánovej farmy z roku 2015, ktorý ukázal, že výrobcovia, ktorí zavlažovali propánovými motormi, ušetrili 58 % v porovnaní s predtým vlastnenými dieselovými motormi. Propánový farmársky motivačný program testoval a testuje v zahraničí výkon nových propánových zariadení vrátane zavlažovacích motorov, sušičiek obilia, systémov na reguláciu buriny plameňom, prémiových generátorových súprav a poľnohospodárskych vykurovacích systémov. Účastníkom programu sa ponúkali finančný stimuly na nákup nového propánového zariadenia výmenou za skutočné údaje o výkone (platilo len pre zahraničie a to v skúmanej oblasti). Skúsenosti výrobcov a hodnotenia zariadení potvrdzujú vysokú kvalitu výkonu a značné úspory dostupné pre farmárov, ktorí prevádzkujú nové zariadenia poháňané propánom.

Pôdny senzor druhej generácie

Senzory vlhkosti umiestnené na poli sa pripájajú k internetovému pripojeniu a prostredníctvom mobilnej aplikácie upozorňujú závlahárov a teda aj poľnohospodárov, keď stav vlhkosti klesne pod kritickú hodnotu. Časový horizont inštalácie je od 4 do 20 minút v závislosti od typu moderného snímača. Takýmto systémom sledovania vstupných vlastností a následnou kompletizáciou zavlažovača pre automatické ovládanie sa dosiahne úplne automatizovaný proces.

Obr. 3

Obr. 3: CropX II

Presné zavlažovanie pre cornerové ramená

Ako už bolo uvedené, vývoj v oblasti závlahovej techniky pivotového typu, t.j. zavlažovače ktoré majú stredový pivot a otáčajú sa prostredníctvom podvozkov do kruhu, bol hlavne pri presnom nasadení zavlažovania myslených rohov štvorca vpísaného kruhu vytvoreného zavlažovačom. Aby sa táto plocha ešte viac zvýšila, vývoj pokračoval aj nasadením koncovej časti tzv. Corner, kde jeho navigácia prebiehala spočiatku pomocou zakopaného vedenia (vysokofrekvenčné vedenie, náchylnosť na hlodavce a pod.). Tiež je známe, že postupným rozširovaním GPS sa tento systém rozšíril o navigáciu s diaľkovým ovládaním aj samotného zavlažovača tvoreného ostatnými podvozkami. Nasadením takéhoto riadenia s doplnenými komponentmi precízneho zavlažovania, zavlažovač umožňuje aplikovať variabilné množstvo vody na riešenú plochu. Zabraňuje sa tým nadmernému alebo nedostatočnému zavlažovaniu prostredníctvom rovnomernej aplikácie, čo môže znížiť stres plodín, podporiť lepšiu absorpciu živín v dôsledku zníženého odtoku a v konečnom dôsledku zlepšiť kvalitu a výnos plodín. Umožňuje tiež farmárom optimalizovať využívanie vody.

Obr. 4

Obr. 4: Valley Corner

Kvapková závlaha a jej modernizácia s nízkotlakovým systémom

Zmeny a pokroky v odvetví zavlažovania viedli k novým technológiám, ktoré prinášajú výhody kvapkovej závlahy v dosahu farmárov na celom svete. Výrobcovia kvapkovacích systémov budú musieť zostať na vrchole najnovšej technológie vo výrobe, aby držali krok s rastúcim dopytom a zároveň vyrábali vysoko kvalitný produkt. Kvapková závlaha je obzvlášť užitočná v oblastiach náchylných na sucho, aby pomohla minimalizovať spotrebu vody a zároveň umožnila tak pestovať zdravé plodiny. Voda sa čerpá pozdĺž tisícok metrov potrubia a privádza sa prostredníctvom rôznych typov kvapkovačov priamo na plodiny, t.j. len tam, kde je to potrebné čo pomáha zabrániť burinám získavať dostatočné množstvo živín a tým ich udržiavať pod prahom škodlivosti. Pestovatelia kontrolujú množstvo dodávanej vody a hnojiva optimalizáciou prietoku a typu kvapkovača v konkrétnej prevádzke a začlenením inteligentnej technológie na monitorovanie miestnych podmienok.

Implementácia kvapkovej závlahy napomáha znížiť spotrebu vody až o 60 % a zároveň zvyšovať výnosy. Aj keď sa do systému vyžaduje značná počiatočná investícia, najmä ak sa použijú solárne zdroje pre čerpadlá a elektronika, úspory nákladov môžu poskytnúť návratnosť investície. Nové zavlažovacie systémy, ktoré využívajú kvapkovacie hadice s kompenzáciou tlaku, vyžadujú menej čerpacieho výkonu, čím sa ďalej znižujú náklady na energiu a solárne zavlažovanie je realizovateľným riešením. Je na výrobcoch, aby vzdelávali spotrebiteľov o cenových výhodách zavedenia pokročilej technológie kvapkovej závlahy do ich závlahového hospodárstva.

Pre systémy, ktoré používajú nízkotlakové čerpadlá, kvapkovače udržujú konštantný prietok na plodiny a rastliny a to na začiatku a aj na konci potrubia. Kvapkovacie vedenie tohto typu s nízkym prietokom môže pracovať pri jednej desatine tlakových požiadaviek tradičných systémov. Systémy s nízkym prietokom nielenže spotrebujú menej vody, ale tiež zlepšujú výnosy a umožňujú aplikovať menšie čerpadlá, čím šetria energiu.

Každý projekt kvapkovej závlahy má jedinečné parametre a požiadavky, od zohľadnenia miestneho počasia a infraštruktúry až po miestne požiadavky na spotrebu vody. Pokroky v zavlažovacích systémoch umožňujú farmárom vytvárať prispôsobené plány, ktoré zohľadňujú všetky tieto premenné a zároveň udržujú náklady pod kontrolou a v niektorých prípadoch výrazne znižujú prevádzkové náklady. Najmä v regiónoch, kde je nedostatok vody, je minimalizácia spotreby vody kľúčom k udržaniu životaschopnosti prevádzky.

Výhodou je ich uplatnenie aj v menších prevádzkach, ako sú domáce záhrady a krajinné projekty. U týchto typov závlah je preukázateľná aj  ich efektívnosť v porovnaní s tradičnými postrekovacími systémami. Nasadenie kvapkovej závlahy sa uplatňuje nielen v suchých oblastiach, kde nie je možnosť nasadiť iné zariadenia, ale aj pri nasadení záhradníctva na strechy budov a domov v osídlených oblastiach, kde je hmotnosť pôdy kritickým faktorom veľkosti záhrady a jej umiestnenia. Kvapkovacie závlahové sústavy je možné dokompletizovať rôznymi monitorovacími zariadeniami poveternostných vplyvov a zariadeniami pre zisťovanie vlastností pôdy (miestne informácie prostredníctvom správ o počasí a výstupy pôdnych senzorov – vlhkosť, teplota apod.). Tým sa zabezpečí včasná aplikácia správnej závlahovej dávky. Tieto systémy minimalizujú aj eróziu alebo zhutňovanie pôdy a to tak, že dodávajú vodu postupne a v nízkych dávkach, čím umožňujú jej presakovanie do hlbších vrstiev pôdy. Výhoda v nasadení menších čerpadiel poháňaných solárnou technológiou spočíva v tom, že veľké a malé farmy odoberajú zo siete menej energie a sú schopné udržiavať prevádzku aj počas výpadkov elektriny. Úspory nákladov spojené s vyššími hektárovými výnosmi sú dostatočným stimulom pre väčšinu operácií. Dokonca sú tieto systémy šetrnejšie k životnému prostrediu.

Obr. 5

Obr. 5: Realizácia závlahy moderným kvapkovacím systémom, 1-solárny panel, 2-baterka, 3-čerpadlo, 4-filter, 5-prihnojovacie zariadenie, 6-počasie, 7-zdroj vody, 8-nádrž, 9-plodina a kvapkovače

Zhodnotenie

Výskum a následný vývoj v oblasti zavlažovania napomáha znižovaniu nákladov a zvyšovaniu výnosov a to nielen v oblasti nasadenia úspornej technológie zavlažovania (kvapkovacie hadice), ale aj pri zavlažovaní inými zariadenia (širokokozáberové zavlažovače, pásové zavlažovače, a pod.). Zariadenia sú po spracovaní výsledkov a ich využití efektívnejšie, a riešené pre každú oblasť a operáciu. Výroba produktov bude týmto spôsobom u podnikateľov taktiež efektívnejšia.

Rozširovanie závlah v podmienkach SR

V posledných rokoch nastal jednoznačný rozvoj v podmienkach závlahového hospodárstva v SR a to hlavne rozširovaním výmery zavlažovaných plodín. V podnikateľskom sektore pre našu krajinu existuje viacero dodávateľov, ktorí svoje portfólio zameriavajú aj pre našu záujmovú oblasť – „závlahová technika a zavlažovanie“. Ako sa už uviedlo na začiatku tohto príspevku, reakcia na klimatické zmeny súvisiace s extrémnymi výkyvmi počasia (sucho, teplota, nepravidelné zrážky) je spojená s rozširovaním nasadzovania repasovanej a modernej závlahovej techniky. Ďalšou vstupnou pozitívnou hodnotou uvedeného trendu financovania modernej techniky bolo aj zavedenie dotačnej schémy (podporné programy a výzvy z prostriedkov EÚ pre oblasť poľnohospodárstva). Rozširovaniu závlah však častokrát bráni aj iná vstupná podmienka, ktorá súvisí so zdrojom vody. Preto je treba povedať, že ďalší vývoj bude závisieť aj od pozitívnych stimulov štátnych inštitúcií, hlavne v oblasti budovania infraštruktúry pre zabezpečenie dostatočných zdrojov závlahovej vody. S podobnými názormi súhlasia nielen poľnohospodári a užívatelia závlahovej techniky, ale aj oblasť výskumu a dodávateľov.

V našich podmienkach závlah tvoria podstatnú časť závlahovej techniky pásové a širokozáberové zavlažovače. Mnohé z nich po dôkladnej repasácii vykonávajú svoju prácu kvalitne a spoľahlivo až dodnes. Z dostupných údajov od dodávateľov závlahovej techniky vyplýva, že sa realizuje neustále repasácia závlahových sústav na celkovej výmere viac ako 10000 ha. Z prieskumov ďalej vyplynulo, že za sledované roky 2019 až 2021 sa nasadili širokozáberové závlahy (lineárne) na rozlohe 86 ha (SR) a 181 ha (v CZ od našich dodávateľov), širokozáberové závlahy (pivotové) na rozlohe 1336,7 ha (z toho 3 zariadenia t.j. 107 ha v CZ taktiež od našich dodávateľov) a pásové na rozlohe 275,4 ha. Prehľadnejšie zobrazenie je uvedené v tabuľke 1. To znamená, že celková výmera sa rozšírila o viac ako 1590 ha (len SR, výsledok nepredstavuje celkové hodnoty, pretože sa nepodarilo získať podklady od všetkých dodávateľov). Na druhej strane, niektoré z pivotových zavlažovačov predstavujú premiestniteľné typy (tzv. premiestniteľný pivot – využíva minimálne dve polohy počas závlahovej sezóny), širokozáberový lineárny, ktorý je taktiež premiestniteľný na inú pozíciu a v ďalšom pásové zavlažovače sa nasadzujú podľa potreby (celková plocha sa teda môže zvýšiť podľa rozlohy pozemkov, disponibilných zdrojov vody a časovej frekvencie nasadenia konkrétnych typov aj o viac ako 100 %). Z prieskumov ďalej vyplýva, že tieto závlahy sa rozšírili hlavne v Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji a to v mnohých poľnohospodárskych podnikoch, ktoré vzhľadom na vysoký počet nebudeme menovať. Z predbežných informácii pre rok 2022 vyplýva, že výmera sa len pod pivotovými širokozáverovými zavlažovačmi rozšíri o viac ako 1000 ha.

Tabuľka 1: Rozširovanie výmery závlah

Tabuľka 1

Záver

Z celkového prieskumu modernizácie a rozširovania závlah vyplýva, že dotačná schéma na jednej strane vytvorila podmienky a klimatické zmeny na strane druhej donútili poľnohospodárov pristúpiť k riešeniu danej situácie a to nasadením hlavnej modernej širokozáberovej a pásovej závlahovej techniky. Zariadenia, ktoré boli za posledné obdobie osadené umožňujú zavlažiť plochy od 0,9 ha (uvažuje sa pásový zavlažovač z jedného postavenia) až po najväčšie pivotové širokozáberové zariadenie (viac ako 90 ha pre jeden zavlažovač). Samozrejme popri týchto zariadeniach jednoznačne napreduje aj rozvoj ostatných závlahových technológií (mikropostekovače, kvapková závlaha, pozičná závlaha a ďalšie). Rozširovanie siete závlahovej sústavy a celkovej plochy pod závlahou spĺňa podmienky koncepcie revitalizácie hydromelioračných sústav. Dôraz sa kladie aj na zabezpečenie potrebnej úrovne potravinovej bezpečnosti (využitie potenciálu pôdno-klimatických podmienok Slovenska). Miera naplnenia týchto predpokladov bude závisieť nielen od poľnohospodárskej politiky, ale aj od podnikateľov v danej oblasti (miera ich ochoty sa adaptovať).

Použitá literatúra

https://international-agriculture.com/modern-irrigation-more-than-techniques/

https://drts.com/new-irrigation-technology-that-help-lower-production-costs/

https://www.farmprogress.com/variable-rate/5-new-irrigation-technologies-aim-precision/gallery?slide=4

https://agriculture.trimble.com/solutions/water-management/

https://www.rdoequipment.com/resources/blogs/3-ways-technology-is-impacting-irrigation

obrázok 1 - https://www.agriexpo.online/prod/nelson-irrigation-corporation/product-173873-124450.html

obrázok 2 - https://www.progressiveforage.com/news/product-and-services/lindsay-corporation-announces-fieldnet-pivot-control

obrázok 3 - https://www.timesofisrael.com/spotlight/fields-of-dreams-uae-farmers-want-israeli-sensors-that-let-crops-ask-for-water/

obrázok 4 - https://twitter.com/WarregoWater/status/844471033100812288/photo/3

obrázok 5 - https://www.gear.mit.edu/drip-irrigation

podklady získané od predajcov závlahovej techniky za roky od 2019 – 2021